link naar deze pagina

Statencommissie Economie en Bestuur - 18 november 2011

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Roefs L.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (60,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering van 23 september 2011
4
Statenvoorstellen
4.1
Statenvoorstel G-11-026-1 Vaststelling Legesverordening 2012 met bijbehorende tarieventabel 2012 en vaststelling van de Grondwaterbelasting 2012, brief van GS d.d. 18 oktober 2011
4.2
Statenvoorstel G-11-027-1 Wensen/bedenkingen kenbaar maken t.a.v. het ontwerpbesluit tot oprichting van en deelneming in de NV Greenport Venlo Innovation Center, brief van GS d.d. 1 november 2011
4.3
Statenvoorstel G-11-028-1 Financiële Eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2011, brief van GS d.d. 1 november 2011
5
Sonderende stukken
5.1
I-11-001-1 Initiatiefvoorstel PVV inzake referendum verordening Limburg 2012
5.2
Bezoek leden SCEB aan Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken over de onderwerpen Meerjarig Financieel Kader van de EU en de structuurfondsen voor de komende periode.
5.3
Functioneren Euregioraad Maas-Rijn: brief VVD d.d. 6 oktober 2011: zie kort verslag bijeenkomst Euregioraadsleden d.d. 2 november 2011
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingen uit de Statencommissie Economie en Bestuur
6.2
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
6.3
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten uit de vorige Statenperiode 2007-2011
7
Bespreekstukken
7.1
Actuele stand van zaken Chemelot Campus
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder/IPO. Mededelingen inzake regiobranding Zuid-Limburg, septembercirculaire 2011, KMS Weert en overeenkomst Greenportlane.
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Strategisch Ontwikkelingsprogramma Zuid-Limburg d.d. 20 juli 2011
8.2
Mededelingen portefeuillehouder Verheijen d.d. 18 oktober 2011
8.3
Nabespreking verdaagde vergadering IPO op 29 september 2011 d.d. 13 oktober 2011
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting