link naar deze pagina

(PS) Provinciale Staten - 7 juli 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Bovens Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting: Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.
Statenvergadering 6-7/7-7-2017, Statenzaal Gouvernement. Deze vergadering start op 6-7 en wordt voortgezet op 7-7-2017.
Algemene documenten:

8
Heropening en mededelingen voorzitter
De stemmingen over agendapunten 6.1 en 6.2, behandeld tijdens de Statenvergadering op 6-7, zullen vandaag direct na heropening van de vergadering plaatsvinden.
9
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
10
BEHANDELSTUKKEN
10.1
Voorjaarsnota 2017
STATENVOORSTEL
Op grond van de Provinciewet (art. 193-200 en 207-215) en de Financiële Verordening Provincie Limburg 2016 (art. Art. 2, 4 en 9) bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dient uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het belangrijke budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren. Een van de belangrijkste instrumenten van Provinciale Staten zijn de vaststelling van de jaarlijkse Voorjaarsnota en de Programmabegroting. In de Voorjaarsnota doet het College van Gedeputeerde Staten voorstellen voor nieuw beleid voor de komende jaren. Op basis van de Voorjaarsnota gaan fracties met elkaar en het College in debat over het beleid van de komende jaren. Provinciale Staten bepalen door vaststelling van de Voorjaarsnota de hoofdlijnen van de Programmabegroting van het komende jaar. De Voorjaarsnota wordt zonder behandeling in een Statencommissie maar met voorafgaande schriftelijke vragenronde behandeld in PS.

Voorgesteld besluit:
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen inclusief de financiële voorstellen in het hoofdstuk ‘Limburg betaalbaar’.
pdf G-17-015 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2017 brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-35940).pdf (3,3MB)
pdf Beantwoording schriftelijke vragen inzake Voorjaarsnota 2017 brief GS van 20-6-2017 (GS 2017-42965).pdf (208KB)
pdf Informerend stuk HRM-brief 2017 brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-34931).pdf (158KB)
pdf Motie 2317 Van Wageningen c.s. inzake onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas.pdf (99KB)
pdf Gewijzigde motie 2317 Van Wageningen c.s. inzake onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas.pdf (100KB)
pdf 2e Gewijzigde motie 2317 Van Wageningen c.s. inzake onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas.pdf (85KB)
pdf Motie 2318 Housmans inzake Tante Deuske.docx (407KB)
pdf Motie 2319 Housmans inzake wijzigende definities.docx (404KB)
pdf Motie 2320 Hermans c.s. inzake kennisdeling burgerinitiatieven.docx (347KB)
pdf Motie 2321 Nillesen en Van de Ven inzake Veilige Wieler Omgeving Haelen.docx (217KB)
pdf Motie 2322 Brugman inzake bijenvriendelijk Limburg a bee or not a bee.docx (283KB)
pdf Motie 2323 Brugman en Plusquin stimuleren biologische landbouw.docx (207KB)
pdf Gewijzigde motie 2328 Plusquin c.s. inzake Maatschappelijke Kosten Baten Analyse luchthaven Beek.docx (208KB)
pdf Motie 2324 Brugman inzake onderzoek Limburgse schaal aanbevelingen energietransitie hoogleraren.docx (304KB)
pdf Gewijzigde motie 2323 Brugman en Plusquin inzake stimuleren biologische landbouw.docx (208KB)
pdf Motie 2325 Evers c.s. inzake Veilig Zwemmen in Limburg.docx (224KB)
pdf Gewijzigde motie 2325 Evers c.s. inzake Veilig Zwemmen in Limburg.docx (225KB)
pdf Motie 2326 Koppe c.s. inzake versnelde aanleg spitstroken A2 Weert-Eindhoven.docx (271KB)
pdf Motie 2327 Plusquin c.s. inzake inhalen achterstand windenergie.docx (287KB)
pdf Motie 2328 Plusquin inzake Maatschappelijke Kosten Baten Analyse luchthaven Beek.docx (207KB)
pdf Motie 2329 Van Wageningen inzake structureel energieconsulentschap Regionale Uitvoeringsdiensten.docx (396KB)
pdf Motie 2330 Van Rey c.s. inzake orgel Kathedraal Limburg.docx (284KB)
pdf Motie 2331 Kuntzelaers c.s. inzake Robotisering en Digitalisering.docx (202KB)
pdf Gewijzigde motie 2331 Kuntzelaers c.s. inzake Robotisering en Digitalisering.docx (203KB)
pdf Gewijzigde motie 2329 Van Wageningen c.s. inzake structureel energieconsulentschap Regionale Uitvoeringsdiensten.docx (400KB)
pdf Amendement 7 Van den Akker c.s. inzake mobiliteit.docx (362KB)
pdf Amendement 8 Van den Akker en Van der Linden inzake arbeidsmarkt.docx (365KB)
pdf Inbreng CDA Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.docx (353KB)
pdf Inbreng GroenLinks Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.docx (424KB)
pdf Inbreng 50PLUS Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.docx (402KB)
pdf Inbreng VVD Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.docx (467KB)
pdf Inbreng Partij voor de Dieren Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.docx (513KB)
pdf Inbreng D66 Voorjaarsnota 2017 op 7-7-2017.pdf (78KB)
pdf Overzicht Amendement en Moties + besluiten PS 7-72017.docx (275KB)
pdf Stemuitslag M 2317 Onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas.pdf (58KB)
pdf Stemuitslag M 2320 Kennisdeling burgerinitiatieven.pdf (58KB)
pdf Stemuitslag M 2321 Veilige wieler omgeving Haelen.pdf (58KB)
pdf Stemuitslag M 2322 Bijenvriendelijk Limburg “a bee or not a bee”.pdf (61KB)
pdf Stemuitslag M 2325 Veilig zwemmen in Limburg.pdf (60KB)
pdf Stemuitslag M 2326 Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven.pdf (61KB)
pdf Stemuitslag M 2328 Maatschappelijke kosten baten analyse luchthaven Beek.pdf (64KB)
pdf Stemuitslag M 2329 Structureel energieconsulentschap regionale uitvoeringsdiensten.pdf (61KB)
pdf Stemuitslag M 2331 Robotisering en digitalisering.pdf (62KB)
pdf Stemuitslag G-17-015 Voorjaarsnota 2017.pdf (62KB)
pdf PVV fractie- inbreng voorjaarsnota 2017.docx (238KB)
pdf G-17-015 BESLUIT definitief (2).docx (214KB)
11
Voorraadagenda
Dit agendapunt is niet van toepassing.
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
Dit agendapunt is niet van toepassing.
13
Sluiting