link naar deze pagina

Overig uit import - 17 november 2006

Locatie:
Aanvang: 14:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
pdf Uitnodigingsbrief (78KB)
pdf Agenda (69KB)
2
Spreekrecht burgers
3
Presentatie(s) door Willem van der Windt van Prismant over de voorlopige onderzoeksresultaten t.a.v. de VOV-beroepen in de Limburgse Zorgsector (VOV=Verplegend, Opvoedkundig, Verzorgend)
4
Vaststelling verslag vorige vergadering en actielijst
4.1
Vaststelling verslag vorige vergadering van 6 oktober 2006
4.2
Actielijst
pdf Actielijst (75KB)
5
Statenvoorstellen
5.1
Position Paper WMO
5.2
Programmabegroting 2007-2010
5.3
Het armoedebeleid van de Provincie Limburg
5.4
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2007 (ligt deels ter inzage bij de Griffie)
6
Controlerende/informerende stukken
6.1
3e kwartaalrapportage thema 2 (Jong zijn in Limburg)
6.2
Evaluatie uitwerking topsportplan
7
Informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8
Ingekomen stukken
9
Vaststelling voorraadagenda
pdf Voorraadagenda (165KB)
10
Rondvraag en sluiting