link naar deze pagina

Fysieke Domein Duurzaamheid & Mobiliteit - 28 januari 2011

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 3 december 2010
4
Statenvoorstellen
4.1
Voortgangsrapportage groot project Openbaar vervoer en Agenda treinverkeer in Limburg, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOV164896 en 98
4.2
Toekenning lening aan het geothermie project van Californie BV Wijnen Paprika's BV, brief Gedeputeerde Staten van 4 januari 2011 DOC2029-30
5
Sonderende stukken
5.1
Witboek Duurzame Energie, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164225-27
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst
6.2
Overzicht Moties en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
7
Informerende stukken
7.1
Agenda Treinverkeer in Limburg 5e voortgangsrapportage DOC164897-98 en bespreking daarvan met NS, Veolia, Prorail, AVV en De Lijn
7.2
Integraal plan van de eindtoestand groeve 't Rooth, brief van Gedeputeerde Staten van 9 december 2010 DOC157725-28
7.3
Nederlandse vertaling managementsamenvatting EWIS-rapport, brief gedeputeerde Kersten van 10 december 2010 DOC 160086-89
7.4
Actuele informatie inzake Grensmaas, brief gedeputeerde Kersten van 17 december 2010 DOC161713
7.5
Evaluatie van het beleidskader Duurzame Ontwikkeling Cradle to Cradle en vooruitblik op de neiuwe logica voor duurzamen ontwikkeling, brief Gedeputeerde Staten van 14 december 2010 DOC160395-97
7.6
Het stevelduct, email van A. van den Ende van 3 december 2010 DOC155677-82
7.7
Monitoringsrapportage 2010 Actieprogramma Klimaatadaptatie, brief van Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164212-14
7.8
Grensoverschrijdend openbaar vervoer, email van Parkstad limburg van 22 december 2010 DOC164268-69
7.9
Jaarschijf 2011 van het Faciliteringsprogramma GELUID, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC 164204-06
7.10
Operationeel Plan Energieprogramma Limburg 2010, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164228-30
7.11
Klimaateffectatlas, brief van Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164231-33
7.12
Kadernota Energie, ecologie en economie, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC2015-17
8
Actieve informatieplicht/ Mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Kersten
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting