link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De definitieve agenda is vastgesteld door de agendacommissie op 28 mei 2020. De voorstellen zijn behandeld in de commissies van 11 juni 2020. Agendapunt 16 is behandeld in de commissie van 9 april 2020.

In verband met de maatregelen die genomen zijn als gevolg van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad digitaal.

De vergadering is live te volgen via www.meierijstad.nl\videoregistraties.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
3.a
Vraag van PvdA en CDA fractie over fietsverkeer tijdens zaterdagmarkt in Schijndel
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 7 mei 2020
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
pdf A1a Prov NB-interbestuurlijk toezicht - beleidskader 2020-2023, uitvoeringsprogr 2020 en brabantbrede resultaten systematisch toezicht 2019.pdf (86KB)
pdf A1b Prov NB-bijlage schema toezicht in balans.pdf (82KB)
pdf A3 Info Inkoopprocedure specialistische Jeugdhulp.docx (20KB)
pdf A4a NOB-Brief inzake uitstel besluitvorming voorstellen regionale samenwerking.pdf (175KB)
pdf A4b NOB-vertraging besluitvorming-mail.docx (17KB)
pdf A5a Monumentencommissie - Jaarverslag 2019.pdf (2MB)
pdf A5b Monumentencommissie - mail Jaarverslag 2019.pdf.docx (20KB)
pdf A6a KCV Aanbiedingsbrief gemeenteraden Jaarstukken 2019_Begroting 2021....pdf (347KB)
pdf A6bKCV_Jaarrekening 2019.pdf (670KB)
pdf A6c KCV Begroting 2021.pdf (337KB)
pdf A7a Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant-aanbiedingsbrief begroting 2021-raden.pdf (101KB)
pdf A7b Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant-Begroting WVS 2021.pdf (2.2MB)
pdf A8a WVS NOB-Jaarverslag 2019.pdf (5.8MB)
pdf A8b WVS NOB-Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2019.pdf (47KB)
pdf A9a BHIC-begeleidend schrijven.docx (19KB)
pdf A9b BHIC-Jaarverslag 2019.pdf (346KB)
pdf A9c BHIC Jaarrekening 2019 - vs 3-3-2020 GETEKEND.pdf (1.9MB)
pdf A9d BHIC Kadernota 2021 vs 12-11-19.pdf (100KB)
pdf A9e BHIC Begroting 2021 - vs 28feb2020 -GETEKEND.pdf (1.8MB)
pdf A10 Agenda Energietransitie gemeenteraad Meierijstad.pdf (1.4MB)
pdf A11a GGD begeleidend mail.docx (24KB)
pdf A11b UIT-20042371 - Jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant.pdf (90KB)
pdf A11c BIJL 1 Zienswijzen gemeenten op de kadernota 2021.pdf (122KB)
pdf A11d BIJL 2 Behandeling zienswijzen gemeenteraden op Kadernota 2021.pdf (117KB)
pdf A11e BIJL 3 Weerbaar, veerkrachtig en gezond - Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant.pdf (3.4MB)
pdf A11f BIJL 4 Samen sterk voor gezondheid - Jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (2.5MB)
pdf A12a RAV-Jaarstukken 2019-begeleidende mail.docx (40KB)
pdf A12b Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019.doc (1.5MB)
pdf A13a RAV-conceptbegroting 2021-begeleidende mail.docx (39KB)
pdf A13b Aanbiedingsbrief RAV Begroting 2021.doc (1.5MB)
pdf A14a Regiotaxi-begrotingswijz 2020-1-kadernota 2021.pdf (98KB)
pdf A14b Vastgestelde Kadernota 2021 en begrotingswijziging 2020-1.pdf (571KB)
pdf A15 RES- RIB aangepaste planning 14042020.docx (199KB)
pdf A16a Omgevingsdienst Brabant Noord-aanbieden jaarrekening 2019.pdf (130KB)
pdf A16b Omgevingsdienst Brabant Noord-voorlopige jaarstukken 2019.pdf (1.1MB)
pdf A17a ROB-begeleidende mail.docx (31KB)
pdf A17b Introductie De rechtsstaat in tijden van crisis.pdf (50KB)
pdf A17c Een_sterkere_rechtsstaat_Advies_2020_04.pdf (549KB)
pdf A18a NOB-2020-050, Aanbieding concept-jaarplan met begroting 2021 Regio Noordoost Brabant.pdf (121KB)
pdf A18b Concept jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant V6 Zienswijze raden.pdf (1.3MB)
pdf A19 GS-begrotingscirculaire 2020.pdf (135KB)
pdf A20a 118232 Brief aanbieding ontwerpbegroting 2021 ODBN 21-04-2020.pdf (132KB)
pdf A20b 118232 ODBN_Ontwerp_ProgrammaBegroting_DEF4.pdf (1.5MB)
pdf A21 bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 22 april 2020.docx (71KB)
pdf A22a Veiligheidsregio-jaarverantwoording-begeleidende mail.docx (14KB)
pdf A22b U11074 brief VRBN gemeenteraad zienswijzeverzoek jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019.pdf (2.6MB)
pdf A22c U11074 zienswijzeverzoek VBRN - bijlage 1 Jaarverantwoording 2019.pdf (1.1MB)
pdf A22d U11074 zienswijzeverzoek VRBN - bijlage 2 Restitutie 2019 per deelnemer.pdf (57KB)
pdf A23a Veiligheidsregio-programmabegroting 2021-mail.docx (14KB)
pdf A23b U11073 brief VRBN gemeenteraad zienswijzeverzoek Programmabegroting 2021 VRBN.pdf (1.7MB)
pdf A23c U11073 zienswijzeverzoek VRBN - bijlage 1 Programmabegroting 2021 VRBN.pdf (2.9MB)
pdf A24 RvS-weigering ontheffing verordening ruimte NB.pdf (2.3MB)
pdf A25a Provincie NB-beleidskader 2020-2023 uitvoeringsprogramma 2020-begeleidende brief college.pdf (75KB)
pdf A25b Provincie NB-beleidskader 2020-2023 uitvoeringsprogramma 2020-begeleidende brief.pdf (85KB)
pdf A25c Provincie NB-bijlage jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2019.pdf (210KB)
pdf A25d Provincie NB-bijlage schema toezicht in balans.pdf (82KB)
pdf A26 NOB-Voortgangsbericht Regio Deal.pdf (320KB)
pdf A27 RvS- weigering ontheffing verordening ruimte NB-privacygevoelige inhoud.pdf (7.6MB)
pdf A28 RvS-weigering ontheffing verordening NB veehouderij-herstart zittingen.pdf (995KB)
pdf A31a Stg Brabantse Milieufederatie-beoordeling concept RES.pdf (44KB)
pdf A31b Stg Brabantse Milieufederatie-beoordeling concept RES-bijlage.pdf (376KB)
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a rib Collegeverklaring ENSIA 2019 en zelfevaluaties BIG BAG BGT en BRO.pdf (321KB)
pdf B1b Bijlage 1 ENSIA Collegeverklaring 2019 DigiD en Suwinet Meierijstad.pdf (579KB)
pdf B2a Raadsinfo corona 20200320.pdf (316KB)
pdf B2b bijlage Nieuwsbrief economische impact Coronavirus.pdf (238KB)
pdf B3a RIB Aansluiting Meierijstad bij het Programma Gelijke Kansen.pdf (341KB)
pdf B3b Bijlage RIB gelijke kansen.pdf (224KB)
pdf B4a RIB Strategisch Privacybeleid Meierijstad 2020-2023.pdf (246KB)
pdf B4b trategisch Privacybeleid 2020-2023.pdf (172KB)
pdf B5a RIB Regionale uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.pdf (471KB)
pdf B5b Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.pdf (401KB)
pdf B6a Raadsinfo corona 20200401.pdf (326KB)
pdf B6b bijlage Bestuurlijke informatiebrief 30 maart 2020.pdf (440KB)
pdf B7a RIB Voortgangsrapport 2019 uitvoeringsprogramma duurzaamheid.pdf (565KB)
pdf B7b Voortgangdsrapportage uitvoeringsprogramma 2019 duurzaanheidsvisie.pdf (15.9MB)
pdf B8a RIB VTH-Evaluatie Meierijstad 2019.pdf (251KB)
pdf B8b VTH evaluatie Meierijstad.pdf (1.3MB)
pdf B8c Bijlage 1 evaluatie TVH 2019.pdf (374KB)
pdf B8d Bijlage 2 Evaluatie VTH 2019.pdf (1.5MB)
pdf B8e Bijlage 3 evaluatie TVH 2019.pdf (178KB)
pdf B9a RIB De Ruimtelijke Bouwsteen voor Schijndel.pdf (247KB)
pdf B9b Ruimtelijke Bouwsteen Schijndel definitief.pdf (16.6MB)
pdf B10 RIB Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp Wmo beschermd wonen en maatschappelijke opvang i.v.m. coronavirus.pdf (337KB)
pdf B11a Raadsinfo corona 4 20200410.pdf (263KB)
pdf B11b Bijlage RIB Meierijstad 4 - 2e brief gericht aan aanvragers Tozo.pdf (375KB)
pdf B12 RIB Kadernota 2021.pdf (245KB)
pdf B13a Raadsinfo corona 5 20200420.pdf (278KB)
pdf B13b Bijlage RIB 5 - bestuurlijke informatiebrief.pdf (349KB)
pdf B13c bijlage RIB 5 Brabantse Impact Monitor.pdf (1.5MB)
pdf B14a RIB Leefbaarheidsmonitor Meierijstad.pdf (424KB)
pdf B14b Rapportage Leefbaarheidsmonitor Meierijstad.pdf (1.4MB)
pdf B15 RIB Verduurzaming en evaluatie van evenementen.pdf (299KB)
pdf B16a RIB Masterplan Van Gogh Nationaal Park.pdf (323KB)
pdf B16b Masterplan Van Gogh National Park.pdf (23.5MB)
pdf B16c Brochure over Van Gogh Nationaal Park.pdf (2.3MB)
pdf B17 RIB Wenkend perspectief voormalig gemeentehuis Schijndel_.pdf (391KB)
pdf B18 RIB-gewijzigde planning nieuwbouw zwembaden.pdf (290KB)
pdf B19a RIB Begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.pdf (350KB)
pdf B19b Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2019 en begroting 2021 regiotaxi.pdf (271KB)
pdf B19c Jaarstukken 2019 Regiotaxi.pdf (670KB)
pdf B19d Begroting 2021 Regiotaxi NO-Brabant.pdf (337KB)
pdf B20a RIB Invoeringsdatum Omgevingswet.pdf (262KB)
pdf B20b Brief minister aan Tweede Kamer over Inwerkingtreding Omgevingswet.pdf (434KB)
pdf B21a RIB Jaarrekening 2019 en begroting 2021 WSD.pdf (547KB)
pdf B21b Aanbiedingsbrief financiele stukken wsd.pdf (1.1MB)
pdf B21c Begroting 2021 en meerjarenberaming WSD.pdf (6.3MB)
pdf B21d Eindrapportage rechtmatigheid WSD.pdf (39KB)
pdf B21e Jaarverslag wsd 2019.pdf (2.3MB)
pdf B21f Notitie weerstandsvermogen WSD.pdf (50KB)
pdf B21g Voorstel resultaatbestemming WSD.pdf (52KB)
pdf B22a RIB Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Concept Jaarverslag 2019 en Concept Begroting 2021.pdf (262KB)
pdf B22b Aanbiedingsbrief jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap NO-Brabant.pdf (47KB)
pdf B22c Jaarverslag 2019 werkvoorzieningschap NO-Brabant.pdf (5.8MB)
pdf B22d Aanbiedingsbrief begroting Werkvoorzieningschap NO-Brabant.pdf (101KB)
pdf B22e Begroting 2021 werkvoorzieningschap NO-Brabant.pdf (2.2MB)
pdf B23a Raadsinfo corona 6 20200501.pdf (299KB)
pdf B23b bijlage RIB 6 Handreiking digitaal actief zijn met jeugd.pdf (244KB)
pdf B23b bijlage RIB 6 Protocol verantwoord sporten.pdf (339KB)
pdf B23c bijlage RIB 6 Checklist voor sportaanbieders.pdf (301KB)
pdf B23d bijlage RIB 6 2020_handreiking_opvang-kwetsbare-leerlingen-voor-bibliotheken-poi-gemeenten_vng-vob-kb-spn.pdf (120KB)
pdf B23e bijlage RIB 6 Protocollegen gefaseerde openstelling bib vestigingen.pdf (47KB)
pdf B23f bijlage RIB 6 bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 29 april 2020.pdf (345KB)
pdf B24 Raadsinformatiebrief Herontwikkelplan Eerschotsestraat.pdf (546KB)
pdf B25a Raadsinfo corona 7 2020 05 12.pdf (244KB)
pdf B25b bijlage RIB 7 bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 12 mei 2020.pdf (391KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1 KHN- brief gemeente Meierijstad.pdf (184KB)
pdf C2 Vereniging milieudefensie-biomassa installaties en warmtetransitievisie.pdf (1.4MB)
pdf C3 M-regie bij inrichting tot ordelijk afstand houden in supermarkten.docx (84KB)
pdf C4 C - windenergie versus kernenergie.pdf (554KB)
pdf C5 City Management - ontwikkeling hoek Hoofdstraat Kloosterstraat.pdf (2.6MB)
pdf C6 Koninklijke inretail - dringende oproep hel winkelondernemers overleven.pdf (93KB)
pdf C7 K-onduidelijke verkeerssituatie Zuidkade Veghel.docx (19KB)
pdf C8 Sportraad Meierijstad-ondersteuningsmaatregelen sportverenigingen Meierijstad.docx (23KB)
pdf C9 Adviesraad Sociaal Domein-Jaarverslag 2019.docx (168KB)
pdf C10a Gemeente Barneveld-verzoek uitstel proces RES brief aan raad.pdf (493KB)
pdf C10b Gemeente Barneveld-verzoek uitstel proces RES brief aan college.pdf (404KB)
pdf C11 Gemeente Beesel-brief aan Minister opruimen explosieven.pdf (61KB)
pdf C12a Dorpsraad Eerde-school en herbestemming kerk -mail.docx (13KB)
pdf C12b Dorpsraad Eerde - school en herbestemming kerk.pdf (127KB)
pdf C13 FNV-deelname geldkrant.docx (607KB)
pdf C14 Vereniging Kleine Kernen-gevolgen coronavirus.pdf (1.1MB)
pdf C15 Stg Door en Voor-inzet vrijwilligers.docx (19KB)
pdf C16a P10- Brief P10 adhesiebetuiging Herverdeling Gemeentefonds.docx (46KB)
pdf C16b P10-Memo P10 inzake Herverdeling Gemeentefonds.pdf (653KB)
pdf C17a IBN-Toelichting Informatiebrieven IBN en WSD inzake Aanpak en Maatregelen Coronavirus.docx (13KB)
pdf C17b IBN en Corona - Onze aanpak en maatregelen.pdf (96KB)
pdf C18a WSD-Toelichting Informatiebrieven IBN en WSD inzake Aanpak en Maatregelen Coronavirus.docx (13KB)
pdf C18b WSD-Informatiebrief raden inzake coronavirus.docx (171KB)
pdf C19a BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW)-begeleidende mail.docx (37KB)
pdf C19b 2020-04-13 Brief aan gemeenten.pdf (347KB)
pdf C19c 2020-04-03 VVeldhoven.pdf (337KB)
pdf C19d afschrift-brief-aan-vng-over-vakantieparken-1 (3).pdf (30KB)
pdf C20 Lets talk about tech-stop alle 5G activiteiten.pdf (2MB)
pdf C21a Actiegroep 5G-officiele verklaring standspunt inzake zendmast branden.pdf (1.6MB)
pdf C21b Actiegroep 5G-brochure vraagtekens bij 5G.pdf (420KB)
pdf C24 Nieuwsnl-steun voor lokale digitale media ivm corona.docx (24KB)
pdf C25 Berg Jeths advocaten-wob verzoek samenwerkingsovereenkomst glasvezelnetwerk buitengebied.pdf (771KB)
pdf C26 Boomfeestdag.docx (14KB)
pdf C27a Bestuur stg leven met de aarde-brieven tafel van 12 voor 11-11-2019.doc (144KB)
pdf C27b Bestuur stg leven met de aarde-vraag en ideeen over toekomstig beleid.docx (81KB)
pdf C28a Stg stop 5G-Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen.docx (15KB)
pdf C28b Aanbevelingen voor personen en organisaties ivm 5G en andere elcetromagnetische straling..doc (21KB)
pdf C28c Bijlage 1 met video's betreffende het verzoek rond 5G.doc (12KB)
pdf C28d Brief- naar alle gemeenten 5G[5229].pdf (244KB)
pdf C28e Dagvaarding-in-kort-geding 21 april 2020.pdf (1.6MB)
pdf C28f Verzoek en video aan alle gemeenten om uitrol van 5G te bevriezen tot gezondheidsrisico's echt onderzocht zijn,.doc (16KB)
pdf C29a Kennisinstituut Cultuureducatie-laat de jeugd weer buiten kunst maken.pdf (96KB)
pdf C29b Kennisinstituut Cultuureducatie - mail.docx (15KB)
pdf C30 CVAH-anderhalve meter economie.docx (37KB)
pdf C31 Dorpsraad Erp-Notulen 12-4-2020.docx (78KB)
pdf C31a Stg Brabantse Milieufederatie-beoordeling concept RES.pdf (44KB)
pdf C31b Stg Brabantse Milieufederatie-beoordeling concept RES-bijlage.pdf (376KB)
pdf C32 2020-04-28 De 5G-krant-2e nummer.pdf (279KB)
pdf C34 Lokaal FNV de Meierij-WMO ten tijde van de coronacrisis.pdf (882KB)
pdf C35 ESZS-Elk individu moet nu in actie komen.pdf (103KB)
pdf C36 Handen Af Wijboschbroek-RES Regio NOB raad 7-5-2020.pdf (136KB)
pdf C37 Centrummanagement-verloedering Kerkstraat 11 (002).docx (14KB)
pdf C38a Meijerijstad Brief aan gemeenteraad.pdf (682KB)
pdf C38b Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten.pdf (219KB)
pdf C38c Bijlagen bij Noodkreet.pdf (408KB)
pdf C38d Meierijstad Brief aan college B en W.pdf (213KB)
pdf C40a Ruitersport Zijtaart-factuur leges-mail.docx (13KB)
pdf C40b Brief gemeenteraad Meierijstad.docx (13KB)
pdf C40c Brief college 2020 24 januari.docx (13KB)
pdf C41a Meldpunt hoge pieptonen-hinderlijke hoogfrequentie pieptonen begeleidende mail.docx (14KB)
pdf C41b Meldpunt hoge pieptonen-overlastmosquitomeldingpolitie (1).pdf (1.4MB)
pdf C41c Meldpunt hoge pieptonen-Artikel 36 vragen D66 gebruik mosquitosystemen.pdf (637KB)
pdf C42 IBN-Update coronamaatregelen.pdf (170KB)
pdf C43a VVE-inspraak herinrichting Stadhuisplein-mail.docx (14KB)
pdf C43b VVE-Brief aan gemeenteraad inspaakreactie herinrichting Stadhuisplein e.o_.doc (67KB)
pdf C43c VVE-Reactie aan college herinrichting Stadhuisplein e.o.doc (117KB)
pdf C43d VVE-bijlage 1 memo dec 2018.pdf (563KB)
pdf C43e VVE-Variant 1 voorstel Parkrésidence - D'Hooghe Beemd ivm Stadhuisplein eo.pdf (641KB)
pdf C43f VVE-Variant 2 voorstel VvE PRV en D Hooghe Beemd Stadhuisplein e.o..pdf (642KB)
pdf C44 IBN-Kwartaalinformatieset gemeente Meierijstad Q1 2020.pdf (882KB)
pdf C45a Randgemeenten Eindhoven Airport-aanbieding infobulletin raden.docx (19KB)
pdf C45b Randgemeenten Eindhoven Airport-infobulletin toekomst Eindhoven Airport mei 2020.pdf (802KB)
pdf C46 ESZS-Consultatie wet deelgezag.pdf (75KB)
pdf C47 DR Mariaheide verg 4 mei 2020.docx (55KB)
pdf C49a Dierenbescherming-mail.docx (46KB)
pdf C49b Dierenbescherming-chipplicht katten.pdf (167KB)
6.d
Moties van andere overheden
6.e
Regiozaken: terugkoppeling overleg WSD door M. Klotz (gelet op de uitgebreide agenda van vanavond, zal schriftelijk worden teruggekoppeld)
7
Benoeming burgercommissielid
Mevrouw Gloudemans is benoemd als burgercommissielid namens HIER.
8
Vaststelling masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen Veghel
Hamerstuk
Toelichting bij bijlage 1a: Vanwege bedrijfseconomische belangen zijn de bedragen verwijderd.
8.a
Nagekomen reactie
8.b
Technische vragen Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen Veghel
9
Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht voor raad en griffie Meierijstad 2020
Hamerstuk
10
Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Pater van den Elsenlaan 15
Hamerstuk
11
Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten openbaar gebied 2020
Hamerstuk
11.a
Technische vragen uitvoeringskredieten openbaar gebied
12
Beschikbaarstelling krediet vervanging kunstgrasvelden S.V. Avantie '31 en R.K.S.V. W.E.C.
Hamerstuk
12.a
Technische vragen krediet vervanging kunstgrasvelden SV Avanti 31 en RKSV WEC
13
Beschikbaarstelling krediet aanpassingen zwembad De Molen Hey
Hamerstuk
pdf Raadsvoorstel (90KB)
13.a
Technische vragen krediet aanpassingen zwembad De Molen Hey
14
Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Bespreekstuk
14.a
Technische vragen Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 ODBN
14.b
Motie SP, zienswijze ODBN
15
Beschikbaarstelling krediet bouw zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
15.a
Reactie Verenigingen van eigenaren d.d. 05-06-2020
15.b
Technische vragen krediet bouw zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel
15.c
Informatie duurzaamheid zwembaden. Toezegging BVA 18 mei 2020
Voor de beantwoording van de exploitatievraag met betrekking tot de wellness voorzieningen in Veghel heeft de installateur meer tijd nodig. Deze vraag zal vóór de raadsvergadering van 25 juni beantwoord worden.
15.d
Toezegging Commissie M&M 11 juni 2020: Samenhang centrumontwikkeling en zwembad Veghel
15.e
Toezegging Commissie M&M 11 juni 2020: Memo extra voorzieningen
15.f
Amendement SP, parkeren
15.g
Amendement CDA, Hier,PvdA,Hart agendapunt 15, Hellingbaan Zwembaden
16
Beschikbaarsteling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
16.a
Technische vragen beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde
16.b
Reactie Stichting Dorpsraad Eerde
16.c
Stukken n.a.v. toezeggingen
16.d
Technische vragen beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde
16.e
Amendement Hart, Lokaal Meierijstad, D66 en Lijst Blanco; Variant B
16.f
Motie HIER, D66,VVD,SP,LB Petrus- en Paulusschool woningbouw Eerde compenseren i.r.t. restaureren
16.g
Reactie Stichting Vrienden van de Eerdse kerk
16.h
Reactie Franciscus parochie
17
Vaststelling Instrumenten verbeteren woningbouwregie
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen.
17.a
Ingekomen reacties
17.b
Technische vragen Instrumenten verbeteren woningbouwregie
17.c
Amendement Lokaal, LB,VVD, GB woningbouwregie
17.d
Amendement woningbouwregie PvdA, Hart, D66, hoger bedrag compenstatieregeling
17.e
Motie Lokaal, LB, VVD, GB instrumenten verbeteren woningbouwregie
18
Motie vreemd aan de orde: PvdA, Hart, SP, D66: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen
Bespreekstuk
De behandeling van deze motie is verschoven naar de raadsvergadering van 2 juli 2020
19
Motie vreemd aan de orde: Hier, niets doen kan niet meer
Bespreekstuk
De behandeling van deze motie is verschoven naar de raadsvergadering van 2 juli 2020
20
Sluiting