link naar deze pagina

Mobiliteit en Duurzaamheid - 7 april 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: Bosch M.
Toelichting: Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
Locatie: Veldekezaal
Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (8,1MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd het verslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

5
Voorraadagenda
Toelichting commissie:
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 31-3-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
MOBILITEIT
6.1
Informerend stuk Evaluatie start implementatie Concessie Openbaar Vervoer Limburg 2016-2031 brief GS van 28-3-2017 (GS 2017-21788)
Toelichting commissie:
Agendering van dit onderwerp is verzocht door de fracties van PvdA (mevrouw Berghorst) en VVD (de heer Koppe).
De PvdA fractie wil graag met de gedeputeerde en de overige commissieleden van gedachten wisselen over de implementatie van de OV-concessie en de invulling van de praktijkschool. De fractie wil ook graag tevens de input van de vakbonden op dit punt (e-mails van 27-2-2017 en 28-3-2017) hierbij betrekken.
De VVD-fractie wil onder andere signalen bespreken dat mensen met klachten niet serieus worden genomen. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder dat Arriva, gemeente en provincie de problematiek integraal bespreken: soms ligt de verantwoordelijkheid bij de een, maar de oplossing bij de ander. De fractie wil hier ook de bij de evaluatie opgenomen presentatie met onder andere verbeterpunten bij betrekken.
Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in 1 termijn waarbij de fracties en GS worden gevraagd te reageren.
6.2
Rondvraag/mededelingen
7
DUURZAAMHEID
7.1
G-17-005 Statenvoorstel Uitbreiding dagelijks bestuur Waterschap Limburg, brief GS van 21-2-2017 (GS 2017-12990)
Toelichting commissie:
Medio 2016 hebben de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas verzocht om het Reglement voor het Waterschap Limburg zodanig te wijzigen dat de maximale omvang van het dagelijks bestuur van het WL zes kan bedragen in plaats van het huidig opgenomen maximale omvang van vijf. Met de voorliggende wijziging wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.
Behandelvoorstel commissie:
Behandeling vindt plaats in maximaal 2 termijnen waarna de commissie aangeeft dit voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk door te geleiden naar PS van 12 mei 2017.
7.2
Rondvraag/mededelingen
8
Lijst ingekomen stukken
Toelichting commissie:
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 7-4-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 31-3-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier W. Voorter (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan

Behandelvoorstel commissie:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
9
Sluiting