link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 mei 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: Het voorstel over 'Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde' is van de agenda gehaald wegens een nog niet ontvangen advies van ADK over de financiële risico's. Dit agendapunt wordt verplaatst naar 25 juni 2020.

De Eerste kamer heeft de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aangenomen. Er wordt een digitale raadsvergadering gehouden met alle raadsleden.

De raadsvergadering is te volgen via. Zie [www.meierijstad.nl\videoregistraties](http://www.meierijstad.nl%5Cvideoregistraties)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
Het voorstel 'Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde' is van de agenda gehaald wegens een nog niet ontvangen advies van ADK over de financiële risico's. Het voorstel wordt verplaatst naar de raadsvergadering van 25 juni 2020.
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 8 april 2020
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a RIB VTH-IV uitvoeringsprogramma 2020_.pdf (246KB)
pdf B1b Bijlage 1 VTH Uitvoeringsprogramma.docx (1.3MB)
pdf B2a RIB Kadernota 2021 en Leerplichtjaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.pdf (381KB)
pdf B2b Kadernota 2021 RBL BNO.pdf (497KB)
pdf B2c Leerplichtjaarverslag 2018-2019.pdf (373KB)
pdf B2dFactsheet Meierijstad.pdf (126KB)
pdf B3a RIB Programmaverantwoording 2019 en uitgangspunten kadernota 2021.pdf (317KB)
pdf B3b Programmaverantwoording 2019.pdf (4.1MB)
pdf B3c Uitgangspunten kadernota 2021.docx (81KB)
pdf B4a RiB gezondheidsplan 2020.pdf (504KB)
pdf B4b Gezondheidsplan 2020.docx (114KB)
pdf B5a RIB Raadsinformatiebrief concept Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).pdf (259KB)
pdf B5b Aanbiedingsbrief Kadernota 2021 ODBN.pdf (254KB)
pdf B5c ODBN Kadernota 2021.pdf (3.5MB)
pdf B5d ODBN Advies adoptiepanel AB.pdf (91KB)
pdf B6a RIB Zienswijzeverzoek concept-Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord _.pdf (357KB)
pdf B6b Zienswijzeverzoek VRBN Beleidskader 2021.pdf (142KB)
pdf B6c Beleidskader 2021 VRBN.pdf (580KB)
pdf B7a RIB Notitie reikwijdte en detailniveau voor plan-MER bij omgevingsvisie.pdf (385KB)
pdf B7b Notitie reikwijdte en detailniveau.pdf (791KB)
pdf B8a RIB Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023.pdf (247KB)
pdf B8b Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023_.pdf (986KB)
pdf B9a RIB Stuurinformatie Sociaal Domein.pdf (256KB)
pdf B9b sjabloon 4G rapportage.pdf (858KB)
pdf B10a RIB interbestuurlijk toezicht.pdf (342KB)
pdf B10b Bijlage 1 RIB interbestuurlijk toezicht.pdf (487KB)
pdf B10c Bijlage 2 RIB Interbestuurlijk toezicht.pdf (3.1MB)
pdf B10d Bijlage 3 RIB interbestuurlijk toezicht.pdf (81KB)
pdf B10e Bijlage 4 RIB interbestuurlijk toezicht_.pdf (351KB)
pdf B10f Bijlage 5 RIB interbestuurlijk toezicht.pdf (83KB)
pdf B11 RIB Algemene uitkering decembercirculaire.pdf (575KB)
pdf B12a raadsinformatiebrief Analyse Jeugdhulp Noordoost Brabant.pdf (267KB)
pdf B12b Analyse Jeugdulp Noordoost Brabant.pdf (4.2MB)
pdf B12c Bijlage Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant.pdf (1.7MB)
pdf B13a RIB Onderzoeksopzet optimalisering Bestuurscentrum Sint Oedenrode.pdf (252KB)
pdf B13b bijage RIB onderzoeksrapport optimalisering voormalig gemeentehuis Sint Oedenrode_.pdf (332KB)
pdf B14 Raadsinfo corona 14-03-2020.pdf (235KB)
pdf B15 RIB project Markt Kapittelhof Sint-Oedenrode.pdf (302KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1a Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband-publicatie landingsplaats omgevingswet-begeleidend schrijven.docx (14KB)
pdf C1b Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband-publicatie landingsplaats omgevingswet.pdf (450KB)
pdf C2 Stg Brabantse Milieufederatie-manifest RES van de Brabantse Milieufederatie.pdf (71KB)
pdf C3 Dorpsraad Maraiheide 265e verg 3 februari 2020-.docx (65KB)
pdf C5 LijnRecht-aanbieden petitie mbt toekomst zon en wind.docx (777KB)
pdf C6 LEDs make a difference.pdf (3MB)
pdf C7 Vereniging Stadswerk Nederland - brief ondersteuning praktijknetwerk gemeenten.pdf (99KB)
pdf C8 Verlichting Eerschot.docx (22KB)
pdf C9 Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en BTW-compensatiefonds.pdf (1.4MB)
pdf C10 Dorpsraad Keldonk-notulen vergadering 12 februari.docx (13KB)
pdf C11-IBN-kwartaalinformatieset 4e kw 2019.pdf (879KB)
pdf C12 GenocideNieuwGuinea-mail.docx (35KB)
pdf C13 Dorpsraad Erp-notulen 11-2-2020.docx (76KB)
pdf C14a Dorpsraad Zijtaart-bestemmingsplan Zijtaart Zuid.doc (66KB)
pdf C15a Beleid PGB - solide pgb in uw gemeente.pdf (149KB)
pdf C15b Beleid pgb - rapport-aanjager-respijtzorg-clemence-ross.pdf (1.4MB)
pdf C15c Beleid PGB - levenslange-en-levensbrede-zorgen-ondersteuningsvragen-van-jeugdigen-en-jongvolwassenen.pdf (564KB)
pdf C16 Nederlandse RLG sportbond-leegstaande locatie zowel indoor als outdoor.docx (30KB)
pdf C17 KCRgebiedsvisie-brief raad 04-03-2020.docx (3.2MB)
pdf C18a WSD-bekendm AB vergadering 18 maart 2020.pdf (23KB)
pdf C18b WSD-Agenda AB 18 maart 2020.pdf (17KB)
pdf C19 Eerlijk over straling-straling 5G.docx (16KB)
pdf C20 DE 5G-krant.pdf (264KB)
pdf C21 Dorpsraad Mariaheide-verslag 2 maart 2020.docx (63KB)
pdf C22a Daadkracht-raadsledenonderzoek-brief.pdf (486KB)
pdf C22b Daadkracht-raadsledenonderzoek 2019.pdf (2.6MB)
6.d
Moties van andere overheden
7
Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (6e wijziging)
Hamerstuk
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Trentweg 27, Erp’
Hamerstuk
8.a
Technische vragen gewijzigde vaststelling BP 'Trentweg 27 Erp'
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te Veghel’
Hamerstuk
9.a
Technische vragen gewijzigde vaststelling BP 'Erpseweg 3 te Veghel'
10
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en achter de voormalige LTS Parallelweg-Zuid’
Hamerstuk
10.a
Technische vragen gewijzigde vaststelling BP 'woningbouwlocaties Spoorlaan en achter de voormalige LTS Parallelweg-Zuid'
11
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening Kapelstraat 23-25’
Hamerstuk
11.a
Technische vragen BP 'Kom Eerde, herziening Kapelstraat 23-25'
11.c
Nagekomen reactie Notitie zienswijze BP Kapelstraat 23-25 Eerde-raad 7 mei
12
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening Meijgraaf 10’
Hamerstuk
12.a
Technische vragen gewijzigde vaststelling BP 'Kom Schijndel 2013, herziening Meijgraaf 10'
13
Instemming met voorstel samenwerking RNOB 2021- 2024
Hamerstuk
13.a
Verslag 19 februari 2020 en addendum
13.b
Technische vragen voorstel samenwerking RNOB 2021-2024
14
Vaststelling kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing
Hamerstuk
14.a
Technische vragen kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing
15
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening De Aa 3’
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen.\
15.a
Tecnhnische vragen bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening De Aa 3’
15.b
Amendement Lokaal, Lijst Blanco BP De Aa 3
16
Instemming concept Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
Bespreekstuk
16.a
Technische vragen instemming concept Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant
16.b
Motie Gemeentebelang Regionale Energie Strategie
16.c
Nagekomen reactie van Stichting Handen Af van Wijboschbroek
17.a
Motie vreemd aan de orde SP en Gemeentebelang Meierijstad: woonplicht
Bespreekstuk
17.b
Motie vreemd aan de orde CDA en HIER: Zelfbewoningsplicht
Bespreekstuk
18
Motie vreemd aan de orde D66, SP, Hart,PvdA,CDA,HIER,VVD en Lokaal: onderzoek Coronabesmettingen Meierijstad
Bespreekstuk
19
Sluiting