link naar deze pagina

Provinciale Staten - 31 maart 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Bovens Th.
Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.
Voor meer informatie, neem contact op met de Griffie via tel. 043 389 7241.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (20,3MB)
Algemene documenten:

1
OPENING, MEDEDELINGEN VOORZITTER EN VASTSTELLING AGENDA
Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 31-3-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
SPREEKRECHT EXTERNEN
Toelichting Provinciale Staten:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
VRAGENUUR
4
NOTULEN
Toelichting Provinciale Staten:
Er zijn ambtshalve wijzigingen conform de spreektekst aangebracht in de conceptnotulen.
De acties uit de Statenvergadering staat vetgedrukt in de tekst aangegeven.

Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 10-2-2017 ongewijzigd vast te stellen.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten als bedoeld in artikel 25, 2e en 3e lid Provinciewet
Toelichting Provinciale Staten:
artikel 25, 2e lid Provinciewet bepaalt dat Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en een commissie op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding kunnen opleggen, ieder ten aanzien van stukken die zij aan Provinciale Staten of aan de leden van Provinciale Staten overleggen.
Indien geheimhouding is opgelegd aan Provinciale Staten dienen Provinciale Staten in de eerstvolgende Statenvergadering de geheimhouding te bekrachtigen om te voorkomen dat de geheimhouding vervalt, zo bepaalt artikel 25, 3e lid Provinciewet.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten hebben Gedeputeerde Staten geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding noodzakelijk is:
- G-17-003 Ontwerpbesluit bekrachtiging geheimhouding overzicht benoemingen door GS sinds 26-3-2015 in de categorie d, zoals verwoord in mededeling portefeuillehouder inzake vragen Statenlid Housmans over benoemingen door GS;
- G-17-004 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding bevindingen van PAS b.v. inzake 'Validatie en objectivering grondexploitatie Ruimte voor Ruimte';
- G-17-007 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding notulen aandeelhoudersvergaderingen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML);
- G-17-008 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding halfjaarrapportage treasury 'uitzettingen publieke taak' 2e halfjaar 2016.

Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 2e lid, aanhef en sub c en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door GS opgelegde verplichting tot geheimhouding conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen van:
- het overzicht met alle benoemingen door GS (sinds 26-3-2015);
zoals verwoord in de Mededeling Portefeuillehouder inzake vragen Statenlid Housmans over benoemingen door GS, brief gedeputeerde Koopmans van 14-2-2017 (GS 2017-11833);
2. Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, 1e lid, aanhef en onder c, Wet openbaarheid van bestuur, de door Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen van:
- de bevindingen van PAS b.v. inzake "Validatie en objectivering grondexploitatie Ruimte voor Ruimte Provincie Limburg";
zoals verwoord in Voortgang van de Ruimte voor Ruimte regeling, brief GS van 14-2-2017 (GS 2017-11686);
- de 2e halfjaarrapportage treasury 'uitzettingen publieke taak' en bijlage A (dashboard bij 2e halfjaarrapportage 'uitzettingen publieke taak');
zoals genoemd in het informerend Statenstuk 2017/18976 'Treasuryrapportages 2e halfjaar 2016';
- de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen van de N.V. WML in 2015 en 2016;
zoals verwoord in de GS-brief beantwoording van schriftelijke vragen over WML d.d. 21-3-2017 (GS 2017-19302).
5.2
G-17-001 Statenvoorstel Kader Passend wonen in de buurt, brief GS van 17-1-2017 (GS 2017-3612)
Toelichting Provinciale Staten:
Bij de begrotingsbehandeling van 4-11-2016 hebben PS 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om een versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van passend wonen voor de meest kwetsbare Limburgers. Met het Kader Passend wonen in de buurt wordt hieraan inhoudelijk invulling gegeven. PS hebben de bevoegdheid tot het stellen van kaders. Met het Kader wordt beoogd:
. basisinformatie over wonen met zorg, welzijn en participatie te ontsluiten voor heel Limburg;
. de regio's Parkstad Noord-Limburg, Midden-Limburg, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek te ondersteunen bij de integrale aanpak voor wonen, welzijn en zorg, met name daar waar het gaat om het realiseren van passend wonen voor kwetsbare doelgroepen;
. business casus te ontwikkelen voor passend wonen in de buurt voor kwetsbare doelgroepen die duurzaam toepasbaar zijn op verschillende locaties in Limburg.

Dit is behandeld in de Statencommissie Cultuur en Samenleving van 17-3-2017. Alle aanwezige fracties m.u.v. de PVV fractie wensten dit voorstel als hamerstuk door te geleiden naar PS van 31-3-2017. De PVV fractie heeft na de commissievergadering besloten dat kan worden volstaan met een stemverklaring, waardoor het voorstel een hamerstuk is geworden.
Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd het kader Passend wonen in de buurt vast te stellen.
6
BEHANDELSTUKKEN
6.1
P-17-001 Statenvoorstel inzake Onderzoek Transitie van de jeugdzorg in Limburg, Statenvoorstel CvO van 31-1-2017 (PS 2017-8732)
Toelichting Provinciale Staten:
De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek heeft op 3-6-2016 besloten om een onderzoek te laten verrichten naar de transitie van de jeugdzorg in Limburg.
Het rapport van het uitgevoerde onderzoek is op 27-1-2017 vastgesteld door de CvO. In het rapport heeft de CvO niet alleen conclusies als antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd maar heeft zij ook aanbevelingen opgenomen voor zowel GS als PS.
Op 2-12-2016 heeft de CvO het rapport voorgelegd aan GS met de uitnodiging om te reageren op het concept-rapport. De bestuurlijke reactie is verwerkt in hoofdstuk 9 van het rapport. In hoofdstuk 10 heeft de CvO een nawoord opgenomen waarin zij in gaat op de bestuurlijke reactie.
Nu het rapport is vastgesteld door de CvO is het aan PS om de aanbevelingen van de CvO al dan niet over te nemen.
CvO stelt voor om het memo dat is opgesteld naar aanleiding van een vraag van de heer Rossel aangaande het al dan niet betrekken van een tweetal door GS in te trekken subsidieverordeningen op het terrein van de jeugdzorg, te betrekken bij de behandeling van dit agendapunt.

Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd om te besluiten om:
de navolgende aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek te onderschrijven:
- aanbeveling 1 (aan GS en aan PS): Zorg voor een eenduidig beeld van de provinciale rol, doelstelling(en) en indicatoren waarmee de (tussen)realisatie van de doelstellingen van bijvoorbeeld een transitieproces gevolgd kan worden en hanteer deze consequent in zowel de (ambtelijke) (beleids)processen als in de planning & control cyclus (p&c-cyclus);
- aanbeveling 2 (aan GS): GS te vragen om bij het opstellen van de geplande handleiding op basis van de Sociale agenda 2025, de (mogelijk deels al dan niet gerealiseerde) ijkpunten die door PS zijn geformuleerd te betrekken, zodat eenduidig kan worden vastgesteld of er nog 'open eindjes' van het transitieproces zijn waar via de handleiding gepaste actie op kan worden ingezet.
6.2
G-16-045 Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar aanleiding van inwerkingtreding Wet Natuurbescherming per 1-1-2017, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-174290)
Toelichting Provinciale Staten:
De wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is het gevolg van de implementatie van nieuwe provinciale bevoegdheden vanuit de Wet natuurbescherming die per 1-1-2017 in werking treedt. De verordening geeft invulling aan de veranderende taken en verantwoordelijkheden van het provinciaal bestuur ten aanzien van het onderwerp natuur.

Het onderhavige Statenvoorstel stond al op 18-11-2016 op de agenda van de commissie RLN maar de commissie heeft toen besloten het voorstel niet als zodanig te behandelen, maar door te schuiven tot na de vaststelling van de Natuurvisie Limburg 2016 op 10-2-2017. Op 16-12-2016 is ondertussen de zogenaamde beleidsneutrale versie van de omgevingsverordening vastgesteld.

Tijdens de behandeling in Statencommissie RLN van 24-2-2017 is o.a. ingegaan op enkele nog door te voeren aanpassingen in het voorstel. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de gewijzigde versie van het Statenvoorstelvoorstel welke nu voor ligt. Tijdens de commissiebehandeling is geadviseerd het voorstel als behandelvoorstel door te leiden naar PS.
Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de bij dit besluit behorende Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 vast te stellen.
pdf Document: G-16-045 Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar aanleiding van inwerkingtreding Wet Natuurbescherming per 1-1-2017, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-174290) (1,9MB)
pdf Document: G-16-045 Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 nav de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1-1-2017, brief GS van 25-10-2016 (GS 2016-83999) (1,9MB)
pdf Document: Mededeling Porteuillehouder inzake reparatie van onderdeel van de Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (Statenvoorstel G-16-045), brief gedeputeerde Mackus van 21-2-2017 (GS 2017-12877) (55KB)
pdf Document: G-17-006 Statenvoorstel Aanpassing Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 en intrekking Beleidsneutrale Wijzigingsverordening Natuur, brief GS van 21-2-2017 (GS 2017-12807) (113KB)
pdf Document: Reactie op Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur Omgevingsverordening, e-mail Stichting De Faunabescherming van 11-11-2016 (PS 2016-89778) (260KB)
pdf Document: Concept deelverslag G-16-045 Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014, SC RLN 24-2-2017 (199KB)
pdf Document: Inspraakreactie Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, e-mail dhr. G van Hout 30-3-2017 (PS 2017-22910) (115KB)
pdf Document: Tekst van dhr. Van Hout namens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging t.b.v. agendapunt 6.2 Statenvoorstel G-16-045 (229KB)
pdf Document: Amendement 1 Plusquin c.s. inzake afstemming toetsing en preventie in faunabeheer (265KB)
pdf Document: Besluitvorming Zuid- en Noord-Holland inzake escalatieladder (2,1MB)
pdf Document: Amendement 2 Plusquin c.s. inzake Onafhankelijke voorzitter faunabeheereenheid (221KB)
pdf Document: Amendement 2 gewijzigd Plusquin c.s. inzake Onafhankelijke voorzitter faunabeheereenheid (222KB)
pdf Document: Amendement 3 Plusquin en Brugman inzake Jaarlijks verslag fauanabeheereenheid (266KB)
pdf Document: Motie 834 Plusquin c.s. inzake afstemming toetsing en preventie in faunabeheer (258KB)
pdf Document: Uitslag en stemming per persoon Amendement 2 (69KB)
pdf Document: Uitslag en stemming per persoon Statenvoorstel G-16-045 (71KB)
pdf Document: G-16-045 BESLUIT (147KB)
7
VOORRAADAGENDA
Behandelvoorstel Provinciale Staten:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.
8
MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
9
SLUITING