link naar deze pagina

Economie, Bestuur en Duurzaamheid - 28 november 2014

Locatie: Veldekezaal
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Brugman C.
Toelichting: Commissievergadering, Veldekezaal Gouvernement

Externe link(s):
Bundel:
pdf Agendabundel (44,5MB)
Algemene documenten:

1
Opening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder en vaststelling agenda
2
Spreekrecht externen
Toelichting commissie:
Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.
3
Vaststelling verslagen van de vergadering van Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid d.d. 9 en 10 oktober 2014 en de informerende bijeenkomst structuurversterkende projecten d.d. 2-10-2014
Behandelvoorstel commissie:
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen.
De SP (dhr. Bus) heeft n.a.v. blz. 18 punt 8.2 Rondvraag: stand van zaken Componenta erop gewezen dat de schriftelijke beantwoording nog niet is ontvangen.
Het verslag kan ongewijzigd worden vastgesteld.
4
Overzicht Moties, Initiatiefvoorstellen en Toezeggingen
Behandelvoorstel commissie:
Hierbij te betrekken de vragen/opmerkingen van de SP (dhr. Bus).
Hierbij te betrekken een aantal opmerkingen/aanvullende vragen aan GS van de VVD (dhr. Van den Akker).
5
Vaststelling voorraadagenda
Toelichting commissie:
De voorraadagenda is geactualiseerd. De SP heeft laten weten af te zien van het agenderen van de brief GS 16-09-2014 inzake eindfase transformatie ENCI-gebied.

Behandelvoorstel commissie:
De voorraadagenda vaststellen.
6
ECONOMIE
6.1
I-14-005 Initiatiefvoorstel van de Hoorcommissie snel internet uit de Statencommissie EBD inzake aanvullend onderzoek op het gebied van (snel) internet in Limburg (2014/64054)
Toelichting commissie:
N.a.v. het initiatief van dhr. Mackus zijn er in september een expertmeeting en een hoorzitting gehouden over het onderwerp snel internet. De voorbereiding en begeleiding van deze activiteiten is gebeurd vanuit een uit deze commissie ingestelde Hoorcommissie. Zitting in deze commissie hebben de heren Bosman, Fijnje, Kuntzelaers, Mackus en van der Steen en ik mag voorzitter zijn van deze commissie.
Op basis van de activiteiten in september en de evaluatie daarvan door de hoorcommissie is het Initiatiefvoorstel inzake aanvullend onderzoek op het gebied van (snel) internet in Limburg tot stand gekomen.
Dit Iinitiatiefvoorstel is besproken in de EBD-vergadering van 28 november jl. op basis waarvan het voorstel aangepast wordt. Er volgt (in de nazending) een Gewijzigd Initiatiefvoorstel inclusief Gewijzigd Ontwerpbesluit.
Behandelvoorstel commissie:
U wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel in het voorliggende Initiatiefvoorstel: en wel om via een opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten aanvullend onderzoek te laten verrichten op het gebied van snel internet. Behandelen in twee termijnen. De heer Mackus, Initiatiefnemer en lid van de Hoorcommissie snel internet, zal dit stuk "verdedigen".
Hierbij te betrekken de reactie van GS die z.s.m. na GS van 25-11 per mail wordt nagezonden.
1e termijn: 2 min per fractie, 2 min GS/Initiatiefnemer. 2e termijn: 1 min per fractie, 1 min GS/Initiatiefnemer.
De commissie besluit dit stuk als bespreek- of hamerstuk door te leiden naar PS van 12-12-2014.
De e-mail van GlaswebVenray van 29-10-2014 inzake uitkomst Hoorcommissie Snel Internet en borging (2014-61162) te betrekken bij de behandeling.
6.2
G-14-029 Statenvoorstel vragen wensen en bedenkingen omtrent het oprichten van en deelnemen in entiteiten ten behoeve van fondsen voor financiering (innovatieve) Midden- en Kleinbedrijf in Limburg, brief GS van 4-11-2014 (2014-61606)
Toelichting commissie:
U wordt gevraagd conform art 158 lid 2 van de Provinciewet uw wensen en bedenkingen aan te geven omtrent het oprichten van en deelnemen in entiteiten tbv fondsen voor financiering (innovatieve) MKB in Limburg.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in twee termijnen waarin de fracties smart geformuleerd hun eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken t.a.v. deelneming in de entiteiten:
- het Limburg Business Development Fonds (LBDF);
- het MKB Leningenfonds.
Behandeling in twee termijnen. 1e termijn: 1 min per fractie, GS 1 min. 2e termijn: idem.
6.3
G-14-031 Statenvoorstel Brightlands Maastricht Health campus: doorontwikkeling MHC BV en projectvoorstellen inzake Mosae Vita en Gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus, brief GS van 11-11-2014 (2014-63466)
Toelichting commissie:
Vanuit het Masterplan Maastricht Health Campus (MHC) is inmiddels een aantal projecten tot stand gekomen en ook PS heeft inmiddels met een aantal projecten ingestemd.
Thans liggen 2 nieuwe projectvoorstellen ter goedkeuring voor PS voor. Deze projecten zien toe op zowel conceptuele als fysieke aspecten van de campusontwikkeling en zijn daarmee faciliterend aan de structuurversterkende doelstellingen.
Concreet wordt PS gevraagd in te stemmen:
. met de koers voor de doorontwikkeling van de MHC BV
. t.a.v. het onderdeel Mosae Vita: oprichting huurgarantiefonds en storten eenmalige bijdrage/storting van max € 3,45 miljoen;
. t.a.v. het onderdeel gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus: oprichten gebiedsautoriteit en opstellen ontwikkelstrategie.
6.4
Mededeling portefeuillehouder
6.4.1
Mededeling portefeuillehouder EBD-Beurskens inzake rijksinvesteringsbijdrage in Maastricht Aachen Airport, brief GS van 7-10-2014 (2014-54922)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
6.4.2
Mededeling portefeuillehouder EBD-Beurskens inzake Hoorcommissie Snel internet, brief GS van 25-11-2014 (2014-67548)
Behandelvoorstel commissie:
Betrekken bij de behandeling van agendapunt 6.1, I-14-005 Initiatiefvoorstel van de Hoorcommissie snel internet uit de Statencommissie EBD inzake aanvullend onderzoek op het gebied van (snel) internet in Limburg.
6.4.3
Mededeling portefeuillehouder EBD-Beurskens inzake Brightlands Maastricht Health Campus, brief GS van 25-11-2014 (2014-67544)
Behandelvoorstel commissie:
Betrekken bij de behandeling van agendapunt 6.3, G-14-031 Statenvoorstel Brightlands Maastricht Health campus: doorontwikkeling MHC BV en projectvoorstellen inzake Mosae Vita en Gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus.
6.5
Rondvraag
Behandelvoorstel commissie:
Hierbij te betrekken de 2 door de SP (dhr. Bus) aangekondigde rondvragen.
7
BESTUUR
7.1
G-14-030 Statenvoorstel Verordening op systematische toezichtinformatie Limburg, brief GS van 10-11-2014 (2014-62699)
Toelichting commissie:
U wordt gevraagd in te stemmen met de verordening op systematische toezichtinformatie Limburg.

Behandelvoorstel commissie:
Behandeling in twee termijnen. 1e termijn: 1 min per fractie, GS 1 min. 2e termijn: idem.
De commissie besluit dit stuk als bespreek- of hamerstuk door te leiden naar PS van 12-12-2014.
7.2
Voorbespreking gezamenlijke vergadering bestuur EMR met de Euregioraad en de Sociaal-Economische Raad op 10 december 2014
Behandelvoorstel commissie:
Uw eventuele inbreng voor deze vergadering kenbaar maken.
7.3
Mededeling portefeuillehouder
7.4
Rondvraag
8
DUURZAAMHEID EN ENERGIE
8.1
Evaluatie Limburgs Energiefonds (toezegging 1074), brief GS van 10-11-2014 (2014-62623)
Behandelvoorstel commissie:
Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.
8.2
Evaluatie uitvoering energiebeleid (afhandeling motie 535 'Herijk duurzaam energiebeleid'), brief GS van 10-11-2014 (2014-62622)
Behandelvoorstel commissie:
Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.
8.3
Mededeling portefeuillehouder
8.3.1
Mededeling portefeuillehouder EBD Kersten inzake reactie van Essent op een brief van Stichting Essent Sustainability, brief GS 4-11-2014 (2014-61666)
Behandelvoorstel commissie:
Voor kennisgeving aannemen.
8.4
Rondvraag
Behandelvoorstel commissie:
Hierbij te betrekken de door de SP (dhr. Bus) aangekondigde rondvraag.
9
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
9.1
Mededeling portefeuillehouder
9.2
Rondvraag
10
VERGUNNINGEN
10.1
Mededeling portefeuillehouder
10.2
Rondvraag
11
Sluiting