link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 20 februari 2019

Locatie: AB zaal | Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De heer P.J.M. Poelmann
Algemene documenten:

1
Opening, vaststelling agenda en loting primus
Notulen BMZ en SKK zijn ter informatie toegevoegd, niet ter vaststelling.
1.a
Afscheid jeugddijkgraaf Annelotte Smits
1.b
Afscheid jeugdhoogheemraad Thomas Heijmans
1.c
Afscheid lid Rekenkamercommissie
1.d
Benoeming lid rekenkamercommissie i.v.m. ontstane vacature
Wegens het vertrek van de heer drs. B. Hogemans uit de rekenkamercommissie is een vacature ontstaan. Deze vacature is algemeen opengesteld en een selectie- c.q. sollicitatiecommissie, bestaande uit leden van de gezamenlijke begeleidingscommissie en van de rekenkamercommissie, heeft gesprekken gevoerd met enkele sollicitanten.
1.e
Beëdiging nieuw lid RKC
2
BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN
2.1
Voorbereidingskrediet HWBP project voormalige C-kering en Waaiersluis
Met dit voorstel wordt aan het bestuur gevraagd om voorbereidingskrediet te verstrekking voor de projecten dijkverbetering GHIJ noord (voorheen bekend als de C-kering) en Verbetering Waaiersluis. Deze project vallen net als de Sterke Lekdijk onder de subsidie van het HWBP en HDSR heeft afspraken gemaakt om eind 2019 het plan van aanpak aan te leveren.
Om deze planning te halen zijn twee besluitsvormingsmomenten in door het Algemeen Bestuur nodig: enerzijds voor het toekennen van het voorbereidingskrediet en anderzijds om in het najaar het plan van aanpak vrij te kunnen geven.

2.2
Vaststelling -Raamwaterplan de Tol
Het raamwaterplan bouwt voort op uitgevoerde en voorgenomen projecten uit het “Watergebiedsplan Kamerik Kockengen 2007”, “Kockengen Waterproof” en “Maatregelen wateroverlast” die zijn uitgevoerd in het gebied naar aanleiding van de wateroverlastsituatie in juli 2014.

Het raamplan biedt kaders voor de verder uitwerking in deelplannen. In het raamwaterplan is aangegeven wat er al in het gebied speelt en welke opgaven aanvullend moeten worden opgelost om tot een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem in het bemalingsgebied van de Tol te komen. Oplossingsrichtingen zijn op hoofdlijnen geformuleerd zodat deze in de deelplannen kunnen worden geconcretiseerd en uitgewerkt.

Tegelijk met het raamwaterplan wordt een conserverend peilbesluit vastgesteld waarin de huidige waterpeilen worden vastgesteld. Dit peilbesluit vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deelplannen.
2.3
Vaststelling- Peilbesluit De Tol (2019)
Voor u ligt het peilbesluit voor bemalingsgebied “De Tol”. Het peilbesluit “De Tol 2007” is 10 jaar oud en dient te worden herzien.

De aard van dit peilbesluit is conserverend. Daarmee bedoelen we dat we nu alleen de huidige (actuele) waterpeilen vastleggen. Alleen voor gebieden waar nu al afspraken zijn gemaakt om de waterhuishouding aan te passen, voeren we deze ook in het peilbesluit door. Dit conserverende peilbesluit vormt vervolgens het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van het raamwaterplan waarin oplossingen worden gezocht voor de diverse opgaven in het gebied.
2.4
Vaststelling Partiele herziening peilbesluit Oudegein
Het watersysteem in park Oudegein moet worden aangepast vanwege het project Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de KWA+ zullen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal vaker en langer op een hoger peil staan. Om in tijden van de KWA+ wateroverlast in park Oudegein te voorkomen zijn een aantal aanpassingen aan het watersysteem noodzakelijk. Door de aanpassingen wijzigen ook peilen en peilgebiedsgrenzen in en rondom park Oudegein. Met deze partiele herziening worden de wijzigingen vastgelegd.
Er zijn geen zienswijzen op de ontwerp-partiele herziening binnengekomen bij het waterschap.

2.5
Vaststelling Gedragscode bestuurlijke integriteit algemeen- en dagelijks bestuur
In artikel 33, derde lid, van de Waterschapswet is bepaald dat het algemeen bestuur voor zijn leden, voor de leden van het dagelijks bestuur en voor de voorzitter een gedragscode dient vast te stellen.
Het doel van dergelijke gedragscodes is om politieke ambtsdragers en bestuurders bij waterschappen te stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om integer te handelen en te voldoen aan een wettelijk vereiste.
Bij het opstellen van de gedragscode is er bewust voor gekozen de inhoud van de code te focussen op bestuurlijke en juridische componenten, om het een en ander transparant en inzichtelijk te houden.

Deze gedragscode is gebaseerd op de modellen van de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK. Als onderlegger is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Code voor Goed Openbaar Bestuur ( 23 juni 2009), de handreiking 'Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (september 2013) en de 'Integriteitswijzer voor politieke ambtsdragers’ (september 2011).


2.6
Vaststelling Wijziging van de Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016
In de Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016, is voorzien in een gezamenlijke begeleidingscommissie uit de algemeen besturen van waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit ten behoeve van het waarborgen van de onafhankelijkheid van de commissie, het invullen van de werkgeversrol en het dienen als gesprekspartner voor de commissie. Daarnaast kent HDSR nog een eigen begeleidingscommissie van vier leden waarvan twee leden afgevaardigd worden naar de gezamenlijke begeleidingscommissie.
De praktijk leert dat een aparte begeleidingscommissie voor HDSR niet nodig is. Daarom stellen de leden van de begeleidingscommissie van HDSR voor om deze eigen commissie op te heffen en in de verordening te laten vervallen. Er blijven dan twee leden vanuit het algemeen bestuur van HDSR om dat bestuur in de gezamenlijke commissie te vertegenwoordigen.
2.7
Aanpassen Reglement voor de vaste commissies van advies van HDSR alsmede de Regeling ondersteuning leden AB
InIn het op 27 juni 2018 gehouden fractievoorzittersoverleg is gevraagd om het inschakelen van duo-leden in commissies ook mogelijk te maken voor meer-persoons fracties.
In het fractievoorzittersoverleg van 3 oktober 2018 is dat nog eens benadrukt.
De eerder gecreëerde uitzonderingspositie voor fracties die bestaan uit één lid (dan wel bestaan uit twee leden waarvan één tot commissievoorzitter is gekozen) wordt in dat geval opgeheven en wijzigt in een structurele voorziening, waarvan alle fracties in het algemeen bestuur gebruik kunnen maken.

2.8
Vaststelling procedure aanbesteding accountantsdiensten
Volgens artikel 3 van de verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van waterschap De Stichtse Rijnlanden, wordt de accountantscontrole opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De audit commissie bereidt in overleg met het algemeen bestuur de Europese openbare aanbesteding van de accountantscontrole voor.

Onder accountantscontrole wordt verstaan: de jaarrekeningcontrole en de toetsing van het bestuursverslag
3
OPINIEREND DEEL
3.1
Vaststelling profielschets i.v.m. werving en selectie nieuw te benoemen dijkgraaf
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
de profielschets voor werving, selectie en benoeming van een nieuwe dijkgraaf voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vast te stellen conform het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1495067)
3.2
Vaststelling Legger Oppervlaktewateren 2018
Waterschappen zijn op grond van de Waterwet en de Waterschapswet verplicht Leggers van de waterstaatswerken op te stellen. Een Legger is een openbaar register, waarin gegevens van waterstaatswerken zijn opgenomen, zoals locatie, (minimale) afmetingen, onderhoudsverplichtingen en onderhoudsplichtigen. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en stuwen.
3.3
Investeringskrediet zuivering rwzi Houten
Het voorstel is zowel met de poho voor Zuiver als de poho voor Gezond water besproken. Het voorstel wordt zowel vanuit de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater als voor het lerend implementeren op de rwzi ingediend.
3.4
Exploitatiekrediet sloop RWZI Utrecht
Op dit moment loopt het project Nieuwbouw Waterlijn en de bouw van het Poortgebouw. Parallel daaraan is inmiddels ook het project sloop rwzi Utrecht gestart en faciliteren wij Eneco inzake TEA. De projecten vertonen uiteraard veel samenhang, onder andere met betrekking tot de planningen.
Dit voorstel spitst zich toe op het project ‘Sloop bestaande rwzi Utrecht’.
3.5
Vaststelling aanbevelingen RKC n.a.v. onderzoek implementatie KRW
Dit betreft het aangepaste RKC voorstel n.a.v. de behandeling in de commissie SKK van het betreffende RKC-rapport.
3.6
Vaststelling jaarverslag 2018 rekenkamercommissie HDSR
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag 2018 van de rekenkamercommissie
2. het jaarverslag 2018 van de rekenkamercommissie vast te stellen.
3.7
Ingediende motie(s) vreemd aan de orde van de dag
4
BESLUITVORMEND DEEL
4.1
Vaststelling profielschets i.v.m. werving en selectie nieuw te benoemen dijkgraaf
4.2
Legger Oppervlaktewateren 2018
4.3
Aanvullende zuivering rwzi Houten
4.4
Exploitatiekrediet sloop RWZI Utrecht
4.5
Vaststelling aanbevelingen RKC n.a.v. onderzoek implementatie KRW
4.6
Jaarverslag 2018 rekenkamercommissie HDSR
4.7
Ingediende motie(s) vreemd aan de orde van de dag
4.7.1
Motie Carnivoor, geef het door
4.7.2
Amendement op de Motie Vegetarisch of Carnivoor, geef het door
4.7.3
Motie De Heul van Wiel en Vogelzang
5
NOTULEN
5.1
Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 19 december 2018
5.2
Actiepuntenlijst met leeswijzer
6
INFORMEREND DEEL
6.1
Mededelingen
6.2
Ingekomen stukken
6.2.a
Startnotitie RKC onderzoek communicatie HDSR
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de inhoud van de startnotitie rekenkameronderzoek communicatie.
6.2.b
Begeleidingscommissie verslag 2016 - 2018
Dit stuk was tevens geagendeerd voor de commissie BMZ van 29 januari jl.
7
Rondvraag
8
Sluiting