Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 3 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Toelichting: In verband met de Voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen begint deze vergadering om 15.00 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (125,3MB)
Algemene documenten:

A
- RAADSVERGADERING
A
TECHNISCH BLOK
A.01
Opening.
A.02
Vaststelling van de agenda.
A.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
pdf A0. Lijst ingekomen stukken ABCD 3 juli 2018.pdf (60KB)
pdf A1. College van B&W - Kennisgeving Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Duiven.pdf (1,6MB)
pdf A2a. College van B&W - Kennisgeving Notitie Zomerschool Duiven 2018.pdf (301KB)
pdf A2b. Bijlage - Notitie Zomerschool Duiven 2018.pdf (228KB)
pdf A3. College van B&W - Kennisgeving Gevolgen Meicirculaire voor de Voorjaarsnota.pdf (574KB)
pdf A4. College van B&W - Kennisgeving Tekort in de Voorjaarsnota.pdf (598KB)
pdf A5. College van B&W -Memo antw. op toezegging D66 ingetrokken amendement 7 nov 2017.pdf (1,5MB)
pdf A6. College van B&W - Kennisgeving Circulaire Economie.pdf (1,6MB)
pdf B1a. Gem. Berg en Dal - Email bij concept zienswijze gemeenteraad Berg en Dal op begroting 2018-2019 BVO DRAN.mht (457KB)
pdf B1b. Gem. Berg en Dal - Concept raadsbesluit zienswijze begroting 1819 BVO.pdf (176KB)
pdf B2. 20180607 Brief aan gemeenteraad - namens omwonenden weiland - Lombokstraat - Kruisboog - incl. handtekeningen.cleaned.pdf (11,4MB)
pdf B3. Open brief nav jaarrekening 2017 gemeente Duiven_7juni 2018.pdf (179KB)
pdf B4. Burgerschapvorming - Folder Groep 8 aan de macht. (776KB)
pdf B5a. Gem. Cranendonck - Motie kinderpardon aangenomen in gemeenteraad Cranendonck 22 mei 2018. (620KB)
pdf B5b. Bijlage - Getekende motie CrA! Kinderpardon. Aangenomen. (212KB)
pdf B6. MEE - Handreiking nieuwe raadsleden en beleidsmakers sociaal domein. (189KB)
pdf B7. SVWN - Visitatie woningcorporaties. (514KB)
pdf B8a. Gem. Zevenaar - Email bij zienswijze Zevenaar Begrotingen MGR.mht (363KB)
pdf B8b. Gem. Zevenaar - Jaarstukken MGR - Zienswijze brief Zevenaar (ondertekend). (1012KB)
pdf B8c. Gem. Zevenaar - Raadsbesluit zienswijze Zevenaar (getekend). (521KB)
pdf B9. CBS - Benchmark jeugdhulp over gemeente Duiven. (37KB)
pdf C1. Lokaal Alternatief - Schriftelijke vragen ex. Art.41 RvO - Principe besluit Leuvensestraat 21 A. (279KB)
pdf C2. Raad van State - Beroep tegen vaststelling BP Woerdstraat 42 te Duiven. (918KB)
pdf C3. t Bonte Paard - Verzoek uitvoering te geven aan regels functieverandering Buitengebied .pdf (426KB)
pdf C4. Gasunie - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute F15. (3MB)
pdf C5. Veilig Thuis - Brief herzien tijdspad besluitvorming Veilig Thuis.pdf (422KB)
pdf C6. Continentie Stg - Vraag over beleid t.a.v. openbare toiletvoorzieningen voor mensen met incontinentie ter uitvoering VN Verdrag .pdf (1,6MB)
B
- HAMERSTUKKEN
B.04
Controlecommissie fractiebudgetten 2017-2018
Niet elke fractie heeft in 2018 nog uitgaven gedaan: GL, Pro Duiven, SP en VVD. De PvdA heeft geen uitgaven gedaan van het fractiebudget.
B.05
Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Stichting Veilig Thuis
Veilig Thuis heeft nieuwe stukken aangekondigd (zie LIS – C5) die in augustus voor een zienswijze worden voorgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de zienswijze die nu geagendeerd staat achterhaald is. Bij het begin van de raadsvergadering zal de voorzitter van de raad voorstellen om dit raadsvoorstel van de agenda te voeren.
B.06
Vaststelling jaarrekening 2017 Duiven
Besluitvorming betreft de stukken met de aanduiding 'DEFINITIEF'. Aan het begin van de raadsvergadering zal de voorzitter inventariseren of beraadslagingen over dit onderwerp gewenst is of dat tot besluitvorming overgegaan kan worden.
B.07
Vangnetregeling aanvraag 2017
B.08
Bestemmingsplan Veegplan Duiven 2017
B.09
Verordening Auditcommissie
B.10
Benoeming leden Auditcommissie
C
- BESPREEKSTUKKEN - streeftijd start 15:20 uur
C.11
Voorjaarsnota gemeente Duiven 2018
C.11.a
Algemene beschouwingen.
C.11.b
Amendementen.
C.11.c
Moties.
C.12
Moties vreemd.
C.13
Sluiting en besluitenlijst.
D.100
Geluidsopnamen openbare raadsvergadering 3 juli 2018.
overig 01 Opening en mededelingen (vz).mp3 (1,2MB)
overig 02 Vaststelling agenda (vz).mp3 (2MB)
overig 03 Vaststelling Lijst ingekomen stukken (vz mw Nooijen hr Walraven weth Goossen hr Egtberts).mp3 (3,4MB)
overig 04 Inventarisatie stemverklaringen (vz).mp3 (602KB)
overig 05 Controle fractiebudgetten 2017-2018.mp3 (277KB)
overig 06 Vaststelling Jaarrekening 2017 Duiven met stemverklaringen (hrn Wassing Albers Schrijner Egtberts).mp3 (2,8MB)
overig 07 Vangnetregeling aanvraag 2017.mp3 (120KB)
overig 08 Bestemmingsplan Veegplan Duiven 2017 met stemverklaring (hr Baltjes).mp3 (1,2MB)
overig 09 Verordening Auditcommissie 2018 Duiven.mp3 (172KB)
overig 10 Benoeming leden Auditcommissie.mp3 (357KB)
overig 11Aa Voorjaarsnota - inleiding door voorzitter (hr Egtberts hr Schrijner).mp3 (3,9MB)
overig 11Ab SP - Algemene beschouwingen (hr Wassing).mp3 (9,7MB)
overig 11Ac Lokaal Alternatief - Algemene beschouwingen (hr Dijkstra).mp3 (7,4MB)
overig 11Ad PvdA - Algemene beschouwingen (hr Walraven).mp3 (9,3MB)
overig 11Ae D66 - Algemene beschouwingen (hr Egtberts).mp3 (7,4MB)
overig 11Af CDA - Algemene beschouwingen (hr Albers).mp3 (7,4MB)
overig 11Ag VVD - Algemene beschouwingen (hr Schrijner).mp3 (6,8MB)
overig 11Ah GroenLinks - Algemene beschouwingen (hr Baltjes).mp3 (9,5MB)
overig 11Ba weth Goossen (financien) - reactie college 1e termijn.mp3 (3,7MB)
overig 11Bb weth Spaargaren - reactie college 1e termijn (hr Arends hr Schrijner hr Albers).mp3 (12,3MB)
overig 11Bc weth Tiedink - reactie college 1e termijn.mp3 (3,7MB)
overig 11Bd weth Knuiman - reactie college 1e termijn.mp3 (2,9MB)
overig 11Be weth Goossen - reactie college 1e termijn (hr Walraven hr Schrijner hr Egtberts).mp3 (11,2MB)
overig 11Bf burg De Lange - reactie college 1e termijn (hr Walraven hr Dijkstra hr Albers).mp3 (11,8MB)
overig 11Bg Overige vragen - reactie college 1e termijn (hr Baltjes weth Tiedink weth Spaargaren burg De Lange).mp3 (4MB)
overig 11Ca Voorjaarsnota - Inleiding 2e term en toelichting moties (hr Egtberts hr Arends).mp3 (4,8MB)
overig 11Cb Voorjaarsnota 2e term (hr Wassing mw Daams hr Schrijner).mp3 (11,5MB)
overig 11Cc Voorjaarsnota 2e term (hrn Egtberts Schrijner Albers Dijkstra Walraven Arends).mp3 (10,7MB)
overig 11Cd Voorjaarsnota 2e term (hrn Walraven Egtberts Schrijner Veraart Dijkstra).mp3 (13,5MB)
overig 11Ce Voorjaarsnota 2e term (hrn Egtberts Walraven Albers).mp3 (12,8MB)
overig 11Cf Voorjaarsnota 2e term (hrn Stam Egtberts Walraven Schrijner mw Daams).mp3 (10,4MB)
overig 11Cg Voorjaarsnota 2e term (hrn Baltjes Walraven Wassing Egtberts vz).mp3 (13,1MB)
overig 11Da Voorjaarsnota - Inleiding en wijzigingen tav moties (hr Egtberts mw Daams hr Stam hr Dijkstra).mp3 (2,3MB)
overig 11Db weth. Goossen - beantwoording in 2e termijn (hr Egtberts hr Walraven).mp3 (6MB)
overig 11Dc weth Spaargaren - beantwoording in 2e term (hr Arends hr Walraven hr Egtberts).mp3 (7,4MB)
overig 11Dd weth Tiedink - beantwoording in 2e term (hr Egtberts).mp3 (2,7MB)
overig 11De weth Knuiman - beantwoording in 2e term (hr Baltjes hr Walraven weth Goossen).mp3 (2MB)
overig 11Df Voorjaarsnota - besluitvorming - stemverklaringen.mp3 (8,7MB)
overig 12. Sluiting (vz).mp3 (337KB)