link naar deze pagina

Fysieke Domein Ruimte & Bestuur - 27 november 2009

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Verslag van de commissievergadering van 23 oktober 2009
4
Statenvoorstellen
4.1
Ruimtelijke Ontwikkelingen en beleidsvorming in Limburg; brief GS waarin de samenhang van de onderliggende stukken nader wordt uitgelegd DOC124404
4.1.1
G-09-048 POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering DOC84533-34, 66175-78, 124405-06
4.1.2
G-09-049 Nota Natuur en Landschapsbeheer 2010-2020 DOC124425-27
4.1.3
LEI Alterra studie Puzzelen met de ruimte in Limburg, brief GS met bijlage van 10 november 2009 DOC124198-200
4.2
G-09-046 Wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van ontwerpbesluit tot oprichting van de Stichting Greenport DOC121080-82
4.3
G-09-050 Wensen en bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot bouw en exploitatie van de Innovatoren en Atrium DOC124253-55
4.4
G-09-044 Meerjarenuitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
4.5
G-09-045 Herziening provinciale adviesstructuur omgevingsvraagstukken DOC121076-78
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1.1
Toezeggingenlijst
6.2
Overzicht Moties, Bestuursopdrachten
7
Informerende stukken
7.1
Bespreekstukken
7.1.1
Evaluatie van het faunabeheerplan 2005-2010, opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg inclusief de reactie van GS daarop, brief GS d.d. 3 november 2009 DOC124215-17
7.1.2
Rapport Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas, aangeboden door wethouder Litjens bij mail d.d. 8 oktober 2009 DOC 114006-07
7.2
Lijst ingekomen stukken
7.2.1
Brief van de heren Heemskerk en Dierx d.d. 14 oktober 2009 inzake Deur open voor grindwinningen DOC112978-9 Voorstel PS 20-11-2009: deze brief in handen stellen van de statencommissie voor het Fysieke Domein, Ruimte & Bestuur voor de vergadering van 15 januari 2010
7.2.2
Agenderen als bespreekpunt 7.1.1
7.2.3
Agenderen als bespreekpunt 7.1.2
7.2.4
Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 30 oktober 2009 betreffende motie CDA-PvdA-PNL inzake behoud eiken bomen en aansluiting A73 bij aanleg Greenportlane DOC119771-2 Voorstel PS 20-11-2009: deze brief in handen stellen van de statencommissie voor het Fysieke Domein, Ruimte & Bestuur d.d. 27 november a.s. Motie niet als afgedaan afboeken. Nadere informatie over onderzoek afwachten. Gedeputeerde Staten vragen hierover te rapporteren aan Provinciale Staten.
7.3
Ingekomen stukken ter kennisname (ter inzage)
7.3.1
Recreactie, Magazine over recreatie en toerisme nummer 10, oktober 2009
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1.1
Mededelingen portefeuillehouder Driessen
9
Vaststellen voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting