link naar deze pagina

SC Economie, Onderwijs en Internationale Zaken - 2 december 2005

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Vaststelling conceptverslag d.d. 30 september 2005 en actielijst d.d. 15 november 2005
3
Voortgangsrapportage Limburg Technologische Topregio en Arbeidsmarktbeleid
4
Essent NV
5
Bespreking CDA-notitie m.b.t. aanbestedingenbeleid
6
IPO begroting en jaarplan 2006
7
Verdiepingsslag Programmabegroting 2006
8
Mededelingen portefeuillehouder d.d. 22 november 2005
9
Ingekomen stukken
10
Voorraadagenda
11
Rondvraag en sluiting