Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mondelinge vragen
4
Mededelingen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
6.a
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding memo stand van zaken Hulpmiddelencentrum december 2018
7
Debat (inclusief stemmingen)
7.a
Raadsvoorstel Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf art 160 lid Gemeentewet
7.b
Raadsvoorstel wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
8
Hamerstukken
8.a
Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting OPOZ
8.b
Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening 2018
8.c
Raadsvoorstel stopzetten inzameling bedrijfsafval
8.d
Raadsvoorstel Besluit op bezwaar Versnellingsagenda Woningbouw
8.e
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
8.f
Raadsvoorstel Bestedingsvoorstel resterend ISV3-budget
8.g
Raadsvoorstel Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022
8.h
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf art 160 lid Gemeentewet
8.i
Besluitenlijst en notulen van 17 december 2018
9
Sluiting