link naar deze pagina

Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid - 6 december 2013

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Verhoijsen M.L.M.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement

Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (20,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Vaststelling verslag van de vergadering van Statencommissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid d.d. 20 september 2013
Behandelvoorstel commissie:
De griffie heeft onderstaand wijzigingsverzoek ontvangen van Gedeputeerde Lebens:
De tekst op pagina 10 "Gedeputeerde Lebens wijst op de ambtelijke capaciteit en waarschuwt ervoor dat het schrijven van notities niet ten koste mag gaan van de uitvoering van het beleid."
te vervangen door:
"Voorzitter daar wil ik wel op aanvullen. Wij hebben mede in het kader van toekomstvast Limburg geconstateerd dat wij met minder ambtenaren de toekomst tegemoet willen treden. Wij richten ons wat betreft monumentenzorg vooral op de uitvoering. Als dit gaat betekenen dat een of meerdere ambtenaren onevenredig veel tijd bezig moeten zijn met het schrijven van notities en daar wordt de uitvoering van het beleid ernstig door verstoord, dan gaan we het paard achter de wagen spannen. En dan zal ik ook, als er iets vanuit de staten wordt voorgelegd, aangeven wat de consequenties zijn voor de uitvoering van deze regeling. Die zojuist nog ¿en terecht ook- de hemel werd ingeprezen."

Behandelvoorstel: voorgesteld wordt de nieuwe tekst over te nemen en het verslag gewijzigd vast te stellen.
3
Overzicht Motie, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de MIT-lijst en de (vetgedrukte) adviezen van de voorzitter overnemen (er zijn geen reacties ontvangen)
4
Vaststelling voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
de vooraadagenda voor kennisgeving aannemen (er zijn geen reacties ontvangen).

Met betrekking tot de werkbezoeken jeugdzorg (overige activiteiten) zal de voorzitter van de werkgroep jeugdzorg (dhr. Krabbendam) een korte toelichting geven t.a.v. de stand van zaken.
5
CULTUUR
5.1
Sonderende notitie: Strategisch kader mediabeleid, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 19 november 2013 (2013/65301)
Behandelvoorstel commissie:
Er heeft zich een inspreker gemeld, de heer Coerts namens WijLimburg.nl, voor en door ondernemers.

Uw Commissie wordt gevraagd de voorliggende notitie te bespreken door beantwoording van onderstaande vragen:
1. Kunt u zich vinden in de legitimatie voor een actieve rol van de Provincie Limburg?
2. Kunt u zich vinden in de oriëntatie op een brede verkenning van innovatieve concepten?
3. Kunt u zich vinden in de mogelijke scenario's voor een actieve rol van de Provincie?

Behandeling vindt plaats in 1 termijn. De geplande behandeltijd is 80 minuten. Geplande spreektijd per fractie is is 4, 5 minuten.
5.1.1
Kamerbrief inzake mediabeleid, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 29 november 2013 (2013/66954)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.1 sonderende notitie Strategisch kader mediabeleid.
5.2
Visiedocument bibliotheken in Limburg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 13 augustus 2013 (2013/47658)
Behandelvoorstel commissie:
Er heeft zich een inspreker gemeld, mevrouw vogelaar namens Vereniging van Limburgse Bibliotheken.

Dit onderwerp is geagendeerd door dhr. Kockelkoren. De PvdA wil van alle fracties hun standpunt vernemen t.a.v. de visie op bibliotheken in Limburg vanuit de zorg, die zij heeft over de bezuinigingen op het Limburgse bibliotheekwezen.
De heer Kockelkoren krijgt de gelegenheid om de agendering kort toe te lichten, waarna een ronde langs de fracties gemaakt wordt.
De bij de agenda gevoegde zienswijzen van de Gemeente Peel en Maas en Beesel kunnen hierbij betrokken worden. De geplande behandeltijd is 60 minuten. De geplande spreektijd per fractie is 4 minuten.
5.2.1
Zienswijze inzake besluit tot afbouw bibliotheeksubsidie, toezending afschrift van brief van burgemeester en wethouders van Peel en Maas aan Gedeputeerde Staten d.d. 5 november 2013 (2013/61631)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.2 Visiedocument bibliotheken in Limburg
5.2.2
Zienswijze inzake besluit tot afbouw bibliotheeksubsidie, toezending afschrift van brief van burgemeester en wethouders van Beesel aan Gedeputeerde Staten d.d. 5 november 2013 (2013/61879)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.2 Visiedocument bibliotheken in Limburg
5.3
Mededeling portefeuillehouder
5.3.1
Mededeling portefeuillehouder CWL-Lebens inzake herbestemming kerken in Limburg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 22 oktober 2013 (2013/59156)
Behandelvoorstel commissie:
voor kennisgeving aannemen.
5.4
Rondvraag
Behandelvoorstel commissie:
Dhr. Kirkels heeft aangekondigd een vraag te willen stellen met betrekking tot het Mikwe rapport in relatie tot het limburg Museum.
6
WELZIJN
6.1
Sonderende notitie: "Voor de jeugd, met de jeugd" concept uitvoeringsprogramma jeugdzorg Limburg 2014, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 19 november 2013 (2013/64779)
Behandelvoorstel commissie:
Uw commissie wordt gevraagd het concept-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2014 sonderend te bespreken, waarbij primair de vraag aan de orde is of de voorgestelde uitvoering van het provinciale jeugdzorgbeleid 2014 in overeenstemming is met de hoofdlijnen van beleid zoals die in het Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016 zijn vastgelegd.

Het is in overeenstemming met de Wet op de jeugdzorg dat het concept uitvoeringsprogramma voor inspraak aan direct betrokkenen wordt voorgelegd. Het definitieve Uitvoeringsprogramma voor 2014 zal uiterlijk in januari 2014 (na verwerking van de ontvangen reacties) door GS worden vastgesteld.
Behandeling vindt plaats in één termijn. De geplande behandeltijd is 75 minuten. De geplande spreektijd per fractie is 4,5 minuten.
6.2
Motie 365 Medendorp c.s. inzake structuurversterking, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 12 november 2013 (2013/63408)
Behandelvoorstel commissie:
Dit onderwerp is door dhr. Kockelkoren geagendeerd. Gezien het belang dat zij hecht aan de transformatie wil de PvdA van alle fracties hun standpunt vernemen t.a.v. de invulling van de motie door GS.

Dhr. Kockelkoren wordt gevraagd de agendering kort toe te lichten, waarna de fracties in 1 termijn de gelegenheid krijgen hun standpunt te geven. De geplande behandeltijd is 60 minuten. De geplande spreektijd per fractie is 4 minuten.
6.3
Mededeling portefeuillehouder
6.3.1
Mededelingen portefeuillehouder CWL- Van Dijk inzake agenda voor gezondheid en zorg, jeugdzorg en Verklaring Omtrent Gedrag, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 22 oktober 2013 (2013/59336)
Behandelvoorstel commissie:
voor kennisgeving aannemen.
6.3.2
Mededeling portefeuillehouder CWL-Van Dijk inzake jeugdzorg, maatschappelijke organisaties, armoedebestrijding en reanimatie-estafette, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 26 november 2013 (2013/66619)
Behandelvoorstel commissie:
voor kennisgeving aannnemen.
6.4
Rondvraag
7
LEEFBAARHEID
7.1
Mededeling portefeuillehouder
7.2
Rondvraag
8
SUBSIDIES
8.1
Mededeling portefeuillehouder
8.1.1
Mededeling portefeuillehouder CWL-Lebens inzake voortgang rekenkamerrapport "Inzicht in doeltreffendheid van Subsidieregelingen Provincie Limburg", brief van Gedeputeerde Staten d.d. 22 oktober 2013 (2013/59153)
Behandelvoorstel commissie:
voor kennisgeving aannemen.
8.2
Rondvraag
9
Sluiting