link naar deze pagina

Ad hoc commissie - 24 juni 2011

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:00
Voorzitter: Van Rey
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (206,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Verslag van de Statencommissie voor het Economische Domein van 28 januari 2011 DOC71265
3.2
Verslag van de Statencommissie voor het Fysieke Domein Ruimte en Bestuur van 21 januari 2011 DOC70105
3.3
Verslag van de Statencommissie voor het Fysieke Domein Duurzaamheid en Mobiliteit van 28 januari 2011 DOC70110
3.4
Verslag van de Statencommissie voor het Sociale Domein van 14 januari 2011 DOC71226
4
Statenvoorstellen
5
Sonderende stukken
5.1
Rapport Zuidelijke Rekenkamer; Inversteringsagenda provincie Limburg
5.1.1
Advies Controlecommissie over rapport Zuidelijke Rekenkamer Investeringsagenda's provincie Limburg, brief van Controlecommissie van 6 juni 2011 DOC75515
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst uit de commissie(s)
6.2
Moties, initiatiefvoorstellen en toezeggingen uit Provinciale Staten
7
Informerende stukken
7.1
Economische Domein
7.1.1
Visie Leisure, brief van Gedeputeerde Staten van 9 februari 2011
7.1.2
Investeringsbesluiten Beheer Innovatie Provincie Limburg BV, brief van Gedeputeerde Staten van 15 februari 2011
7.1.3
Verslag van de 14de algemene ledenvergadering van 8 december 2010, brief met bijlage van Euregio Rijn-Maas-Noord van 22 februari 2011
7.1.4
Jaarverslag 2010 Versnellingsagenda Limburg en Jaarverslag 2010 Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg, brief van Beheer Innovatiefonds van 28 februari 2011
7.1.5
Jaarrekening 2010 Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV, brief van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2011
7.1.6
Mededeling portefeuillehouder Voortgang procesautomatisering en The Silicon Mine, brief van Gedeputeerde Staten van 15 maart 2011
7.1.7
Aanpak agressie en geweld tegen ambtsdragers, brief van Ministerie BZK van 21 maart 2011
7.1.8
Investeringsbesluiten Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV, brief van Gedeputeerde Staten van 22 maart 2011
7.1.9
Toezending eindrapportage Adviescommissie Deetman, brief van Gedeputeerde Staten van 10 mei 2011
7.1.10
B - Afgesloten intentieovereenkomst met DSM over gebiedsontwikkeling Graetheide/Lexhy, brief van Stichting Graetheidecomite van 18 mei 2011
7.1.11
B - Stand van zaken juridisch geschil EPZ; Kerncentrale Borssele, brief van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2011
7.1.12
Uitnodiging 15e Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord op 1 juni 2011, brief van Euregio van 18 mei 2011
7.1.13
Jaarverslag 2010 van de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, L.J.P.M. Frissen
pdf Jaarverslag 2010 (4,9MB)
pdf Bijlage A ten m F (542KB)
pdf Bijlage I (530KB)
pdf Bijlage II (461KB)
pdf Bijlage III (464KB)
pdf Bijlage IX (310KB)
pdf Bijlage V (2,7MB)
pdf Bijlage VI (746KB)
pdf Bijlage VII (48KB)
pdf Bijlage VIII (108KB)
pdf Bijlage IV (152KB)
7.2
Fysieke Domein
7.2.1
Samenwerking Mook en Middelaar met Heumen, brief van Gemeente Heymen van 6 januari 2011
7.2.2
Geannoteerde agenda van de IPO-adviescommissie op 27 januari 2011, Nota van de heer Kersten, gedeputeerde, van 25 januari 2011
7.2.3
Muskusratbestrijding aan dijken en oevers, e-mail van mevr. Kraaijeveld-Smit Dierenbescherming Limburg van 16 februari 2011
7.2.4
Innovatieagenda duurzame veehouderij Limburg, brief van Gedeputeerde Staetn van 22 februari 2011
7.2.5
Samenwerking Holtum Noord III, brief van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2011
7.2.6
Project Transformatie ENCI-gebied; verslag voortgang 2010, brief van Gedeputeerde Staten van 15 maart 2011
7.2.7
Wijze van benoeming directeur, e-mail van Stichting Sint Pietersberg van 15 maart 2011
7.2.8
Beleidskader Zandmaas2 in wording, brief van Gedeputeerde Staten van 21 maart 2011
7.2.9
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer, afschridt van brief aan FNV Bondgenoten van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2011
7.2.10
Annotatie bij de agenda van de gecombineerde IPO-adviescommissie Mobiliteit en ROW van 7 april 2011
7.2.11
Conceptagenda voor de 86e vergadering van het bestuur van de Vereniging IPO op 17 maart 2011 ontv. 11 april 2011
7.2.12
Geannoteerde agenda voor de vergadering van de Adviescommissie Milieu op 14 april 2011, ontv 13 april 2011
7.2.13
Jaarverslag 2010 Vergunningen en Subsidies, brief van Gedeputeerde Staten van 26 april 2011
7.2.14
Informatie inzake Parkstad Limburg, brief van Gedeputeerde Staten van 26 april 2011
7.2.15
Ontwikkelingen veehouderij, brief van LLtb van 3 mei 2011
7.2.16
Mededelingen portefeuillehouder over projectenorganisatie Buitenring Parkstad Limburg, brief van Gedeputeerde Staten van 10 mei 2011
7.2.17
B - Voorstel Aanpak Stankoverlast Componenta, e-mail met bijlage van Klankbordgroep Componenta van 23 mei 2011
7.2.18
OV-chipkaart en mensen met een functiebeperking, afschrift van brief aan Interprovinciaal Overleg Adviescommissie Mobiliteit van CG-raad van 27 januari 2011
7.2.19
Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer, e-mail van FNV Bondgenoten Regiokantoor Amsterdam van 18 februari 2011
7.2.20
Natuur- en milieueducatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO), brief van NL Milieu en Leefomgeving van 17 maart 2011
7.2.21
B - Informatie inzake Graetheide, brief van Gedeputeerde Staten van 26 april 2011
7.2.22
Motie Provinciale Staten van Drenthe inzake voorgestelde bezuiniging van 60% op het Investeringsbudget Landelijk Gebied, brief statengriffier Drenthe van 25 mei 2011
7.2.23
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak inz. Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg, brief van portefeuillehouder Janssen van 27 mei 2011
7.3
Sociale Domein
7.3.1
B - Korting en bezuinigingen op Limburgse Jeugdzorg, brief van Rubicon van 2 februari 2011
7.3.2
Besluit Gedeputeerde Staten inzake verzoek gemeente Peel en Maas over N277 Zeeland-Kessel deels open te stellen voor langzaam verkeer (Middenpeelweg), biref van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2011
7.3.3
Aanzet tot beleidsplan voor de periode 2012-2016, brief van Huis voor de Zorg van 11 februari 2011
7.3.4
B - Bezuinigingen jeugdzorg provincie Limburg, afschrift van brief aan Tweede Kamer van 15 februari 2011 en reactie van Gedeputeerde Staten an 24 februari 2011, brief van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2011
7.3.5
Beleidskader systeemgericht toezicht, brief van Gedeputeerde Staten van 15 februari 2011
7.3.6
Vaststelling subsidieregeling Monulisa 2011, toekenning incidentele subsidies, brief van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2011
7.3.7
Verzamelbrief moties en toezeggingen en mededelingen portefeuille Cultuur, Welzijn & Zorg aan PS en SCSD, brief van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2011
7.3.8
Sportzone Limburg, brief van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2011
7.3.9
Landbouwverkeer op Provinciale Wegen, toezegging portefeuillehouder, brief van Gedeputeerde Staten ontv. 22 februari 2011 (Afdoening van toezegging 741 uit SD-Lebens)
7.3.10
Financiële ondersteuning ziekenhuizen, brief van Sint Laurentius Ziekenhuis van 25 februari 2011
7.3.11
Advies Denktank Mooi Limburg: Limburg, te mooi om waar te zijn!, brief van Gdeputeerde Staten van 1 maart 2011
7.3.12
B - Jeugdzorg Limburg: niet hard behandelen maar met verstand en hart!, brief van Stichting Jeugd Zorgvragers van 30 maart 2011
7.3.13
B - Kwaliteitstoets Centra Jeugd en Gezin, brief van Gedeputeerde Staten van 5 april 2011
7.3.14
B - Brandbrief aan de staatssecretaris van VWS over gesloten jeugdzorg, brief van Gedeputeerde Staten van 12 april 2011
7.3.15
Verzamelbrief moties en toezeggingen en mededelingen portefeuille Cultuur, Welzijn & Zorg/Programma Investeren in Mensen aan PS, brief van Gedeputeerde Staten van 26 april 2011
7.3.16
Annotatie IPO-advies Cultuur d.d. 17 februari 2011, nota van Gedeputeerde Staten ontv. 11 april 2011
7.3.17
Mededeling portefeuillehouder, brief van Gedeputeerde Staten van 12 april 2011
7.3.18
B - Aankondiging onderzoek (on)veranderantwoord wachten op jeugdzorg, brief van Randstedelijke Rekenkamer van 23 mei 2011
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting