link naar deze pagina

Economische Domein - 30 november 2007

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling verslag vorige vergadering en actielijst
3.1
Vaststelling verslag vergadering d.d. 19 oktober 2007
3.2
Actielijst
4
Statenvoorstellen
4.1
Provinciale heffingsverordening
5
Sonderende stukken
5.1
IPO-vergaderstukken voor de vergadering van de AV van het IPO op 20 december a.s.
6
Controlerende stukken
7
Informerende stukken
7.1
Bespreekstuk: Brief van GS d.d. 6 november 2007 over onderzoeksplan 2008
7.2
Bespreekstuk: Brief van GS d.d. 16 oktober 2007 naar aanleiding van toezegging CdK in SC ED van 14 september 2007
7.3
Informatief stuk: Brief van RECRON d.d. 4 oktober 2007 met als bjlage een kopie van de brief aan de gemeente Maastricht in verband met mogelijke verplaatsing van drugsactiviteiten (conform afspraak PS d.d. 9 november jl.)
7.4
Informatief stuk: Conceptverslag van de Algemene Vergadering van het GOL d.d. 31 oktober 2007
8
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8.1
8.1 Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder d.d. 20 november 2007
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag
11
Besloten gedeelte: Stand van zaken strategieontwikkeling Essent
12
Sluiting