Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 4 juli 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
5
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 4 juli 2019
6
Vaststellen notulen van de openbare vergadering d.d. 27 juni 2019
7
Kredietaanvraag Afval
A-stuk
Over het stuk wordt enkel nog gestemd. Discussie is niet meer mogelijk
Mochten de stemmen bij het eerste amendement weer staken dan dient het amendement als verworpen te worden beschouwd.
Mochten de stemmen over de overige amendementen ook staken dan wordt bij het eerste staken van de stemmen de behandeling opgeschort tot de eerstvolgende vergadering van de raad.
8
Tussenrapportage 2019-1
9
Kadernota 2020 plus houden algemene beschouwingen
10
Bespreken raadpleegbrief Hermenzeil
Op de bijlagen is m.u.v. de Raadpleegbrief GEHEIMHOUDING gelegd:
- Opgelegd door het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg op 2 juli 2019;
- Op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, juncto artikel 10, eerste lid onder d en tweede lid onder b, e en g van de Wet
openbaarheid van bestuur;
- Geheimhouding is noodzakelijk voor een succesvol verloop van de verkoopprocedure en in verband met de belangen van de betrokken partijen;
- De geheimhouding geldt tot het moment dat de verkoop van Hermenzeil onherroepelijk is.

11
SLUITING