link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 april 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 29 maart 2018
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
6.d
Moties van andere overheden
7
Vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Evertsenstraat
Hamerstuk
8
Vaststelling beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Meierijstad
Hamerstuk
9
Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet renovatie sportpark de Neul in Sint-Oedenrode
Bespreekstuk
9.a
Beantwoording technische vragen en bijlagen
10
Motie vreemd aan de orde Lijst Blanco, Glasvezel in alle kernen van Meierijstad
Motie is ingetrokken
11
Motie vreemd aan de orde SP, Werken onder het minimumloon
12
Benoeming burgercommissielid
13
Toelating raadslid
14
Sluiting