link naar deze pagina

Controlecommissie - 26 februari 2015

Locatie: Oolderhof Roermond
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Bosch Hans J.G.G.
Toelichting: Extra Commissievergadering, Oolderhof Roermond
Bundel:
pdf Agendabundel (6,5MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel commissie:
De conceptagenda ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
Behandelvoorstel commissie:
Het verslag van 27 november 2014 ongewijzigd vast te stellen
4
Statenvoorstellen
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de MIT-lijst en de adviezen van de voorzitter om af te doen overnemen.
7
Bespreekstukken
7.1
Derde voortgangsrapportages Groot Project Chemelot Campus en Brains Unlimited (Maastricht Health Campus), brief GS van 2-12-2014 (2014-71037)
Toelichting commissie:
Per mail van 22 januari 2015 is u de set stukken aangaande de Chemelot Campus en Brains Unlimited, die geagendeerd was voor de vervallen vergadering van 22 januari 2015, in een schriftelijke ronde voorgelegd. De verkregen reacties gaven blijk van een niet unanieme instemming, zodat de set stukken nu opnieuw aan u worden voorgelegd.

Behandelvoorstel commissie:
De verkregen reacties binnen de schriftelijke ronde betrekken bij de behandeling van de set stukken die reeds geagendeerd was voor de vergadering van 22 januari jongstleden en nu opnieuw geagendeerd is voor de vergadering van 26 februari 2015.
7.2
Stand van zaken Grote Projecten, interne memo Statenonderzoeker van 10-02-2015 (2015-9372)
Toelichting commissie:
In de Controlecommissie van 27 november 2014 is gevraagd om een beknopt overzicht te maken van de stand van zaken van alle Grote Projecten die onder de Regeling grote Projecten 2013 vallen. Dit met het oog op een adequate overdracht van deze omvangrijke risicovolle projecten naar de nieuwe leden van Provinciale Staten die na de verkiezingen op 18 maart 2015 aantreden.

Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de stand van zaken van de 6 grote projecten die onder de Regeling grote Projecten 2013 vallen.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
Toelichting commissie:
Er zijn geen punten op voorraad voor de Controlecommissie. Alle voorraadpunten treft u aan op de voorraadagenda voor de Ad hoc cie.
10
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
10.1
Ingekomen stukken
Toelichting commissie:
"U kunt tot 23 februari 2015, 12.00 uur, een gemotiveerd verzoek indienen voor agendering van een ingekomen stuk via staten@prvlimburg.nl".
10.2
Bespreekstukken
Toelichting commissie:
Bespreekstuk CC 26-02-2015:
- 8363: betrekken bij de behandeling van het agendapunt derde voortgangsrapportages Groot Project Chemelot Campus en Brains Unlimited (Maastricht Health Campus), brief GS van 2-12-2014
11
Rondvraag en sluitingZoeken