Vergaderkalender

link naar deze pagina

Discussieraad - 6 december 2018

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
Toelichting Brahmsstraat door wethouder.
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
4
Vaststellen verslag d.d. 15 november 2018
5
Actualiseren grondexploitatieopzetten
Conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel aan de Raad ter vaststelling voor te leggen:
1. de geactualiseerde exploitatieopzetten voor Wim Boonsstraat € 305.000 (positief exclusief VPB) en Dongeburgh ten bedrage van - /- € 1.733.000
2. de exploitatie opzetten voor de Brahmsstraat € 458.000 positief exclusief Vpb en Peuzelaar ten bedrage van € 36.000 vast te stellen.

En besluiten tot:

3. aanpassing van de begroting 2018, 2019 en meerjarenraming conform de vastgestelde (geactualiseerde) opzetten.
4. afsluiten van de exploitatie Dongeburgh per 31 december 2018 en het verlies ten laste te brengen van de hiervoor opgerichte voorziening.
5. de gemeenteraad te verzoeken het college voor de duur van de lopende raadsperiode opnieuw te machtigen jaarlijks, bij ongewijzigd beleid, de grondprijstarieven op basis van het prijsindexcijfer voor grond-, weg-, en waterbouw vast te stellen.

6
Exploitatiebegroting 2019 Sportfondsen
7
Evaluatie Wijkgericht werken buitendienst
8
Beheerplan Infrastructurele Kunstwerken
9
Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
10
Doorontwikkeling en huisvesting organisatievorm Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
11
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen de gemeente Altena waardoor de Gemeenschappelijke Regeling een samenwerkingsverband wordt van vier gemeenten.
Daarnaast is de Archiefwet 1995 gewijzigd en is de Participatiewet in werking getreden met de daaraan gekoppelde uitwerkingen van het implementatieplan 'Mensenwerk is de basis'.
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA heeft conform artikel 32 lid 2 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling besloten om de deelnemende colleges een voorstel tot wijziging van de regeling te doen. De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA is, naast een aantal taalkundige aanpassingen, vooral technisch gewijzigd in verband met de vorming gemeente Altena, Archiefwet 1995 en de Participatiewet.

12
Wijziging locatie vervangende nieuwbouw De Wilsdonck
13
Rondvraag
14
Sluiting