Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 21 mei 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d. 29 mei 2019
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 27 juni 2019
pdf 05 Lijst van ingekomen stukken.doc (268KB)
pdf LIS 1 Brief provincie NB inzake jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 - kopie.pdf (195KB)
pdf LIS 2 petitie Noord-Brabant afschaffen hondenbelasting.pdf (635KB)
pdf LIS 3 Ledenbrief VNG Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken - kopie.pdf (125KB)
pdf LIS 4 ledenbrief VNG_bekendmaking-invulling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies - kopie.pdf (150KB)
pdf LIS 5 ledenbrief VNG herziening-gemeentefonds - kopie.pdf (177KB)
pdf LIS 6 Ledenbrief VNG_model-verordening-sociaal-domein-en-herziening-model-verordeningen-jeugdhulp-en-wmo-2015 - kopie.pdf (230KB)
pdf LIS 7 ledenbrief_vng-model-verordening-ambtelijke-bijstand-en-fractieondersteuning-2019-en-model-instructies-voor-de-griffier-en-de-secretaris-2019.pdf (169KB)
pdf LIS 8a Brief aan gemeenteraden over energietransitie - kopie - kopie.pdf (175KB)
pdf LIS 8b Notitie maatregelen tegen energiekloof.pdf (238KB)
pdf LIS 9 Motie gemeente Halderberghe inzake problemen bij het CBR - kopie.pdf (698KB)
pdf LIS 10 Motie def - onderzoek laagfrequent geluid windturbines-aangenomen - kopie - kopie.pdf (219KB)
pdf LIS 11_ledenbrief_uitnodiging-alv-5-juni-2019.pdf (159KB)
pdf LIS 12 Ledenbrief VNG Samenwerken aan water - kopie - kopie.pdf (135KB)
pdf LIS 13 Kragt Bouw - 2019-05-03 - gemeente Geertruidenberg - kopie - kopie.docx (433KB)
pdf LIS 14 Brief Stichting (H)erken Ouderverstoting inzake Jeugdbescherming Brabant.pdf (5.2MB)
pdf LIS 15 Provincie Noord-Brabant begrotingscirculaire 2019 - kopie.pdf (198KB)
pdf LIS 18 Brief Stichting (H)erken Ouderverstoting reactie op interview Rene Meuwissen.pdf (416KB)
pdf LIS 19 Kennisgeving afronding liquidatieproces RMD.pdf (2MB)
pdf LIS 21 Brief dhr. van Drunen inzake nieuwe sporthal Wilsdonk.pdf (223KB)
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 27 juni 2019
6
Vaststellen agenda besluitvormende raad (besloten en openbaar) 17 juni 2019
Betreft benoemingsraad nieuwe bgm.
Stukken zullen ter plaatse worden uitgereikt
7
Vaststellen agenda discussieraad d.d. 13 juni 2019
8
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d. 11 juni 2019
9
Jaarplanning raad
10
Onderzoek Rekenkamer 2020
Vanuit de organisatie is aangegeven liever niet te kiezen voor 2, 3 of 6 aangezien de betreffende afdeling zowat ieder jaar een rekenkameronderzoek dient te af te wikkelen.
11
Bespreken concept en invulling De Griffel
12
Kennis nemen Plan van Aanpak evaluatie nota verbonden partijen
13
Uitnodiging Koninklijke Horeca Nederland
14
Nadere uitwerking raadstestament
- jaarlijks organiseren fietstocht
- jaarlijks organiseren vrijwilligersactie
- jaarlijks organiseren haardvuursessie
15
Rondvraag
16
Sluiting