link naar deze pagina

Financiën, Economische Zaken en Bestuur - 10 maart 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 13:15
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (50,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Toelichting commissie:
Eventuele rondvragen/aanvullende mededelingen portefeuillehouders dienen bij dit punt aangekondigd te worden.
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er hebben zich twee insprekers gemeld voor agendapunt 8.2:
- de heer Goffin namens verenigingsleven dorpen
- Lucy Hannen, namens KERNgroep Jabeek-Bingelrade.

Er heeft zich één inspreker gemeld voor agendapunt 8.3:
- de heer Donkers, namens actiegroep Schimmert Hulsberg.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 maart, 12:00 uur doorgeven aan ccm.dassen@prvlimburg.nl.

De commissie heeft een gewijzigd conceptverslag ontvangen. Wijziging op verzoek van Statenlid Fijnje op pagina 17, midden. 'Daarom zou de 50PLUS de Controlecommissie opnieuw willen instellen.' is gewijzigd in 'Daarom zou de PVV de Controlecommissie opnieuw willen instellen.'

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd het verslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 maart 2017, 12:00 uur doorgeven aan ccm.dassen@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
De adviezen voor afdoen van de voorzitter overnemen.
5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 maart 2017, 12:00 uur doorgeven aan ccm.dassen@prvlimburg.nl.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de voorraadagenda en het advies van de voorzitter overnemen.
6
FINANCIËN
6.1
Rondvraag/mededelingen
7
ECONOMISCHE ZAKEN
7.1
Informerend stuk Derde Voortgangsrapportage Brightlands Smart Services Campus Heerlen, brief GS van 21-2-2017 (GS 2017-13503)
Toelichting commissie:
In de Statencommissie kunnen zaken aan de orde worden gesteld die te maken hebben met eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang.
Bij de behandeling te betrekken: de analyse van de Statenonderzoeker.
Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn met als doel de stukken voor kennisgeving aan te nemen.
7.2
Rondvraag/mededelingen
8
BESTUUR
8.1
Sonderend stuk van Statenlid Frische inzake hoorzitting herindelingstraject Heerlen-Landgraaf, stuk van 24-2-2017 (PS 2017-15429)
Toelichting commissie:
De Statencommissie wordt gevraagd aan te geven wanneer en op welke wijze zij vorm wenst te geven aan de te organiseren hoorzitting naar aanleiding van het herindelingstraject Heerlen-Landgraaf.

Behandelvoorstel commissie:
Fracties worden gevraagd in een sonderende termijn antwoord te geven op de volgende vragen:
. op welk moment wenst u de hoorzitting te organiseren;
. met welke organisatie en in welke vorm wenst u de hoorzitting te organiseren;
. wat gebeurt er met de input uit de hoorzitting?
8.2
Bespreekstuk: bericht voor Provinciale Statenleden - hulpvraag, e-mail KERNgroep Jabeek en Bingelrade van 9-2-2017 (2017-11555)
Toelichting commissie:
Agendering is verzocht door de fractie PVV (R. Housmans). Argument: de hulpvraag heeft betrekking op de fusie van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. De Kerngroep vraagt via de hulpvraag aan PS aandacht voor zorgelijke ontwikkelingen zoals afkalving leefbaarheid en zorgen omtrent basisscholen. PVV vraagt om bespreking van de toegezonden hulpvraag, mede gelet op de rol van de Provincie in deze fusie.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij de fracties en de verantwoordelijk gedeputeerde worden verzocht in te gaan op de vraag van PVV.
8.3
Procedure herindeling met de gemeenten Nuth-Onderbanken-Schinnen
Toelichting commissie:
Agendering is verzocht door de SP-fractie (Statenlid Bus). Motivatie: agendering gezien de tegengestelde meningen van de gemeente Nuth en Valkenburg aan de Geul over de toedeling van de kernen Hulsberg en Schimmert bij herindeling en - zeker niet onbelangrijk - de mening van de inwoners van de beide kernen hierover, zoals onder andere verwoord door actiegroepen uit beide kernen in geagendeerd stuk. De fractie wenst graag ter zake de standpunten te vernemen van de commissie en de visie van de verantwoordelijk gedeputeerde.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij de fracties worden verzocht hun standpunt in dezen kenbaar te maken, waarna de gedeputeerde verzocht wordt de visie van het college toe te lichten.
8.4
Coördinatie/uitvoering Regeling Grote Projecten, sonderend stuk Griffie ongedateerd (PS 2017/11995)
Toelichting commissie:
Tijdens FEB op 20-1-2017 is op verzoek van Statenlid Rossel gesproken over de bevoegdheidsverdeling inzake coördinatie/uitvoering van de RGP. De Griffie is verzocht een sonderend stuk op te stellen met een aantal alternatieven m.b.t. coördinatie en uitvoering van de regeling.

Behandelvoorstel commissie:
Fracties worden gevraagd in een sonderende termijn antwoord te geven op de volgende vragen:
. welk standpunt neemt de Statencommissie FEB in aangaande de coördinatie van de RGP;
. welk standpunt neemt de Statencommissie FEB in aangaande het halfjaarlijkse procesinformatie-overzicht van de door PS aangewezen projecten;
. welk standpunt neemt de Statencommissie FEB in aangaande de 2 jaarlijkse evaluatie van de RGP.
8.5
Rondvraag/mededelingen
9
HANDHAVING
9.1
Rondvraag/mededelingen
10
TOERISME/RECREATIE
10.1
Bespreekstuk: Informerend stuk Toeristische Trendrapportage Limburg 2015-2016, brief GS van 14-2-2017 (GS 2017-10796)
Toelichting commissie:
Agendering is verzocht door de fractie GroenLinks (A. Rossel). Argument: ongeveer gelijktijdig met het aanbieden van het informerende stuk verscheen in de media het bericht 'Provincie wil geen hordes toeristen naar Limburg trekken' (https://www.1limburg.nl/provincie-wil-geen-hordes-toeristen-naar-limburg-trekken?context=topstory).
GroenLinks wenst hierover op hoofdlijn met elkaar van gedachten te wisselen. Het op 18 maart 2016 vastgestelde Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie heeft immers wel als doel óók meer toeristen naar Limburg te trekken. De suggestie van de gedeputeerde ligt dan ook niet geheel in lijn met het vastgestelde beleid. GroenLinks staat open om de dialoog te voeren als er voortschrijdend inzicht zou zijn. Bespreking in FEB heeft als doel dat GS de mogelijkheid krijgt toe te lichten wat zij nu precies willen en hoe zich dit verhoudt tot het vastgestelde beleid. Gezamenlijk kan dan eventueel ook een vervolgtraject worden uitgestippeld.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij eerst de verantwoordelijk gedeputeerde verzocht wordt te reageren en vervolgens de commissie.
10.2
Rondvraag/mededelingen
11
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
11.1
Rondvraag/mededelingen
12
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 10-3-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 3-3-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier C. Dreezen-Dassen (ccm.dassen@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel commissie:
Lijst met ingekomen stukken vaststellen.
13
Sluiting