Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergaderingen van 21 en 28 mei 2019. Hieronder dus een groslijst.
1
Opening en loting sprekersvolgorde
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen 14 mei 2019
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 11 juni 2019.
7
FYS – Voortgang Burgemeester Winklerplein/aanvraag aanvullende kredieten
8
FYS – 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
9
FYS – Ontwerp actieplan geluid
10
BEST – Zienswijzen jaarstukken 2018 en begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen
11
SOC- Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021
12
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl