link naar deze pagina

SC Ruimte en Groen - 17 november 2006

Locatie:
Aanvang: 09:30
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
2
Inspreekrecht
3
Vaststelling verslag vorige vergadering, actielijst
3.1
Vaststelling verslag vorige vergadering
3.2
Actielijst
4
Statenvoorstellen
4.1
Statenvoorstel Provinciaal Meerjarenprogramma ILG 2007-2013 (wordt nagezonden)
5
Sonderende stukken
5.1
Visienota Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (met mogelijkheid aanschuiven overige Statenleden)
6
Controlerende/informerende stukken
6.1
Toepassing instumenten herbegrenzen EHS en EHS saldobenadering
6.2
Herziening beleidsnotitie Huisvesting buitenlandse werknemers
6.3
Rapport Rekenkamer EHS en reactie GS stand van zaken Limburg (reactie GS wordt nagezonden via mededelingen portefeuillehouder 7-11-2006
6.4
Verdieping Programmabegroting 2007 (stukken zijn seperaat verzonden)
7
Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
8
Ingekomen stukken
9
Vaststelling voorraadagenda
10
Rondvraag en sluiting