link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 19 december 2018

Locatie: AB zaal | Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De heer P.J.M. Poelmann

1
Opening, vaststelling agenda en loting primus
De Concept notulen SKK en BMZ zijn ter informatie toegevoegd, niet ter vaststelling.
2
BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN
2.1
Lidmaatschap werkgeversvereniging waterschappen
De Eerste Kamer heeft 8 november 2016 ingestemd met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. De WNRA bepaalt dat vanaf 1 januari 2020 onder andere de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van kracht is. Deze wet biedt het kader voor cao onderhandelingen en stelt eisen aan de onderhandelende partijen.

Waterschappen moeten, om een cao af te kunnen sluiten, een werkgeversvereniging oprichten. Ieder afzonderlijk waterschap en ieder aan de waterschappen gelieerder Gemeenschappelijke Regeling moet zelf besluiten over het al dan niet lid worden van die vereniging.
Als deelnemer aan Het WaterschapsHuis en Aquon heeft ons waterschap ook inspraak in het besluit van die organisatie om al dan niet tot de werkgeversvereniging toe te treden.
2.2
Kredietaanvraag - "De Basis op Orde" ICT
De sectorscan digitalisering heeft uitgewezen dat de wate.0
rschappen als sector aan het begin van de digitale transformatie staan. Digitalisering staat op de agenda, maar de realisatie blijft achter. Willen alle waterschappen mee kunnen, dan moet binnen twee à drie jaar minimaal de basis op orde zijn.
In de notitie ICT 2018 is de noodzaak aangegeven voor een inhaalslag met betrekking tot het applicatielandschap. In de notitie heeft dit de naam gekregen "Basis op Orde - slag 2". Het krediet van €3,0 miljoen is aangekondigd middels de voorjaarsnota, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2018, en is opgenomen in de begroting 2019. De besteding van benodigd krediet is toegelicht in de ICT notitie (DM1343756) besproken in de Commissievergadering van, 17 april 2018.
2.3
Aanvullend krediet “Reguliere Hardware ICT”
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. een aanvullend krediet van € 1,21 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van “Reguliere Hardware ICT” voor de jaren 2019-2022; Hiervoor was eerder reeds een krediet toegekend van € 1,51 miljoen, zodat het totale krediet uitkomt op 2,72 miljoen.
2. dekking van de kapitaallasten van het aanvullend krediet te verwerken in de begrotingen van 2020 en volgende jaren.
2.4
Peilbesluit Lange Weide herzien
In bemalingsgebied de Lange Weide (gelegen tussen de Enkele – en Dubbele Wiericke) is het waterschap voornemens een nieuw peilbesluit op te stellen, hiervoor zijn twee redenen:
- Het huidige peilbesluit stamt uit 2003 en is aan herziening toe;
- In het gebied start een pilot met de grootschalige aanleg van onderwaterdrainage.
In dit project wordt onderzoek gedaan naar de meest optimale vorm van peilbeheer voor onderwaterdrainage.

Vooruitlopend op de nieuwe Nota Peilbeheer en in lijn met de startnotitie Vertragen Bodemdaling Veenweide is het aspect “vertragen van bodemdaling in veenweidegebieden” in de peilafweging betrokken.
2.5
Krediet tbv uitrolfase duurzaamheidsprogramma 2019
Op 17 mei 2017 heeft het Algemeen Bestuur de visie, principes en uitgangspunten voor duurzaamheid vastgesteld met de Duurzaamheidsagenda deel 1. Door de visie vast te stellen, heeft het bestuur de ambitie en de focus van ons waterschap bepaald. De specifieke doelstellingen, reikwijdte van de inzet en het tempo waarin maatregelen worden uitgevoerd en doelstellingen worden gehaald, zijn bepaald in deel 2 van de Duurzaamheidsagenda: programma. Dit deel is in december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Het afgelopen jaar heeft het waterschap de activiteiten uit het programma opgepakt en heeft onder andere tot een investering in zonnepanelen op de daken van onze rwzi's geleid. Het college wil doorpakken op de thema's zon en wind. Voor het maken van value cases (haalbaarheids- en marktonderzoeken) en voorbereiding van zon- en windprojecten wordt door middel van dit voorstel onderzoekskrediet aangevraagd. Deze bedragen zijn niet opgenomen in de begroting 2019, vandaar een apart voorstel hierover. Bij positieve value cases doet het college voorstellen voor investeringskrediet aan het algemeen bestuur.
3
OPINIEREND DEEL
3.1
Vaststellen belastingtarieven 2019 / aanpassing belastingverordeningen 2019
Met dit voorstel worden de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2019 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. Deze tarieven zijn in het ontwerp-besluit als wijziging verordeningen watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing verwerkt. De door het college voorgestelde tarieven voor zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing leiden tot andere belastingopbrengsten en daarmee tot andere mutaties van de egalisatiereserves dan in de Begroting 2019 (vastgesteld door het algemeen bestuur op14 november) zijn opgenomen.

Naar aanleiding van de commissievergadering op 20 november is een aantal aanpassingen in het bestuursvoorstel en de bijlagen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn grijs gemarkeerd.
3.2
Wijziging Legger primaire waterkeringen
De ontwerp-wijziging Legger primaire waterkeringen heeft van 6 juli 2018 tot en met 17 september 2018 ter inzage gelegen, waarbij het ging om een gedeeltelijke herziening van de Legger primaire waterkeringen 2003 (vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur, d.d. 22 oktober 2003). Er zijn 8 zienswijzen ingediend en deze beschreven in het bijbehorende inspraakrapport.
3.3
Definitief vaststellen Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018
3.4
Rekenkamercommissie-onderzoek Quickscan Handhaving
De Rekenkamercommissie stelt voor:
1) Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie met betrekking tot handhaving.
2) In te stemmen met de aanbevelingen van het raport
3.5
Procedureverordening werving, selectie en benoeming dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2019
4
BESLUITVORMEND DEEL
4.1.
Vaststellen belastingtarieven 2019/ aanpassing belastingverordeningen 2019
4.2.
Wijziging Legger primaire waterkeringen
4.3.
Definitief vaststellen Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018
4.4
Rekenkamercommissie-onderzoek Quickscan Handhaving
4.5
Procedureverordening werving, selectie en benoeming dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2019
5
NOTULEN
5.1.
Notulen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 14 november 2018
5.2
Actiepuntenlijst met leeswijzer
6
INFORMEREND DEEL
6.1
Mededelingen
6.2
Ingekomen stukken
7
Rondvraag
8
Sluiting