link naar deze pagina

Fysieke Domein Ruimte & Bestuur - 21 januari 2011

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Vaststelling verslagen van de vergadering van 3 en 10 december 2010
4
Statenvoorstellen
4.1
Basisrapportage Gebiedsontwikkeling Ooyen Wanssum, brief van Gedeputeerde Staten van 2 november 2010 DOC139988-89
4.2
Basisrapportage Investeringsbudget Landelijk Gebied, brief van Gedeputeerde Staten van 2 november 2010 DOC139986-87
4.3
Voortgangsrapportage van maart-december 2010 van Buitenring Parkstad Limburg DOC164258 en 60
4.4
Besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening (verzoekbesluit) bij de Kroon inzake Buitenring Parkstad Limburg, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164665 en 67
4.5
Derde Meerjarenonvesteringsprogramma Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, brief Gedeputeerde Staten van 21 december 2010 DOC164234-41
4.6
Provinciaal inpassingsplan Stadsweide Roermond (nazending)
4.7
Verzoek aan de Kroon om onteigeningsprocedure Stadsweide Roermond op te starten (nazending)
5
Sonderende Stukken
5.1
Ontwerp Startdocument Ontwikkelas Weert-Roermond, studie N280-West, brief Gedeputeerde Staten van 7 december 2010 DOC 158064-66
6
Controlerende stukken
6.1
Toezeggingenlijst
6.2
Overzicht Moties en Toezeggingen uit de vergadering van Provinciale Staten
7
Informerende stukken
7.1
Tijdelijke subsidiestop voor projecten in het landelijk gebied, brief gedeputeerde Driessen aan Provinciale Staten van 19 november 2010 DOC148160-61
7.2
Uitvoering Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, brief met bijlage van Gedeputeerde Staten van 30 november 2010 DOC158307-08
7.3
18e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas, brief van Rijkswaterstaat van 23 november 2010 DOC153547-48
7.4
Email van Stichting De Groene Sporenwolf inzake locatie dierenwelzijncentrum van 14 november 2010 DOC145271-72
7.5
Gevolgen rijksbezuinigingen EHS en Robuuste verbindingen, brief Gedeputeerde Staten van 14 december 2010 DOC160492-94
7.6
Voortgangsrapportage 2e en 3e kwartaal 2010 Infrastructurele projecten MIT-pakket, Greenportlane en N280-West, brief Gedeputeerde Staten van 9 november 2010 DOC162216-18
7.7
Brief Landsadvocaat inzake besluitvorming 8 oktober 2010 Buitenring Parkstad Limburg Inpassingsplan, brief van gedeputeerde Driessen van 21 december 2010 DOC164222-24
7.8
Plan van aanpak Basisrapportage Klavertje 4 Greenport, brief van Gedeputeerde Statenvan 11 januari 2011 DOC4697-98
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
Mededelingen portefeuillehouder Driessen
9
Vaststellen voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting