link naar deze pagina

SC Financien en Algemene Zaken - 1 december 2006

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Vaststelling verslag vorige vergadering, actielijst
2.1
Vaststelling verslag vergadering 27 oktober 2006
2.2
Actielijst
3
Ingekomen stukken
3.1
Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 10 oktober 2006 over Voortgang van het programma Klantdenken
3.2
Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 14 november 2006 over Voortgang Programma Demografische Voorsprong
3.3
Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 14 november 2006 over Verkenning van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake toekomst decentraal bestuur.
3.4
Brief van Gedeputeerde Staten van de provincie DRenthe van 30 november 2006 over Opcenten motorrijtuigenbelasting (naar aanleiding van PS 10 november 2006)
3.5
Brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 21 november 2006 inzake Overzicht bestedingen media.
4
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder van SC FAZ 27-10-06 en 1-12-06 (ligt ter inzage bij de griffie)
5
Vaststelling voorraadagenda
6
Voorstel A-316 van het Presidium inzake Wijziging Bevoegdhedenbesluit Presidium en Statengriffie 2005, verweer en hoger beroep
7
Bestuurskrachtmeting; Presentatie en bespreking eindrapport met visitatiecommissie
8
Initiatiefvoorstel F-428-1 van M. Clerx en F. de Langen van de fractie PvdA inzake Wijkeconomie.
8.1
F-428-1 Initiatiefvoorstel van M. Clerx en F. de Langen van de fractie PVDA inzake Wijkeconomie)
9
Controlerend/informerend stuk (Aanwezigheid Provincie in de media)
10
Statenvoorstellen
10.1
J-855-1 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Eindejaarsbijstelling 2006 (is op 28-11 per email toegezonden aan leden commissie)
10.2
J-854-1 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Actualisering provinciale heffingsverordeningen
10.3
A-314-1 Voorstel van de werkgroep Rechtspositie inzake Rechtspositionele voorzieningen t.b.v. staten- en commissieleden
10.4
K-109-1 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake Toezicht houden en handhaven op basis van risicoanalyse
10.5
A-318-1 Voorstel van Gedeputeerde Staten inzake De nota evaluatie van beleid
10.6
A-315-1 Voorstel van het Presidium inzake Wijziging gedragscode bestuurders
11
Controlerende/Informerende stukken
11.1
Formatieverloop 2003-2006
11.2
Rapport doeltreffendheid en doelmatigheid van provinciale subsidies
11.3
Limburg in cijfers 2006
11.4
Presenteren resultaten uitgewerkte aanbevelingen n.a.v. vooronderzoek Commissie van Voorbereiding
11.5
Verdiepingsslag Programmabegroting 2007
12
Rondvraag en sluiting