link naar deze pagina

SC Ruimte en Groen - 25 november 2005

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
2
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 28 oktober 2005 incl. voortschrijdende actielijst
3
Sonderingsnota Productbeeld POL 2006
4
Verdiepingsslag Programmabegroting 2006
5
Voorstel CDA en PvdA: Versterking van "Limburg mie landj", natuurlijk Limburg
6
Uitwerkingsplan landschapskader reconstructie Noord- en Midden-Limburg
7
Voortgangsnotitie pilot fosfaat
8
Mededelingen portefeuillehouder /actieve informatieplicht
9
Lijst van ingekomen stukken
10
Voorraadagenda
11
Rondvraag
12
Sluiting
13
Presentatie Beleidslijn ruimte voor de rivier