link naar deze pagina

Economische Domein - 28 januari 2011

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 13:00
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Statenvoorstellen
4.1
Chemelot Campus Sittard-Geleen / Maastricht Health Campus d.d. 4 januari 2011 + presentatie door G. Wagemans.
4.2
Project Brains Unlimited d.d. 11 januari 2011
5
Sonderende stukken
5.1
Beleidsvisie Streekgebonden Gastronomie d.d. 4 januari 2011 DOC 02898-03
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingen uit SCED na 10 december 2010
6.2
Moties en toezeggingen uit PS na 17 december 2010
7
Informerende stukken
7.1
Presentatie centrale sturing op inkoop en aanbesteden. Conform eerdere afspraken hierover in de commissie is een korte presentatie voorzien van maximaal 10 minuten door mw. N. Ploem, jurist BSEBBZ.
7.2
Compensatieregeling voor werkenden in Duitsland, woonachtig in Nederland, brief met bijlagen van Gedeputeerde Staten d.d. 30 november 2010
7.3
Besluitvormingsproces Essent provincie Noord-Brabant, brief met bijlagen van de Zuidelijke Rekenkamer d.d. 18 november 2010
7.4
Voortgangsrapportage 2009/2010 Limburg experimenteerregio, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 30 november 2010
7.5
Onderzoeksplan 2011, brief van Gedeputeerde Staten van 20 december 2010
7.6
Investeringsbesluiten Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV, brief van Gedeputeerde Staten van 14 december 2010
7.7
Voortgangsrapportage Herstructurering Bedrijventerreinen 2009-2010 d.d. 4 januari 2011
7.8
Eindrapportage Open / Andere Provincie d.d. 4 januari 2011
8
Mededelingen Portefeuillehouder / IPO-zaken
8.1
Mededelingen PH. Hessels SCED 28-01-2011
8.2
Mededelingen PH. Lebens SCED 28-01-2011
9
Voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting