link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juni 2019

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen op deze agenda zijn behandeld in de commissies op 23 mei 2019.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie wwww.meierijstad.nl/videoregistraties.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 18 april 2019
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
pdf A1a NOB aanbiedingsbrief begroting 2020.pdf (918KB)
pdf A1b NOB concept begroting 2020.pdf (4.1MB)
pdf A2 Memo ontslag C van Dooren.docx (212KB)
pdf A3 Stadsgewest-Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.pdf (18.9MB)
pdf A4a PROGRAMMABEGROTING 2020 ODBN incl meerjarenperspectief 2021 2023 versie 1.0 te versturen naar deelnemers.pdf (1.8MB)
pdf A4b Z093910 Brief ontwerpbegroting 2020.docx.pdf (113KB)
pdf A4c ODBN Begroting 2020-mail gemeente Den Bosch.docx (127KB)
pdf A4c Z093910 Brief ontwerpbegroting 2020 wijziging datum.docx.pdf (92KB)
pdf A5a Provincie NB- begeleidende mail evaluatie programma veerkrachtig bestuur in brabant.docx (464KB)
pdf A5b Provincie NB- evaluatie programma veerkrachtig bestuur in brabant.pdf (3.3MB)
pdf A6a Raad openbaar bestuur-Advies Beleidsvrijheid geduid.pdf (1.9MB)
pdf A6b Raad openbaar bestuur-Advies Beleidsvrijheid geduid-begeleidend schrijven.docx (225KB)
pdf A7a Regiotaxi Noordoost Brabant- begeleidend schrijven.pdf (146KB)
pdf A7b Regiotaxi Noordoost Brabant- jaarstukken 2018.pdf (450KB)
pdf A7c Regiotaxi Noordoost Brabant - concept begroting 2020.pdf (349KB)
pdf A8a Provincie NB-evaluatie beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019.docx (287KB)
pdf A8b Provincie NB-evaluatie beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019-brief.pdf (89KB)
pdf A9 IBN-jaarverslag 2018.docx (428KB)
pdf A10 a ODBN Jaarrekening 2018 - aanbiedingsbrief.pdf (94KB)
pdf A10b ODBN - jaarrekening 2018.pdf (2.7MB)
pdf A11a GGD-begeleidende mail.docx (306KB)
pdf A11b Brief jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD Hart voor Brabant.pdf (97KB)
pdf A11c Jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant.pdf (521KB)
pdf A11d Mensen gezonde kansen bieden - Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant.pdf (3MB)
pdf A11e Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant - zienswijze gemeenten.pdf (94KB)
pdf A11f Accountantsverslag 2018 GGD Hart voor Brabant - concept.pdf (593KB)
pdf A12a RAV Brief wijziging GR RAV Brabant MWN versie 5 2019.pdf (91KB)
pdf A12b RAV GR RAV Brabant MWN versie 5 2019 concept.pdf (150KB)
pdf A12c RAV Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 RAV Brabant MWN.pdf (131KB)
pdf A12d RAV Aanbiedingsbrief RAV Begroting 2020.pdf (106KB)
pdf A12e RAV begeleidende mail.docx (217KB)
pdf A13a VNG Ledenbrief.pdf (218KB)
pdf A13b VNG Voorstel wijziging selectielijst.pdf (367KB)
pdf A13c VNG Voorstel wijziging selectielijst-bijlage.pdf (201KB)
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
6.d
Moties van andere overheden
7
Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Meierijstad
Schriftelijke stemming
8
Vaststelling verordening rechtspositie raads- en commissieleden Meierijstad 2019
Hamerstuk
9
Vaststelling bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
Hamerstuk
10
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Wilsvoortweg 3’
Hamerstuk
11
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghelsedijk 14 - Voorbolst ong.’
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Vaststelling 1e herziening exploitatieplan Foodpark Veghel
Hamerstuk
12.a
Technische vragen
13
Vaststelling 3e herziening exploitatieplan Veghels Buiten - Oude ontginning
Hamerstuk
14
Vaststelling beleidskader sociaal domein 2019 - 2022
Hamerstuk
14.a
Technische vragen
15
Verzoek onteigeningsbesluit voor realisatie bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
Bespreekstuk
15.a
Technische vragen
15.b
Gespreksverslag minnelijke verwerving 5 juni 2019
16
Vaststelling beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten: maak er werk van!
Bespreekstuk
Het geamendeerde besluit is aangenomen
16.a
Technische vragen
16.c
Motie HIER, VVD, CDA, PVDA
16.d
Amendementen
17
Motie vreemd aan de orde Hart: Geen gif in grond en grondwater
18
Sluiting