link naar deze pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid - 19 mei 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Bosch, M.T. (Mart)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
Locatie: Veldekezaal
Algemene documenten:

1 09:00
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 19-5-2017 ongewijzigd vast te stellen.
2 09:12
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3 09:12
Verslag
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.
4 09:13
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5 09:14
Voorraadagenda
Toelichting:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 12-5-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6 09:15
MOBILITEIT
6.1 09:15
G-17-013 Gewijzigd Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert - Projectopdracht brief GS van 12-5-2017 (GS 2017-33436).
Toelichting:
Dit Statenvoorstel geeft invulling aan de wens vanuit de commissie om de kaders voor het verdere traject inzake de N266-Randweg Nederweert via een Statenbesluit vast te leggen. Het Statenvoorstel heeft u reeds in concept ontvangen ter voorbereiding van de werksessie op 20-4-2017 te Nederweert. De definitieve gewijzigde versie wordt op 9-5-2017 nog in GS behandeld en zal daarna beschikbaar zijn.

Behandelvoorstel:
Behandeling vindt plaats in maximaal 2 termijnen waarna de commissie aangeeft dit voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk door te geleiden naar PS van 12 mei 2017.
6.2 10:15
Vierde voortgangsrapportage Groot Project Openbaar Vervoer-Railagenda
Toelichting:
Op 23-9-2016 heeft de Agendacommissie besloten in het vervolg alle voortgangsrapportages die vallen onder de RGP te agenderen als bespreekstuk met het behandelvoorstel "voor kennisgeving aannemen".

Er is overwogen om deze voortgangsrapportage te behandelen tezamen met het Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda op 12-5-2017, maar gezien de zeer recente oplevering van de voortgangsrapportage was de analyse van de Statenonderzoeker nog niet beschikbaar en is de voortgangsrapportage geagendeerd voor de vergadering van 19-5-2017.

Behandelvoorstel:
Voor kennisgeving aannemen. Indien een Statenlid wenst te spreken over de rapportage dan dient hij/zij dit bij het betreffende agendapunt in de Commissievergadering aan te geven en mag dit alleen de eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang betreffen.
6.3 10:45
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
7 10:45
DUURZAAMHEID
7.1 10:45
Rondvraag/mededelingen
Toelichting:
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
8 10:45
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
Toelichting:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 19-5-2017. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 12-5-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
9 10:45
Sluiting