link naar deze pagina

Controlecommissie - 27 november 2014

Locatie: Oolderhof Roermond
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Bosch Hans J.G.G.
Toelichting: Commissievergadering, Oolderhof Roermond
Bundel:
pdf Agendabundel (2,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
Behandelvoorstel commissie:
De conceptagenda ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.1
Verslag van 16 oktober 2014
Behandelvoorstel commissie:
Het verslag van 16 oktober 2014 ongewijzigd vast te stellen.
4
Statenvoorstellen
5
Sonderende stukken
6
Controlerende stukken
6.1
MIT-lijst
Behandelvoorstel commissie:
Kennisnemen van de MIT-lijst en de adviezen van de voorzitter om af te doen overnemen.
7
Bespreekstukken
7.1
Evaluatie Regeling Grote Projecten 2013, interne memo Griffie van 29-10-2014 (2014-64313)
Toelichting commissie:
Sinds 27 mei 2013 is de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013) in werking getreden (als herziening van de Regeling Grote Projecten uit 2011, resp. 2009).
De Controlecommissie wordt voorgesteld om de RGP 2013 te evalueren en haar bevindingen dan terug te koppelen aan PS bij de jaarstukken van 2014.
Dit voorstel is ambtelijk afgestemd en akkoord bevonden.
Behandelvoorstel commissie:
Instemmen met het voorstel om de RGP 2013 te evalueren en de bevindingen van de Controlecommissie voor te leggen aan PS bij de jaarstukken 2014 op 18 juni 2015.
7.2
Monitoring aanbevelingen uit onderzoeken ZRK en onderzoeken PS, interne memo Statenonderzoeker van 11-11-2014 (2014-63208)
Toelichting commissie:
Medio 2014 zijn de aanbevelingen uit onderzoeken van de Zuidelijke Rekenkamer (met terugwerkende kracht tot september 2009) en de Statenonderzoeken (sinds mei 2012) in een registratiesysteem ingevoerd. Dit met als doel om de opvolging van deze aanbevelingen actief te kunnen monitoren en PS beter in staat te stellen hun controlerende rol te kunnen vervullen.
De stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen zal via een lijst, vergelijkbaar met de huidige MIT-lijst, 2 x per jaar worden geagendeerd in de betreffende commissies.
Behandelvoorstel commissie:
Instemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de monitoring, behandeling en afdoen van aanbevelingen uit onderzoeken van de ZRK en onderzoeken PS en de naamgeving `MIT-lijst' te wijzigen in `MAT-lijst'.
7.3
Onderzoeksprogramma GS 2015
Toelichting commissie:
Bijgaand treft u het conceptonderzoeksprogramma 2015 aan.
Hierin zijn alle geplande onderzoeken en monitors voor 2015 per programmalijn opgenomen. Het totaalbedrag van de voor 2015 geplande onderzoeken en monitors bedraagt ca. € 2.950.448. Opgemerkt wordt dat het onderzoeksprogramma een dynamisch document is.
Gedurende het jaar kan het zijn dat er aangekondigde onderzoeken/monitors afvallen, terwijl er ook nieuwe (niet voorziene) onderzoeken/monitors bij kunnen komen. Inzet is het door Provinciale Staten vastgestelde plafondbedrag (€ 4,7 min.) daarbij niet te overschrijden. Over wijzigingen/afwijkingen worden uw Staten geïnformeerd conform de planning- en controlcyclus. Uitgangspunt is dat er voor de uitvoering van het onderzoekskader geen additionele financiële middelen beschikbaar worden gesteld. De dekking zal plaatsvinden door enerzijds een herprioritering van budgetten (1e Afwijkingenrapportage 2015) en anderzijds uit het restant Onderzoeksbudget 2014. Daarnaast wordt een gedeelte gefinancierd uit doeluitkeringen of "gebonden" heffingen.

Conform verzoek van de controlecommissie d.d. 12 juni 2014 om de art217A onderzoeken te labellen in het provinciale onderzoeksprogramma stellen GS voor dat voor 2015 te doen voor de volgende onderzoeken:
1) Beleidsevaluatie OV:
Onderzoeken of OV-beleid wordt gerealiseerd en welke de beleidseffecten zijn.
2) Evaluatieonderzoek `Begeleide Omgangsregeling (v)echtscheidingen Limburg:
Wat zijn de effecten en de resultaten van de uitgevoerde trajecten op de kwaliteit van de uitvoering van de omgangsregeling tussen ouder en kind(eren)' (Voortkomend uit door Provinciale Staten aangenomen initiatiefvoorstel `Begeleide omgang voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen in Limburg'.)
Behandelvoorstel commissie:
Wij stellen u voor het provinciaal onderzoeks- en monitoringsprogramma 2015 conform bijlage `Onderzoeksprogramma Provincie Limburg 2015' vast te stellen.
7.4
Voorstel voor reserves overhevelen naar onderzoeksbudget 2015 en niet laten terugvloeien algemene middelen
Toelichting commissie:
De Controlecommissie heeft de beschikking over een werkbudget waar o.a. de kosten voor onderzoek uit worden betaald. Het restantbudget voor 2014 bedraagt ongeveer 50.000 Euro (peildatum 15 november 2014).
Voor het uitvoeren van een groot of middelgroot onderzoek in 2015 is beperkt eigen PS-onderzoekscapaciteit beschikbaar en is externe inhuur met bijbehorende kosten aan de orde. Om ook de nieuwe Statenleden (na de verkiezingen in maart 2015) de mogelijkheid te bieden om (groot en middelgroot) onderzoek uit te laten voeren in 2015, wordt voorgesteld om het restant budget voor 2014 over te hevelen naar het werkbudget voor 2015.
Behandelvoorstel commissie:
Provinciale Staten voorstellen het restantbedrag van het werkbudget Controlecommissie 2014 via de 1e afwijkingenrapportage 2015 over te hevelen naar het werkbudget van de Controlecommissie voor het boekjaar 2015.
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
9
Vaststelling voorraadagenda
Behandelvoorstel commissie:
De voorraadagenda voor kennisgeving aannemen.
10
Rondvraag en sluitingZoeken