Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 20 augustus 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst
3
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d. 26 september 2019
4
Vaststellen lijst van ingekomen stukken besluitvormende raad d.d. 26 september 2019
pdf 05 Lijst van ingekomen stukken - kopie.doc (66KB)
pdf LIS 1 Uitnodiging Vereniging voor Raadsleden - kopie.docx (104KB)
pdf LIS 2 Ledenbrief_modelverordening-kwaliteit-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving - kopie.pdf (264KB)
pdf LIS 3 VNG ledenbrief_wijziging-model-algemene-subsidieverordening-2013 - kopie.pdf (182KB)
pdf LIS 4 VNG Ledenbrief_aanpassing-voorbeeldregeling-melden-vermoeden-misstand - kopie.pdf (152KB)
pdf LIS 5 Ledenbrief_implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf (212KB)
pdf LIS 6 Ledenbrief_ledenraadpleging-cao-gemeenten.pdf (211KB)
pdf LIS 7 Reactie RWB besluitvorming jaarrekening en begroting 2020.pdf (80KB)
pdf LIS 8 Brief inzake RES.pdf (1.2MB)
pdf LIS 9 Brief Biiza inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening.pdf (270KB)
pdf LIS 10 VNG Ledenbrief inzake uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA.pdf (106KB)
pdf LIS 11 Briief provincie NB inzake gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten.pdf (6.1MB)
pdf LIS 12 Motie Heemstede 'Als we verder de traf af moeten komen we onder water'.pdf (1005KB)
pdf LIS 13 Reactie Omgevingsdienst op zienswijzen gemeenten ontwerpbegroting 2020.pdf (219KB)
pdf LIS 14 Ledenbrief VNG reactie_gemeente_Bergen_financie_le_impact_Omgevingswet.pdf (82KB)
pdf LIS 15 VNG position paper inzake accountantscontroles.pdf (409KB)
pdf LIS 16 Ledenbrief VNG _geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf (1.4MB)
pdf LIS 17 Ledenbrief VNG_indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-cultuur-2017-2020.pdf (292KB)
pdf LIS 18 VNG ledenbrief_klimaatakkoord.pdf (207KB)
pdf LIS 19 A RWB AanbiedingsbriefActieprogrammaRadenenColleges_DEF.pdf (384KB)
pdf LIS 19 B Bijlage_Zienswijzen.pdf (658KB)
pdf LIS 20 Reactie Veiligheidsregio MiWB op zienswijzen gemeenten ontwerpbegroting 2020.pdf (98KB)
pdf LIS 21 Motie gemeente Culemborg inzake noodzaak aanpassing rekenmethode accres Allgemene Bijdrage.pdf (674KB)
pdf LIS 22 VNG Ledenbrief_doordecentralisatie-en-nieuw-verdeelmodel-mo-bw-en-bg.pdf (197KB)
pdf LIS 23 Ledenbrief_stikstof-problematiek-en-inventarisatie-gevolgen-voor-gemeenten.pdf (188KB)
pdf LIS 24 Brief GGD inzake Proces begrotingswijzigingen 2019.pdf (721KB)
pdf LIS 25 Brief Veiligheidsregio Landelijke storing 112.pdf (142KB)
pdf LIS 26 Reactie zienswijzen Beleidsbegroting 2020 GGD West-Brabant.docx (126KB)
pdf LIS 27 VNG ledenbrief_regionale-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars.pdf (170KB)
pdf LIS 28 Motie gemeente Oostzaan inzake toename discriminatie.pdf (208KB)
pdf LIS 29 VNG Ledenbrief modelveordening APV.pdf (106KB)
pdf LIS 30 Reactie op verzoek Gemeente Geertruidenberg Inspectie Jeugd.pdf (42KB)
pdf LIS 32 Visie Buitengebied Geertruidenberg.pdf (2.5MB)
pdf LIS 34 Eindrapportage Afvalinzameling Geertruidenberg.pdf (796KB)
5
Vaststellen concept agenda discussieraad d.d. 5 september 2019
6
Jaarplanning raad
7
Terugblik op vergadercyclus juni en juli
8
Bespreken Reglement van Orde raadsvergadering 2019
9
Inplannen gesprek Rekenkamer West-Brabant met delegatie raad inzake rapport 2020 Beleid en Uitvoering Participatiewet
10
Verdere afwikkeling geheime Raadpleegbrief
11
Inplannen haardvuursessie op dinsdag 17 september
12
Programma Bijzondere raadsvergadering 4 oktober a.s.
13
Rondvraag