link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 6 juli 2016

Locatie: AB zaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: De heer P.J.M. Poelmann

1
Opening, vaststelling agenda en loting primus
2
NOTULEN
2.a
Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2.b
Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2.c
Adviezen en conclusies gecombineerde commissievergadering BMZ/SKK dd 14 juni 2016
2.d
Actiepuntenlijst met leeswijzer
3
BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN
3.01
Eerste begrotingswijziging 2016
Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde begroting door te kunnen voeren.
Afwijkingen en ontwikkelingen uit de bestuursrapportage worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).
In de nu voorliggende 1e begrotingswijziging 2016 wordt voorgesteld het volume van de jaarschijf investeringen 2016 aan te passen.
3.02
Programma Omgaan met wateroverlast
Op 18 februari 2015 heeft het Algemeen Bestuur de Eerste Uitwerking van het Programma Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast vastgesteld. Destijds is ervoor gekozen om een voorlopig programma vast te stellen, daarmee proef te draaien en vervolgens het definitieve programma door het nieuwe Algemeen Bestuur te laten vaststellen.
In dit voorstel wordt het definitieve programma aan u voorgelegd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorlopige programma van 2015 zijn de uitbreidingen met situaties die nu niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap vallen (rode deel dashboard: zie bijlage 5), maar dat waarschijnlijk wel in de nabije of verre toekomst het geval zal zijn of situaties waar de maatschappij om actie vraagt. Het gaat dan om klimaatverandering, verandering van de huidige neerslagstatistiek en het optreden van extreme neerslagsituaties. Een andere verandering is dat de naam is gewijzigd in: Programma Omgaan met wateroverlast.
3.03.
2e (Kanaalsloot) en 3e(Het Klooster/vogelweidegebied) partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk
Herziening heeft van 7 januari tot en met 18 februari 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Inhoudelijke zijn de stukken, t.o.v. het ontwerp van de 3e partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012), niet gewijzigd.
3.04
Verzoek voor verlenging van de looptijd van peilbesluiten aan de provincie Utrecht
HDSR wil een efficiëntere inzet van tijd en middelen van de organisatie voor het opstellen van peilbesluiten realiseren. Dit door een meer gelijkmatige spreiding van uren over de jaren heen en een evenwichtige verdeling van inzet over de verschillende regio’s. Daarom is het gewenst om voor een aantal peilbesluiten de looptijd te verlengen met maximaal 5 jaar. Hiervoor moeten Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht vrijstelling verlenen.
4
OPINIEREND DEEL
4.01
Algemene beschouwingen
De bijlagen bij dit agendapunt worden u louter ter informatie aangeboden.
4.02
Jaarstukken 2015
Bijgaand treft u aan de jaarstukken 2015, waaronder de ontwerp-jaarrekening 2015.
De jaarstukken 2015 bestaan verder o.a. uit het e-magazine en het accountantsverslag. De bevoegdheid van het vaststellen van de ontwerp-jaarrekening en het jaarverslag berust bij het algemeen bestuur. Ingevolge art. 105 van de Waterschapswet nemen leden van het college niet deel aan stemmingen over de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
4.03
Voorjaarsnota 2016
Hierbij wordt u de eerste, volledig onder verantwoordelijkheid van het nieuwe college tot stand gekomen, ontwerpvoorjaarsnota 2016 aangeboden. Deze voorjaarsnota 2016 is gebaseerd op de kaders zoals vastgesteld bij de voorjaarsnota 2015 , de begroting 2016 en de bij de bespreking van de begroting 2016 vanuit uw algemeen bestuur meegegeven aandachtspunten om tot “beleidsrijke uitwerking” te komen. De onderwerpen voor nieuw beleid zijn in de tekst van de voorjaarsnota apart inzichtelijk gemaakt onder ambities.
4.04
Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, deel 2
Op 1 januari 2013 heeft het waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen. Deze watergang heeft meerdere belangrijke functies binnen het gebied. Zo zorgt de GHIJ niet alleen voor een belangrijk deel voor de aanvoer van zoet water naar het west Nederland in droge tijden (KWA+), maar is het ook een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water en een belangrijke (recreatieve) vaarverbinding in het gebied. Vooral dit laatste maakt het ook tot een watergang die ook door de omgeving als zeer belangrijk wordt ervaren vanuit een economisch en toeristisch perspectief. Al deze kanten van de GHIJ zijn in het Onderhoudsplan 2 meegenomen.
4.05
Kredietaanvraag Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Kunstwerken, Oevers en benadering Niet Gesprongen Explosieven GHIJ en contractvorming baggeren
Het waterschap heeft drie kunstwerken en ruim 30 km oevers overgenomen van RWS. Aan de kunstwerken zal het achterstallig onderhoud worden weggewerkt en worden oevers die in de komende 3 jaar staan geprogrammeerd, vernieuwd. Hiermee wordt een begin gemaakt met het inhalen van het achterstallig onderhoud en maakt het waterschap een voortvarende start als nieuw verantwoordelijke overheid voor de GHIJ.
Ter voorbereiding op het baggeren van de GHIJ, worden de objecten benaderd en verwijderd, die mogelijk niet-gesprongen explosieven (NGE’s) zijn. Tevens dient het contract voor de aannemers te worden opgesteld.
4.06
Overname afvalwater rwzi Maarssen en uitbreiding rwzi Leidsche Rijn
In 2012 heeft het AB besloten de rwzi Maarssenbroek op te heffen en het afvalwater van deze installatie te verwerken op de rwzi Leidsche Rijn.
Nu wordt voorgesteld om aanvullend het afvalwater van de rwzi Maarssen, in eigendom van AGV/Waternet, op de rwzi Leidsche Rijn te verwerken. Door centralisatie van deze 3 installaties wordt het afvalwater van deze installaties efficiënter gezuiverd.
Om dit te realiseren moet de rwzi Leidsche Rijn worden uitgebreid.
Om dit project voor te bereiden wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd.
De planning is dat de plannen op 1 januari 2019 gerealiseerd zijn.
4.07
Kredietaanvraag huisvesting regio Leidsche Rijn op rwzi Maarssenbroek
Regio Leidsche Rijn (afdeling Uitvoering, Watersysteem- en -keringbeheer) heeft een tweetal loodsen op het terrein van rwzi Utrecht in gebruik. Vanwege het project rwzi Utrecht moet het terrein worden vrijgemaakt en moeten de loodsen op 31 december 2016 leeg worden opgeleverd. Vanaf deze datum staan de loodsen volgens het bestek ter beschikking van de bouwaannemer die er gebruik van kan maken tijdens de bouw van de nieuwe rwzi.
Om de overdracht mogelijk te maken en de continuïteit van het functioneren van de regio te waarborgen moet er op een andere locatie een onderkomen beschikbaar zijn vanaf de genoemde datum. Aangezien het werk van deze regio voornamelijk in het noordwesten van het werkgebied plaats vindt, gaat de voorkeur uit naar een locatie op Lage Weide.
4.08
Voortzetting deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling AQUON
Rondom de Gemeenschappelijke Regeling AQUON gebeurt veel. De eerste jaren, 2011 tot en met 2013, had AQUON de zaken zowel financieel als bedrijfsmatig niet onder controle. AQUON heeft in 2014 en 2015 een verandering gerealiseerd die het vertrouwen geeft dat AQUON kan voldoen aan de in het voorstel geformuleerde ambities en verwachtingen. Momenteel is AQUON bezig om een vereiste extra efficiëntieslag te maken wat betreft de kosten, kwaliteit en kennis, kort genoemd de 3 K’s. Tevens hebben de negen waterschappen gezamenlijk een strategische heroriëntatie en aanpassingen in de governance voorbereid. Onderhavig voorstel betreft instemming met voortzetting van onze deelname aan de GR AQUON. In 2018 wordt de voortzetting van deze deelname opnieuw bezien aan de hand van een door AQUON toegezegde rapportage.
4.09
Aanpassing Reglement voor de vaste commissies van advies
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2015 is de Verordening Auditcommissie HDSR 2015 vastgesteld.
Eén van de besluitonderdelen hiervan was ervoor te zorgen dat het Reglement voor de vaste commissies van advies aangepast zou worden aan de nieuwe Verordening.
Dat wordt hierbij geregeld.
4.10
Aanpassing Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur
In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 februari 2015 is een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de Partij voor de Dieren inzake de Vergoeding voor duo commissieleden. Deze motie is door het algemeen bestuur aangenomen.
Daarnaast is er vanuit de fracties uit het algemeen bestuur ook de wens geuit om meer duidelijkheid te geven over waaraan het fractiebudget besteed mag worden.
Beide onderwerpen zijn in het fractievoorzittersoverleg besproken. Dit overleg fungeert in dit geval als commissie van advies.
De uitvoering van de Motie vreemd aan de orde van de dag zoals hierboven verwoord, is van een positief advies voorzien in het fractievoorzittersoverleg van 11 november 2015.
De regels omtrent de besteding van het fractiebudget is van een positief advies voorzien in het fractievoorzittersoverleg van 25 mei 2016.
4.11
Opvolging de heer J.J.M.W. Scherrenberg in de auditcommissie
De heer J.J.M.W. Scherrenberg neemt met ingang van 1 september 2016 ontslag als lid van het algemeen bestuur. Dat impliceert dat het algemeen bestuur voor hem een opvolger moet benoemen in de auditcommissie. Om een voltallige auditcommissie zich te kunnen laten buigen over de financiële stukken (o.a. ontwerp-begroting 2017) die in oktober / november 2016 aan de orde komen in het bestuurlijke besluitvormingstraject, is het goed om nu zijn in zijn opvolging te voorzien in de auditcommissie.
5
Eventuele schorsing
6
BESLUITVORMEND DEEL
6.01
Stemming over eventuele moties algemene beschouwingen
6.02
Jaarstukken 2015
6.03
Voorjaarsnota 2016
6.04
Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, deel 2
6.05
Kredietaanvraag Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Kunstwerken, Oevers en benadering Niet Gesprongen Explosieven GHIJ en contractvorming baggeren
6.06
Overname afvalwater rwzi Maarssen en uitbreiding rwzi Leidsche Rijn
6.07
Kredietaanvraag regio Leidsche Rijn rwzi Maarssen
6.08
Voortzetting deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling AQUON
6.09
Aanpassing Reglement voor de vaste commissies van advies
6.10
Aanpassing Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur
6.11
Opvolging de heer J.J.M.W. Scherrenberg in de auditcommissie
7
INFORMEREND DEEL
7.01
Mededelingen
7.01.a
Benoeming lid algemeen bestuur naar aanleiding van ontslagneming de heer J.J.M.W. Scherrenberg
7.02
Ingekomen stukken
7.02.a
Brief d.d. 17 april 2016 van de heer J.J.M.W. Scherrenberg, fractie VVD, inzake ontslagneming ingaande 1 september 2016
8
Rondvraag
9
Sluiting