link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 30 juni 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Bovens Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 30-6-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2
Tijdelijk ontslag Statenlid en tijdelijke toelating vervanging
Aan mevrouw Giesen-Cox is op haar verzoek tijdelijk ontslag verleend per 18 mei 2017. Op 7-9-2017 herleeft haar Statenlidmaatschap van rechtswege. Het centraal stembureau heeft inmiddels mevrouw Dols-Knegtering als tijdelijk vervanger benoemd. Een Commissie van Onderzoek zal de geloofsbrieven onderzoeken en op basis daarvan verslag uitbrengen aan Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit:
na positief advies van de Commissie van Onderzoek Geloofsbrieven mevrouw Dols-Knegtering toelaten tot Provinciale Staten.
3
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
4
Vragenuur
Dit agendapunt is niet van toepassing
5
Notulen
Dit agendapunt is niet van toepassing
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Afwijkingenrapportage
Voor ligt het Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2017. De 1e Afwijkingenrapportage 2017 maakt onderdeel uit van de provinciale planning en controlecyclus en betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting van 2017. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Afwijkingenrapportage dit jaar conform afspraak separaat van het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2017 aan Provinciale Staten aangeboden.

De Statencommissie FEB heeft de 1e Afwijkingenrapportage 2017 behandeld in een extra vergadering op 23-6-2017, waarbij de rapportage als hamerstuk is doorgeleid naar PS van 30-6-2017. Er volgt voor PS van 30-6-2017 een gewijzigd Ontwerpbesluit inclusief een erratum.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd te besluiten:
1. Instemmen met de voorstellen uit de 1e afwijkingenrapportage 2017 van de programmabegroting 2017.
2. De 3e begrotingswijziging 2017 en bijhorende kredietbesluit vaststellen.
3. De onder 3.8.1 Natuur opgenomen prestatie-indicatoren (pag. 79-80), zoals opgenomen in de programmabegroting 2017, blijven van kracht;
4. In toelichting 123 Verkoop obligaties Q1 (pag. 95) wordt periode 2017-2020 vervangen door 2017-2021.
7
BEHANDELSTUKKEN
7.1
Jaarstukken 2016
Het Statenvoorstel G-17-010 is in het bijzijn van GS, Deloitte en de Statenonderzoeksfunctie a-politiek behandeld in de jaarrekeningcommissie van 19-6-2017.
Voor inzicht in de behandeling en conclusies van de Jaarrekeningcommissie wordt verwezen naar het concept verslag van deze vergadering.
Voor een nadere toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar de bijlage "nadere toelichting op agendapunt Jaarstukken 2016".

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2016 vast te stellen:
a. bijlage 1: de Memorie van Toelichting Jaarstukken 2016;
b. bijlage 2: de Jaarstukken 2016;
c. bijlage 3: de 4e begrotingswijziging 2017;
d. bijlage 4: het kredietbesluit 2017 inzake de Jaarstukken 2016;
e. bijlage 5: opheffingsbesluiten en wijzigingen van reserves Jaarstukken 2016.
f. bijlage 6: de bestuurlijke intenties vastgoed in verband met de waardering op de provinciale balans.

2. het voordelige resultaat 2016 als volgt te bestemmen:
a. overboekingsvoorstellen Jaarstukken 2016 voor een bedrag van € 15.738.380,00;
b. storting van het vrije resultaat ad € 9.804.220,00 in de Immunisatiereserve.

3. GS te vragen om:
a. bij het opnemen van verwijzingen in de Begrotingsdocumenten en de Jaarstukken deze duidelijk traceerbaar (paragraaf, alinea, bladzijdenummer) te laten zijn;
b. bij het gebruik van minder goed kwantificeerbare indicatoren, duidelijk te maken hoe voortgang hierop wordt gemeten of anderszins inzichtelijk wordt gemaakt;
c. zoveel mogelijk gebruik te maken van outcome-indicatoren onder de 1e W-vraag aanvullend op de prestatie-indicatoren in de Programmabegroting en
Jaarstukken;
d. beter inzichtelijk te maken bij verbonden partijen, welke risico’s met welke kans en impact zich kunnen voordoen en de bedrijfsspecifieke KPI’s beter aan te laten
sluiten bij de doelen en beoogde prestaties van deelnemingen;
e. de risico’s en risicobeheersing rondom cyber security in beeld te brengen en PS hier over te informeren.

4. de deeljaarrekening 2016 Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer vast te stellen.
pdf G-17-010 Statenvoorstel Jaarstukken 2016 brief GS van 11-4-2017 (GS 2017-25069).pdf (88KB)
pdf Bijlage 1 - Memorie van Toelichting Jaarstukken 2016.pdf (1,8MB)
pdf Bijlage 2 - Jaarstukken 2016.pdf (8,6MB)
pdf Bijlage 3 - Vierde begrotingswijziging.pdf (99KB)
pdf Bijlage 4 - Kredietbesluit 2017 inzake Jaarstukken 2016.pdf (7KB)
pdf Bijlage 5 - Opheffingsbesluiten en wijzigingen van reserves Jaarstukken 2016.pdf (167KB)
pdf Bijlage 6 - Bestuurlijke intenties vastgoed in verband met de waardering op de provinciale balans.pdf (20KB)
pdf Bijlage 7 - Jaarrekening 2016 in één oogopslag.pdf (3,6MB)
pdf Reactie Gedeputeerde Staten op het Accountantsverslag 2016, brief GS van 25-4-2017 (GS 2017-29216).pdf (50KB)
pdf Controleverklaring jaarrekening 2016, brief Deloitte Accountants B.V. van 21-4-2017 (2017-30012).pdf (3,9MB)
pdf Analyse van de Jaarstukken 2016, brief voorzitter PS van 11-5-2017 (PS 2017-33677).pdf (1,9MB)
pdf Antwoorden op schriftelijke vragen van PS, brief Deloitte van 6-6-2017 (PS 2017-40112).pdf (402KB)
pdf Antwoorden schriftelijke vragenronde Jaarstukken 2016_ brief GS van 6-6-2017 (GS 2017-39202).pdf (2,3MB)
pdf Managementletter 2016 brief GS van 25-4-2017 (GS 2017-27882).pdf (3,9MB)
pdf Deeljaarrekening 2016 Provinciale Staten Griffie en Zuidelijke Rekenkamer brief Griffie van 13-6-2017 (PS 2017-41891).pdf (334KB)
pdf Nadere toelichting op agendapunt Jaarstukken 2016.docx (204KB)
pdf Concept deelverslag, G-17-010, Jaarrekeningcommissie 19-6-2017.doc (439KB)
pdf Toezeggingen aan de Jaarrekeningencommissie 19-6-2017 brief GS van 23-6-2017 (GS 2017-45062).pdf (100KB)
pdf Mededeling Portefeuillehouder inzake Jaarstukken 2016, toezegging 8061 inzake informatie, brief gedeputeerde Beurskens van 26-6-2017 (GS 2017-45335).pdf (3,3MB)
8
Voorraadagenda
Dit agendapunt is niet van toepassing
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
Dit agendapunt is niet van toepassing
10
Sluiting