link naar deze pagina

Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid - 30 november 2012

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Verhoijsen M.L.M.
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (15,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
Behandelvoorstel commissie:
De cliëntenraad van Icarus heeft zich gemeld als inspreker. De heer de Bruin heeft zich gemeld als inspreker namens het humanistisch verbond.
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslag van de vergadering Leefbaarheid en Veiligheid van 28 september 2012
Behandelvoorstel commissie:
Er zijn geen opmerkingen ontvangen door de Griffie.
3.2
Vaststelling verslag van de vergadering Cultuur en Natuur d.d. 21 september 2012
Behandelvoorstel commissie:
Er zijn geen opmerkingen ontvangen door de Griffie.
4
Statenvoorstellen
4.1
G-12-045 'Voor de jeugd, met de jeugd', ontwerp beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016
Behandelvoorstel commissie:
Uw Staten worden gevraagd om het Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016: "Voor de jeugd, met de jeugd" vast te stellen.
Behandeling zoals gebruikelijk in 2 termijnen.
4.1.1
Concept-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2013, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 20 november 2012 (2012/56978)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.1, Statenvoorstel ontwerp beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016.
4.1.2
Korting jeugdzorg 2013, afschrift brief van Limburgse jeugdzorginstellingen aan gedeputeerde van Dijk d.d. 27 november 2012 (2012/58271)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.1, Statenvoorstel ontwerp beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016.
5
Sonderende stukken
5.1
Startnotitie voor de Agenda voor Gezondheid en Zorg, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 6 november 2012 (2012/54754)
Behandelvoorstel commissie:
de fracties worden gevraagd in één ronde zo concreet mogelijk antwoord te geven op de in het sonderend stuk onder punt 4 "Voorstel aan de Statencommissie" gestelde vragen.
5.1.1
Startnotitie Gezondheid en zorg, e-mail van dhr. De Bruin d.d. 24 november 2012 (2012/57368)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.1, startnotitie voor de Agenda voor Gezondheid en Zorg.
5.1.2
Aanvulling op de notitie van het humanistisch verbond inzake de geestelijke verzorging, e-mail van dhr. De Bruin d.d. 28 november 2012 (2012/)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 5.1, startnotitie voor de Agenda voor Gezondheid en Zorg.
6
Controlerende stukken
6.1
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
conform het advies van de voorzitter wordt de commissie gevraagd akkoord te gaan met het als afgedaan beschouwen van de moties 262, 274, 275, 276 en de toezeggingen 1052, 1121, 1123, 1124, 1131, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 1145, 1160, 1196.

Verder vraagt de voorzitter uw reactie op de wijze van afdoen van motie 201.
7
Bespreekstukken
7.1
G-13-002 Statenvoorstel Beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2014 - 2016
Behandelvoorstel commissie:
behandeling in twee termijnen. Geplande behandeltijd 90 minuten. Spreektijd 1ste termijn 4,5 minuten per fractie.

Uw Staten wordt gevraagd het beleidskader vast te stellen en het kader te publiceren in het provinciaal blad.

Uw commissie wordt gevraagd aan te geven of het voorstel als hamerstuk, hamerstuk met stemverklaring of behandelstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 28-03-2013.
7.1.1
Verslag werkbijeenkomst Maatschappelijke Organisaties d.d. 30 oktober 2012, brief van gedeputeerde Van Dijk d.d. 12 november 2012 (2012/54766)
Behandelvoorstel commissie:
de fracties worden gevraagd kennis te nemen van het verslag van de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties en in 1 ronde zo concreet mogelijk de punten en prioriteiten te benoemen die zij aan GS willen meegeven.
7.1.2
Afdoening toezegging ID 1133, brief van gedeputeerde van Dijk d.d. 22 november 2012 (2012/57189)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 7.1, Nieuw Kader Maatschappelijke Organisaties 2014 e.v.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededeling portefeuillehouder, brief van gedeputeerde van Dijk d.d. 6 november 2012 (2012/53687)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededelingen inzake de publicatie van het rapport "Omringd door zorg, toch niet veilig"van de Commissie Samson; Voortgangsinformatie bij de rijkskorting van 2,65% op de rijksdoeluitkering jeugdzorg; Voortgangsinformatie i.v.m. de zitting die op 6 september 2012 plaatsvond bij de bestuursrechter van de Rechtbank Maastricht naar aanleiding van een beroep van bureau jeugdzorg Limburg; Voortgangsinformatie over de ter consultatie aangeboden concept- Jeugdwet; Invulling van gedane toezeggingen; Voortgangsinformatie over het Mobiliteitscentrum Jeugdzorg; Voortgang motie "Zorgboerderijen" (ID 188); Stand van zaken motie "Maatschappelijke Participatie" (ID182).

8.2
Mededelingen portefeuillehouder, brief van gedeputeerde Lebens d.d. 13 november 2012 (2012/55600)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededelingen inzake Sport: sportzone Limburg; voortgang gebiedsontwikkeling Park De Peelbergen; stichting Sport & Leisurepark Landgraaf. Cultuur: start Jurering Culturele Hoofdstad van Europa; Red Dot Design Laboratory. Leefbaarheid: 5 Businesscases wijkaanpak/herstructurering Parkstad.
8.3
Mededeling portefeuillehouder, brief van gedeputeerde Van Dijk d.d. 20 november 2012 (2012/56506)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededelingen inzake: stand van zaken uitvoering motie 242: Verklaring Omtrent Gedrag; invulling toezegging ID 1132: de door organisaties gewenste erkenning als Maatschappelijke Organisatie van provinciaal belang. De commissie wordt gevraagd of toezegging ID 1132 hiermee als afgedaan kan worden beschouwd.
8.4
Mededeling portefeuillehouder, brief van gedeputeerde Lebens d.d. 20 november 2012 (2012/56533)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededelingen inzake: herbestemming van vrijkomende (monumentale) kerken; strategisch kader wonen en leefbaarheid; stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt; motie ID 280 inzake continuering subsidie Model European Parliament (MEP) Limburg.

De commissie wordt gevraagd of motie 280 hiermee als afgedaan kan worden beschouwd.
8.5
Mededeling portefeuillehouder, brief van gedeputeerde van Dijk d.d. 27 november 2012 (2012/58206)
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de mededeling inzake toekomst regionale publieke omroep.
9
Vaststelling voorraadagenda
9.1
Voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
kennisnemen van de geactualiseerde voorraadagenda. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

Met betrekking tot de dialoogsessie Jeugdzorg aangeven of u zich kunt vinden in de geformuleerde doelstelling, aangeven of u deel wilt uitmaken van de werkgroep dialoogsessie jeugdzorg en eventueel aangeven welke zaken u de werkgroep in de voorbereiding mee wilt geven.
9.1.1
Inventarisatie doelstellingen dialoogsessie Jeugdzorg, memo van de Griffie d.d. 22 november 2012 (2012/56906)
Behandelvoorstel commissie:
te betrekken bij de behandeling van agendapunt 9.1, de voorraadagenda.
10
Rondvraag en sluiting