Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 25 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Bundel:
pdf Agendabundel (296.6MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht.
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond.
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-04 van de raadsvergadering.
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten.
B
- RAADSVERGADERING
B
TECHNISCH BLOK
B.01
Opening.
B.02
Vaststelling van de agenda.
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
pdf A0. Lijst ingekomen stukken ABCD.pdf (67KB)
pdf A1a. College van B&W - Kennisgeving Verdrag inzake rechten van personen met een handicap.pdf (1.6MB)
pdf A1b. Bijlage - Interne memo Verdrag inzake rechten van personen met een handicap.pdf (3.6MB)
pdf A2. College van B&W - Kennisgeving Probleem en risicoanalyse ODRA.pdf (801KB)
pdf A2a. Bijlage 1 - Probleem en risico analyse.pdf (351KB)
pdf A2b. Bijlage 2 - Nalevingstrategie inclusief sanctiestrategie ODRA.pdf (547KB)
pdf A2c. Bijlage 3 - Vergunningenstrategie ODRA.pdf (281KB)
pdf A3. College van B&W - Beantwoording vragen D66 Sociaal Domein.pdf (3.2MB)
pdf A3a. Bijlage - Werkafspraak zorgval Wmo.pdf (190KB)
pdf A4. College van B&W - Beantwoording vragen Lokaal Alternatief inzake principebesluit Leuvensestraat.pdf (813KB)
pdf A5. College van B&W - Kennisgeving Start Zomerschool Duiven 2018.pdf (575KB)
pdf A6. Burgemeester De Lange - Voornemen tot aanvaarding nevenfunctie Rik de Lange.pdf (241KB)
pdf A7. College van B&W - Kennisgeving 1e bestuursrapportage RSD januari-april 2018.pdf (1.4MB)
pdf A7a. Bijlage - 1e Bestuursrappportage jan-april 2018.pdf (435KB)
pdf A8. College van B&W - Kennisgeving Evaluatieonderzoek naar start en werking Avan.pdf (2.1MB)
pdf A8a. Bijlage - Evaluatierapport Avan.pdf (1.5MB)
pdf A9. College van B&W - Memo met beantwoording vragen Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg.pdf (4.4MB)
pdf A10. College van B&W - Reactie op binnengekomen brief d.d. 7 juni 2018.docx (421KB)
pdf A11. College van B&W - Kennisgeving Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken M-Gelre schooljaar 16-17.pdf (743KB)
pdf A11a. Bijlage - RBL-Jaarverslag Digitaal 20162017-DEF.pdf (4.9MB)
pdf A12. College van B&W - Brief zienswijze college Raadsprogramma 2018-2022 - getekend.pdf (1.3MB)
pdf A13. College van B&W - Kennisgeving Eerste resultaten Zomerschool Duiven 2018.pdf (507KB)
pdf A14. College van B&W - Beantwoording vragen GroenLinks over tarieven in de thuiszorg.pdf (1MB)
pdf B1. Jumelagecomite - Dankbrief aan gemeente voor deelname aan viering 30-jarig jubileum (415KB)
pdf B2. Gelders Genootschap - Jaarverslag 2017 Welstandscommissie (1.7MB)
pdf B3a. KBO-PCOB - email Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.pdf (103KB)
pdf B3b. Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.cleaned.pdf (252KB)
pdf B3c. Checklist bestuursakkoord op ouderenvriendelijke samenleving.cleaned.pdf (80KB)
pdf B4. Regio Arnhem Nijmegen - Concept Verslag Bestuurlijk Overleg 20 06 2018 compleet.pdf (400KB)
pdf B5. ProDemos - Brief Dag van de Democratie 2018.pdf (238KB)
pdf B6. Stg. Leven met de Aarde - Inzetten BP om energie-efficientie en bereiken SDGs te bewerkstelligen.pdf (206KB)
pdf B7a. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg - Jaarstukken 2017.pdf (7.4MB)
pdf B7b. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg - Begroting 2019 incl Meerjarenbegroting 2020-2022.pdf (6.2MB)
pdf B8. Gem. Bergeijk - Motie Niet boren naar gas (89KB)
pdf B9. VNG Ledenbrief 18-042 - Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning_ artikel 3 2a CAR.pdf (17KB)
pdf B10. VNG Ledenbrief 18-043 - Digitale toegankelijkheid.pdf (16KB)
pdf B11. VNG Ledenbief 18-044 - Aanpassing Model Archiefverordening 2017.pdf (17KB)
pdf B12. VNG Ledenbrief 18-045 - FLO-overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren.pdf (16KB)
pdf B13. VNG Ledenbrief 18-046 - Stand van zaken invoering Wnra.pdf (16KB)
pdf B14. VNG Weekoverzicht VNG-weekoverzicht 20-27 juli.pdf (39KB)
pdf B15. Ecodorpen Netwerk - Uitnodiging symposium 27.09.2018..pdf (115KB)
pdf B15a. Aardehuizen Olst, mei 2018 (4).jpg (152KB)
pdf B15b. Aardehuizen Olst, mei 2018 (2).jpg (144KB)
pdf B16 ODRA - Uitnodiging symposium 18 oktober.pdf (189KB)
pdf B17. Hanzehogeschool Groningen - Uitnodiging Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2018.pdf (300KB)
pdf B18. Scalabor - Presentatie gemeenteraadsleden juni-juli 2018..pdf (1.7MB)
pdf B19. Team Europa - Brussel via het Binnenhof.pdf (189KB)
pdf B20. Economic Board - Nieuwsbrief.docx (1.1MB)
pdf B21. VNG Nieuwsbrief.pdf (234KB)
pdf B22. Joost Nijhuis Gemeente Enschede Duurzame energie uit de bodem.pdf (182KB)
pdf B23. Gereformeerde bijbelstichting - Gratis exemplaar kanttekeningenbijbel.pdf (409KB)
pdf B24. Missing Chapter Foundation - Rapport Armoede door de ogen van kinderen.pdf (422KB)
pdf B26. Marjet van Genugten - Miniconferentie en informatiebijeenkomst.pdf (212KB)
pdf B26a. Memo informatiebijeenkomst overdracht module Werkgeverschap SW van Presi....docx (241KB)
pdf B27. Marjet van Genugten - Informatie tbv de raden op basis van besluiten AB MGR Sociaal Domein 21 juni 2018.pdf (7.3MB)
pdf B27a. Binnengekomen (concept) zienswijzen en wensen en bedenkingen.cleaned.cleaned.pdf (4.5MB)
pdf B27b. Reactienota MGR SD CD op zienswijze.pdf (387KB)
pdf B27c. Vastgesteld Uitvoeringsprogramma 2019 MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland.pdf (850KB)
pdf B27d. Vastgestelde gewijzigde begroting 2018.pdf (717KB)
pdf B27e. Vastgestelde jaarrekening 2017 MGR SD CG.pdf (717KB)
pdf B27f. Vastgestelde meerjarenprogrammabegroting 2019 - 2022.cleaned.pdf (793KB)
pdf B28. Gemeente Zevenaar - Brief aan GS en PS motie Duurzaamheid_20180815151314.pdf (1.4MB)
pdf B29. Jeroen Kersten - Tips voor een bewuster insectenbeheer.pdf (6.1MB)
pdf B30. Gem. Simpelveld - Motie proceskosten WOZ-bezwaren.pdf (398KB)
pdf B31. Regio Arnhem Nijmegen - Brief bij magazine Gezonde Groei.pdf (357KB)
pdf B32. NVZZ - Bevordering zondagsrust.pdf (2MB)
pdf B33. Gem. Waalwijk - Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk 7 juni 2018.pdf (205KB)
pdf B34. Reg. Adviesraad Doelgroepenvervoer - 2017 jaarverslag RAD.pdf (381KB)
pdf B35. Glasvezel Buitenaf - Informatie en plannen Glasvezel Buitenaf in Gelderland Midden en Zuid.pdf (844KB)
pdf C1. Raad van State - Uitnodiging zitting Beroep tegen vaststelling BP Woerdstraat 42 te Duiven (5.2MB)
pdf C2. GroenLinks - Schriftelijke vragen RvO - Tarieven in de zorg.pdf (24KB)
pdf C3. Natuurmonumenten - Aanbevelingen en oproep insectvriendelijk groenbeheer.pdf (1.7MB)
pdf C4. W.N.J. Broekhof - Verzoek om op Bevrijdingsdag ook vlaggen van bevrijders te hangen .pdf (1.7MB)
pdf C5. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 VT Gelderland Midden.cleaned.pdf (173KB)
pdf C5a. Jaarstukken stichting VT versie 05-07-2018.cleaned.pdf (1.5MB)
pdf C5b. Concept begroting 2019 Stichting Veilig Thuis GM versie 4 juli 2018_2.cleaned.pdf (1.1MB)
pdf C5c. WG Controleverklaring - Stichting VT.pdf (45KB)
pdf C6. Pro Duiven - Schriftelijke vragen RvO - Hondenbelasting.pdf (191KB)
pdf C7. GroenLinks - Schriftelijke vragen RvO - Collectieve zorgpolis.pdf (483KB)
pdf C8. D66 - Schriftelijke vragen RvO -vragen Sociaal domein vervolg.pdf (81KB)
pdf C9. D66 - Schriftelijke vragen RvO - Cannenburchallee.pdf (58KB)
pdf C10. D66 - Schrifelijke vragen RvO - Herinrichting Vergertlaan - vervolg.pdf (58KB)
pdf C11. CDA - Schriftelijke vragen RvO - Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateursportclubs.pdf (339KB)
pdf C12. Brief Hopman over groenonderhoud.pdf (1.6MB)
pdf C13. Brief Le Blanc over Liemerse vlag .pdf (538KB)
pdf D1. Brief Willem Brands Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg.pdf (270KB)
pdf D2. Brief Chris Gradussen inzake Oostsingel-Broekstraat Jumbo Duiven.pdf (76KB)
C
- HAMERSTUKKEN
C.04
Aanwijzen vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
C.05
Samenvoeging commissies bezwaarschriften
C.06
Zienswijze Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Stg. Veilig Thuis Gld-Midden
C.07
Zienswijze Jaarstukken 2017 en ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 ODRA
C.08
Vaststelling bestemmingsplan "Snelfietsroute F15" Duiven
C.09
Bestemmingsplan Ooijsebrug 2a
C.10
Geheimhouding ter inzage gelegde financiële informatie inzake Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg
Dit voorstel betreft het opleggen van geheimhouding op financiële informatie die hoort bij het agendapunt Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg. Aangezien het agendapunt Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg als hamerstuk (met naar verwachting een aantal stemverklaringen) is geagendeerd door de Politieke Avond, is het voorstel tot het opleggen van geheimhouding als hamerstuk op de agenda gezet.
C.11
Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg (Koers en kwaliteitskader)

D
- BESPREEKSTUKKEN
D.12
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
D.13
Sluiting en besluitenlijst.
E.100.a
Geluidsopnamen over-en-weer 25 september 2018
E.100.b
Geluidsopnamen raadsvergadering 25 september 2018