link naar deze pagina

Economie, Bestuur en Duurzaamheid - 16 januari 2015

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement

Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (70,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Eventuele opmerkingen kunt u per e-mail doorgeven (ccm.dassen@prvlimburg.nl) t/m uiterlijk vrijdag 9 januari 2015.
4
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
U wordt gevraagd akkoord te gaan met de adviezen van de voorzitter voor afdoening.
5
Voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
voor kennisgeving aannemen
5.1
Input commissie EBD overdrachtsdocument Statenperiode 2015-2019
Toelichting commissie:
Ten behoeve van de nieuwe Staten voor de Statenperiode 2015-2019 wordt er een overdrachtsdocument opgesteld. Net als in 2011 wordt dit document opgemaakt met als doel enige continuïteit te waarborgen bij de overgang van de huidige naar de nieuwe Statenperiode. Hierin worden de ervaringen opgenomen uit de huidige periode, ten dienste van de volgende Statenperiode 2015-2019.

Behandelvoorstel commissie:
In een ronde input te geven voor het overdrachtsdocument
6
ECONOMIE
6.1
P-14-023 Statenvoorstel Controlecommissie inzake Toetsing en vaststelling gewijzigde basisrapportage overname MAA
Toelichting commissie:
PS hebben op 14 juli 2014 besloten om de overname MAA aan te wijzen als Groot Project conform de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013). Hierop is de
basisrapportage Groot Project overname MAA opgesteld door GS (2014/50672) en besproken in de vergadering van de Controlecommissie van 16-10-2014. De Controlecommissie heeft GS verzocht om de basisrapportage Groot Project overname MAA op onderdelen aan te vullen (brief 2014/52546). Een gewijzigde basisrapportage overname MAA is door GS op 18 november 2014 aangeleverd (2014/65761).
De Controlecommissie is, conform de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013), belast met de controletechnische toetsing van een basisrapportage.
De heer Bosch, voorzitter Controlecommissie, is bij de behandeling aanwezig.

Behandelvoorstel commissie:
In de Statencommissie EBD vindt de inhoudelijke behandeling van de basisrapportage plaats. De basisrapportage dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen, de Controlecommissie toetst dit en rapporteert over eventuele afwijkingen.
De rol van de Statencommissie EBD is een inhoudelijk oordeel te geven.
Bij de behandeling te betrekken: de gewijzigde basisrapportage overname MAA, brief van GS van 18-11-2014 (2014/65761) en Stand van zaken Maastricht Aachen Airport, brief GS van 16-12-2014 (2014-73528)
Behandeling in 2 termijnen (3 minuten / 1 minuut / vz CC 4/1 minuut), waarna de commissie dit voorstel als bespreek- of hamerstuk doorleidt naar PS van 6 februari 2015.
6.2
Informerende presentatie Brightlands van max 15 minuten
Toelichting commissie:
Deze presentatie vindt plaats op verzoek van de commissie.

Behandelvoorstel commissie:
Presentatie met aanvullende vragenronde door commissie.
6.3
Mededeling portefeuillehouder
6.3.1
Mededeling portefeuillehouder EBD-Beurskens inzake The Silicon Mine, brief GS van 25-11-2014 (2014-67164)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.3.2
Mededeling portefeuillehouder Beurskens inzake de actuele ontwikkelingen rondom VDL NedCar, brief GS van 27-11-2014 (2014-67849)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.3.3
Mededeling portefeuillehouder Beurskens inzake de aanbesteding van Maastricht Aachen Airport, brief GS van 4-12-2014 (2014-69741)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.3.4
Mededeling portefeuillehouder EBD Beurskens inzake Motie 302 leisurefunctie Midden-Limburg en T1726 nieuwe richtsnoer in relatie tot ambitiedocument vrijetijdseconomie, brief GS van 9-12-2014 (2014-71369)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.3.5
Mededeling portefeuillehouder EBD-Koopmans inzake subsidieverlening aan Burgerinitiatief Venray, brief GS van 6-1-2015 (2015-778)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.4
Rondvraag
7
BESTUUR
7.1
G-14-034 Statenvoorstel Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015
Toelichting commissie:
De Staten worden gevraagd de Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015 vast te stellen. Deze verordening geeft de Provincie de mogelijkheid om op louter elektronische wijze te publiceren.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 2 termijnen (3 minuten/1 minuut GS: 4/1 minuut), waarna de commissie dit voorstel als bespreek- of hamerstuk doorleidt naar PS van 6 februari 2015.
7.2
Nabespreking gezamenlijke vergadering bestuur EMR met de Euregioraad en de Sociaal-Economische Raad op 10 december 2014
Toelichting commissie:
Statenlid Van den Akker heeft te kennen gegeven dat hij niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de commissievergadering.
Onderstaand treft u zijn terugkoppeling aan.
De Gemeenschappelijke Werkgroep-Governance Euregio Maas-Rijn is op 10 december 2014 in Aken voor het eerst bijeengekomen. Met leden vanuit de verschillende gremia (Raad, Bestuur, SER) wordt een hervorming van het besturen van de EMR voorbereid, met als uitgangspunt de rapportage van de Werkgroep-Governance van de Euregioraad Maas-Rijn van juni 2014. Het plan is om voor het eind van 2015 een voorstel ter besluitvorming aan bestuur en raad voor te leggen. De Werkgroep komt vrijdag 27 maart 2015 opnieuw bijeen.

Behandelvoorstel commissie:
De terugkoppeling van Statenlid Van den Akker voor kennisgeving aannemen.
7.3
Voorbespreking gezamenlijke bijeenkomst AV IPO op 29 januari 2015 in het kader van algemene evaluatie transitie IPO
Behandelvoorstel commissie:
voorbespreking/nabespreking op basis van input van lid/leden AV IPO uit PS Limburg.
7.4
Mededeling portefeuillehouder
7.5
Rondvraag
8
DUURZAAMHEID EN ENERGIE
8.1
Energiebeleid: (motie 535, T1719 en 1720), sonderen. Gepland is tevens een presentatie door de heer A. van der Maarel van Essent, manager Public Affairs.
Toelichting commissie:
De presentatie van Essent vindt plaats op basis van de toezegging hieromtrent tijdens de vorige EBD-vergadering.
Aansluitend vindt de evaluerende/sonderende behandeling plaats van het onderwerp energiebeleid.

Behandelvoorstel commissie:
Evalueren/sonderen in een termijn.
8.1.1
Evaluatie Limburgs Energiefonds (toezegging 1074), brief GS van 10-11-2014 (2014-62623)
Behandelvoorstel commissie:
Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.
8.1.2
Evaluatie uitvoering energiebeleid (afhandeling motie 535 'Herijk duurzaam energiebeleid'), brief GS van 10-11-2014 (2014-62622)
Behandelvoorstel commissie:
Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.
8.2
Mededeling portefeuillehouder
8.2.1
Mededeling portefeuillehouder EBD-Kersten inzake oppervlaktebeslag windturbines(T 1836/1837), brief GS van 25-11-2014 (2014-67143)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
8.2.2
Mededeling portefeuillehouder EBD-Kersten inzake spreiding vliegverkeer over zuidelijk Zuid-Limburg (M 515), brief GS van 25-11-2014 (2014-67144)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
8.2.3
Mededeling portefeuillehouder EBD-Kersten inzake Limburgs Energie Fonds (LEF,T 1932), brief GS van 16-12-2014 (2014-73132)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
8.3
Rondvraag
9
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
9.1
Mededeling portefeuillehouder
9.1.1
Mededeling portefeuillehouder EBD-Kersten inzake startersbeurzen (M463/477 en T 1698), brief GS van 25-11-2014 (2014-67140)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
9.1.2
Mededeling portefeuillehouder EBD-Kersten inzake inzet ouderen bij decentralisaties (M627), brief GS van 16-12-2014 (2014-73242)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
9.2
Rondvraag
10
VERGUNNINGEN
10.1
Mededeling portefeuillehouder
10.2
Rondvraag
11
Lijst ingekomen stukken
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
11.1
Ingekomen stukken
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
pdf Budgetten Campusplan Smart Services Campus Heerlen (T 1866), brief GS van 16-12-2014 (2014-73164) (756KB)
pdf Uitwerking structuurversterkende projecten Chemelot Campus, brief GS van 16-12-2014 (2015-1200) (600KB)
pdf Ontwerp Provinciaal Waterplan 2016-2021, brief GS van 16-12-2014 (2015-1095) (7MB)
pdf Definitief programma symposium Ruimte voor Provinciaal Beleid op 6-2-2015, e-mail Kennisnetwerk Lokaal 13 van 12-12-2014 (2014-72697) (527KB)
pdf Evaluatie SROI beleid Provincie Limburg, brief GS van 16-12-2014 (2015-312) (6,4MB)
pdf Informerende nota initiatiefvoorstel I-14-001 Financiering (innovatieve) Midden- en Kleinbedrijf in Limburg, brief GS van 16-12-2014 (2014-73160) (7,3MB)
pdf Legaliteit opstelling windturbines, e-mail Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) van 17-12-2014 (2014-73497) (187KB)
pdf Nautisch Programma van Eisen Maasplassen Limburg, brief GS van 16-12-2014 (2014-73169) (1,1MB)
pdf Persbericht LOVA laat zien, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 15-12-2014 (2014-72684) (280KB)
pdf Stand van zaken initiatief Nature Wonder World Brunssum, brief GS van 16-12-2014 (2014-73151) (1,1MB)
pdf Tussenrapportage Co-creatie en Partnerschap, brief Verkenners Sociaal Domein van 16-12-2014 (2014-72544) (639KB)
pdf Uitnodiging informatiebijeenkomst thema veiligheid, waaronder criminaliteit(scijfers) op19-1-2015, brief GS van 16-12-2014 (2014-73158) (339KB)
pdf Waterschapstarieven 2015, brief GS van 16-12-2014 (2014-73167) (819KB)
pdf Document: Uitnodiging werkbezoek Sibelcogroeve op 28-11-2014, brief GS van 25-11-2014 (2014-66778) (578KB)
pdf Document: Transformatieproces Sibelcogroeve, brief GS van 25-11-2014 (2014-67528) (2,1MB)
pdf Document: Oproep doe mee met de pilot de knop om met drie keer groen licht, e-mail Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden (bvvu) van 24-11-2014 (2014-67185) (190KB)
pdf Document: Uitnodiging vertrouwelijke informerende bijeenkomst inzake plan van aanpak programma Greenport Venlo, brief GS van 25-11-2014 (2014-67529) (541KB)
pdf Document: Ter inzage legging Vaststellingsovereenkomst The Silicon Mine (TSM)-de provincie, brief GS van 25-11-2014 (2014-67533) (903KB)
pdf Document: Achtergronddocument inzake het schriftelijke vragenrecht van Provinciale Staten, brief Zuidelijke Rekenkamer van 2-12-2014 (2014-69024) (7,9MB)
pdf Document: Stand van zaken samenwerking in de waterketen, brief GS van 2-12-2014 (2014-69339) (767KB)
pdf Document: Uitnodiging ontbijtsessie rapportage over tussenstand decentralisaties in het sociaal domein op 19-12-2014, brief Verkenners transformatie sociaal domein van 5-12-2014 (2014-70017) (494KB)
pdf Document: Schriftelijke beantwoording rondvraag tijdens vergadering EBD van 28-11-2014, e-mail gedeputeerde Beurskens van 11-12-2014 (2014-71871) (146KB)
pdf Document: Bezorgdheid over het sluiten van de bankkluisjes, e-mail Stipsen en Romer van 11-12-2014 (2014-71874) (61KB)
11.2
Bespreekstukken
Toelichting commissie:
Bespreekstuk voor de vergadering PS van 12 december 2014:
71870: is betrokken bij de behandeling van het Statenvoorstel G-14-029 inzake wensen en bedenkingen omtrent het oprichten van en deelnemen in entiteiten ten behoeve van fondsen voor financiering (innovatieve) Midden- en Kleinbedrijf in Limburg.

Bespreekstuk voor de vergadering EBD van 16 januari 2015:
73528: is betrokken bij de behandeling van agendapunt 6.1, P-14-023 Statenvoorstel Controlecommissie inzake Toetsing en vaststelling gewijzigde basisrapportage overname MAA
1193: is betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.2, nabespreking gezamenlijke vergadering bestuur EMR met de Euregioraad en de Sociaal-Economische Raad op 10 december 2014.

Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
12
Sluiting