link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 juli 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A. Fränzel
Toelichting: Bij elk agendapunt geldt voor de 1e termijn een maximale spreektijd van 5 minuten per fractie.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 20 juni en 22 juni 2017
6
Ingekomen stukken
pdf 17.07.13 LIS raad.docx (390KB)
pdf A1 GS-begrotingscirculaire.pdf (119KB)
pdf A2 GS-Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2016.pdf (2.8MB)
pdf A3 GS-goedkeuring begroting 2017.pdf (2.1MB)
pdf B1 RIB parkeren Veghel-centrum_bw 16 mei 2017_def.docx (261KB)
pdf B1a Parkeerplaatsen Veghel-centrum 2017_def.pdf (740KB)
pdf B2 RIB lokale omroep.pdf (1.5MB)
pdf B2a RIB lokale omroep-bijlage.pdf (2.9MB)
pdf B3 RIB convenant groene handhaving.pdf (2.4MB)
pdf B3a RIB convenant groene handhaving-bijlage 1 Brief BPO.pdf (1.1MB)
pdf B3b RIB convenant groene handhaving-bijlage 2 Convenant.pdf (2.6MB)
pdf B3c RIB convenant groene handhaving-bijlage 3 Interventiearr wildcrossen.pdf (2MB)
pdf B3d RIB convenant groene handhaving-bijlage 4 integraal handh programma wildcrossen.pdf (4.1MB)
pdf B4 RIB GR-KCV.pdf (1.8MB)
pdf B4a RIB GR-KCV-concept jaarrekening 2016.pdf (788KB)
pdf B4b RIB GR-KCV-concept begroting 2018.pdf (909KB)
pdf B5 RIB achtervangovereenkomst WSW.pdf (1.8MB)
pdf B5a RIB achtervangovereenkomst WSW-Bijlage Modelcollegebesluit gelimiteerde achtervangovereenkomst.pdf (407KB)
pdf B6 RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten.pdf (1.1MB)
pdf B6a RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten-bijl 1 eindrapportage.pdf (620KB)
pdf B6b RIB eindrapportage Pilot IBN-gemeenten-bijl 2 aanbiedingsbrief.pdf (320KB)
pdf B7 RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO.pdf (278KB)
pdf B7a RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO-jaarrekening 2016.pdf (238KB)
pdf B7b RIB jaarrekening 2016 en begroting 2018 RBL BNO-begroting 2018.pdf (300KB)
pdf C1 Radar - Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant - brief.pdf (316KB)
pdf C1a Radar - Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant- rapport.pdf (1.7MB)
pdf C2 Deelname aan Dag van de Democratie 2017.pdf (252KB)
pdf C8 Dorpsraad Keldonk -notulen vergadering 17-05-2017.pdf (797KB)
pdf C16 Dorpsraad Erp Notulen 2017-05-11 tbv griffie.docx (430KB)
pdf C17 NOCNSF Brief input verkiezingsprogramma's.pdf (286KB)
pdf C17a NOCNSF Ezine input verkiezingsprogramma's.pdf (8.9MB)
7
Vaststelling bestemmingsplan herziening Pater Vervoortstraat 31, Zijtaart
Hamerstuk
8
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Den Dubbelen 3
Hamerstuk
9
Vaststelling Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid
Hamerstuk
10
Vaststelling jaarrekeningen 2016 Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
Hamerstuk
10.a
Nagekomen stukken jaarrekening d.d. 14-07-2017 en 17-07-2017
11
Wijziging begroting 2017 conform 1e bestuursrapportage 2017
Hamerstuk
12
Benoeming en installatie burgercommissielid
Schriftelijke stemming
13
Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen in verband met voorgenomen vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg te Sint-Oedenrode
Bespreekstuk
Het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen
13.a
Ter inzage stukken
pdf 1. Brief gemeente aan Verhagen_juni2015.pdf (815KB)
pdf 2. Brief GS aan gemeenten mbt vergverlening irt VGO_juli2016.pdf (1.8MB)
pdf 3. brief REaktiegroep van 12 juli 2016 aan gemeenteraad.pdf (543KB)
pdf 4. Advies Van Hoof irt brief REaktiegroep Bleieven.pdf (734KB)
pdf 5. brief provincie mbt VGO en vergunningverlening sept2016.pdf (544KB)
pdf 6. rapportage Van Hoof achtergrondbelasting_okt2016.pdf (675KB)
pdf 7. brief Goorts & Coppens 8 november 2016.pdf (347KB)
pdf 8. Aanbiedingsbrief VG 20161125 handelingspersp.pdf (147KB)
pdf 9. Notitie Endotoxine toetsingskader 20161125.pdf (754KB)
pdf 10. Rapport Erbrink Endotoxine 20160905.pdf (1MB)
pdf 11. brief Linsen advocaten nov 2016.pdf (333KB)
pdf 12. brief aan Linssen mbt planning.pdf (71KB)
pdf 13. planning vergverlening_IV_Verhagen.pdf (30KB)
pdf 14. brief Linssen_Verhagen_jan2017.pdf (3.5MB)
pdf 15. brief Goorts & Coppens 17 januari 2017.pdf (577KB)
pdf 16. brief iM aan lto_jan2017.pdf (73KB)
pdf 17. beroep Linssen_Verhagen_rechtbank_13022017.pdf (790KB)
pdf 18. ingebrekestelling gemeente Verhagen_feb2017.pdf (1.4MB)
pdf 19. verweerschrift rechtbank inz IV Lieshoutseweg_mrt2017.pdf (5.4MB)
pdf 20. Brief aan Linssen_mrt2017.pdf (345KB)
pdf 21. aanvulling Linssen ivm ingebrekestelling mrt 2017.pdf (2.8MB)
pdf 22a. Informatieset Bleieven 2017.pdf (4.1MB)
pdf 22b. 2016-6-1 ontwerp weigering vergunning bouw megastal.pdf (189KB)
pdf 22c. 2016_06_03_antw_megastal_nijnsel provincie.pdf (1.7MB)
pdf 22d. beoordeling ggd analyse t.b.v. ggd.pdf (626KB)
pdf 22e. Brief Goorts en Coppens april 2016.pdf (838KB)
pdf 22f. advies van hoof tav saldering en cumulatie.pdf (222KB)
pdf 22g. Brief Goorts en Coppens_juni2016.pdf (1.1MB)
13.b
Onderliggende stukken
13.c
Technische vragen en raadsinformatiebrieven
13.d
Inspreekreacties beeldvormende avond 19 april 2017
13.e
Inspreekreacties beeldvormende avond 29 juni 2017
13.f
Informatie naar aanleiding van toezegging beeldvormende avond 29 juni 2017
De status vertrouwelijk, zoals vermeld in het document Ontwikkelingsplan LOG Jekschotse Heide, is niet meer aan de orde.

13.g
Inspreekreacties commissie REB 6 juli 2017
13.h
Mailbericht advocaat Reactiegroep Bleieven
14
Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 2e ontwikkelplan
Bespreekstuk
pdf BP Buitengebied Veghel Ontwikkelplan 2 raadsvoorstel.docx (339KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Toelichting en regels.pdf (16.5MB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Verbeelding Hoek 13.pdf (277KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Verbeelding Hurkse 28.pdf (520KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Verbeelding Korenstreep 4.pdf (191KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Verbeelding Pater van den Elsenlaan 15.pdf (700KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 1 Verbeelding Veluwe 15.pdf (183KB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 2 nota van zienswijzen.docx.doc (1.3MB)
pdf BP Buitengebied Veghel ontwikkelplan 2 Bijlage 3 Beeldkwaliteitplan Veluwe 15.pdf (7.9MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlage bij de toelichting - RO Pater van den Elsenlaan 15.pdf (45.4MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlage bij de toelichting - RO Hoek 13.pdf (11.5MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlage bij de toelichting - RO Hurkske 28.pdf (6.3MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlage bij de toelichting - RO Korenstreep 4.pdf (9.4MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlage bij de toelichting - RO Veluwe 15.pdf (7.4MB)
pdf BP Buitengebied Veghel 2e ontwikkelplan Bijlagen bij de regels.pdf (21.6MB)
pdf beantwoording technische vragen raad 13 juli 2017.docx (729KB)
pdf antwoord op vraag cie REB Van Zutven agrarisch bedrijf.docx (292KB)
pdf Amendement HvS en SP agendapunt 14 best.plan buitengebied - verworpen (230KB)
14.a
Reactie dhr. De Heus op nota van zienswijzen
Betreft een reactie op de beantwoording van zienswijzen (vanaf pagina 6 van de nota). Op verzoek van dhr. De Heus is zijn presentatie (beeldvormende avond 16 februari jl.) nog een keer bij de stukken gevoegd.
14.b
Brief dhr. De Heus n.a.v. commissie REB 6 juli 2017
14.c
Reactie op amendement Van Zutven Feed Processing
15
Instemming zienswijze gemeente Meierijstad koersbepaling WSD
Bespreekstuk
16
Vaststelling uitgangspunten begroting 2018 Meierijstad
Bespreekstuk
17
Sluiting