link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 juli 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen op de agenda zijn rechtstreeks aan de raad voorgelegd en zijn niet in de gezamenlijke commissie behandeld.
Tijdens de raadsvergadering hebben alle fracties de mogelijkheid om over de voorstellen hun betoog te houden. Daarbij kunnen ook politieke vragen aan de collegeleden worden gesteld.

De drie documenten worden als een agendapunt behandeld. Voor de eerste termijn geldt een spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

In verband met de maatregelen die genomen zijn als gevolg van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad digitaal.

De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl\videoregistraties.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019
Link naar digitale jaarstukken gemeentelijke website: https://meierijstad.jaarverslag-2019.nl
3.a
Documenten accountant
3.b
Beantwoording technische vragen jaarrekening 2019
4
Vaststelling 1e bestuursrapportage 2020 en daarbij behorende begrotingswijziging 2020
4.a
Beantwoording technische vragen 1e Berap 2020
4.b
Motie Lokaal, D66,LB, over situationeel grondbeleid
De motie over het aanjagen van situationeel grondbeleid van Lokaal,D66 en LB is ingetrokken.
5
Vaststelling kaderbrief 2021
5.a
Beantwoording technsiche vragen Kaderbrief 2021
5.b
Amendendement Lokaal bij kaderbrief, AED's
Het amendement van Lokaal over AED’s is ingetrokken
6
Motie vreemd aan de orde PvdA, Hart, SP, D66: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen
De motie is bij hoofdelijke stemming verworpen met 15 stemmen voor en 19 stemmen tegen
7
Motie vreemd aan de orde Hier: "Niets doen kan niet meer"
8
Sluiting