link naar deze pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur - 6 oktober 2017

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: Dijk van, P.H. (Peter)
Toelichting: Vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur
Locatie: Veldekezaal
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 6-10-2017ongewijzigd vast te stellen.
2
Spreekrecht externen
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.
3
Verslag
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.
4
Overzicht moties en toezeggingen
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.
5
Voorraadagenda
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 29-9-2017, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.
6
RUIMTE
6.x
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
7
LANDBOUW
7.x
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
8
NATUUR
8.x
Rondvraag/mededelingen
Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
9
Lijst ingekomen stukken en uitnodigingen
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 6-10-2017. Een verzoek tot agendering kan tot 29-9-2017, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (whm.voorter@prvlimburg.nl).
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
10
Sluiting