link naar deze pagina

Vergadering Algemeen Bestuur - 22 februari 2017

Locatie: AB zaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De heer P.J.M. Poelmann

1
Opening, vaststelling agenda en loting primus
De concept-notulen zijn toegevoegd ter informatie, niet ter behandeling/vaststelling tijdens deze vergadering.
2.1
Technische aanpassing Reglement voor de vaste commissies van advies van HDSR
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2015 is de Verordening Auditcommissie HDSR 2015 vastgesteld. Doel van de Auditcommissie is het technisch ondersteunen van het AB bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief het op hoofdlijnen volgen van de daarbij behorende AO/IC zoals vastgelegd in de Verordening Auditcommissie HDSR. In de AB-vergadering van 6 juli is de instelling in de auditcommissie vervolgens verwerkt in het reglement voor de vaste commissies van advies.
Daarbij is echter de bepaling, dat de commissie BMZ haar advies over de vaststelling van de jaarrekening rechtstreeks uitbrengt aan het AB, blijven staan.
Deze bepaling is echter niet meer juist, omdat deze taak thans bij de Auditcommissie is neergelegd.
Met deze technische aanpassing wordt deze omissie hersteld en van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om verbetering aan te brengen in de redactie van het betreffende artikel.
Gelet op het technische karakter van dit vervolg op de AB-besluitvorming van 6 juli 2016 heeft het college gemeend het als hamerstuk te kunnen agenderen.
E.e.a. is ook in het fractievoorzittersoverleg besproken.
2.2
Uitvoeringskrediet baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding wordt het krediet aangevraagd. Het college heeft medio 2016 besloten om deze volgorde te hanteren. De aanbestedingsresultaten passen in de raming van kosten.
3
BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN
3
OPINIEREND DEEL
3.1
Start project Sterke Lekdijk
De Stichtse Rijnlanden staat aan de vooravond van een versterking van de Neder Rijn- en Lekdijk om de veiligheid van een groot deel van de Randstad voor de toekomst te borgen. Het waterschap moet in de komende jaren richting geven aan de berekende veiligheidsopgave, te weten verbetering van 53,7 kilometer dijk tussen Amerongen en Schoonhoven.
4
Eventuele schorsing
5
BESLUITVORMEND DEEL
5.1
Start Project Sterke Lekdijk
6
INFORMEREND DEEL
6.1
NOTULEN
6.1.a
Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 14 december 2016
6.1.b
Actiepuntenlijst met leeswijzer
7
Mededelingen
8
Ingekomen Stukken
8.a
Unie van Waterschappen inzake Lobby Kabinetsformatie en gezamenlijke investeringsagenda CWS, IPO en VNG
De IPO, VNG en UvW willen een gezamenlijke investeringsagenda maken rond de thema’s klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress), energietransitie en circulaire economie. Doel is om dit product onderdeel te laten uitmaken van het regeerakkoord.

Een en ander komt eerst aan de orde in de Commissie Watersystemen (CWS) van de UvW op 17 februari en vervolgens in de Ledenvergadering op 3 maart 2017. De betreffende notitie voor de CWS-vergadering treft u bijgaand aan als ingekomen stuk.
Het college wil u graag de gelegenheid geven om u desgewenst hierover uit te spreken, mede aan de hand van de terugkoppeling vanuit CWS-vergadering over dit onderwerp. Deze gedachtewisseling kan dan evemeens input opleveren voor de behandeling van dit onderwerp in de Ledenvergadering op 3 maart a.s.

De op 20 februari ontvangen bijlagen voor de ledenvergadering van 3 maart a.s. zijn eveneens toegevoegd aan dit ingekomen stuk.
8.b
Advies auditcommissie inzake voorstel Start Project Sterke Lekdijk
9
Rondvraag
10
Sluiting