link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 december 2019

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen zijn op 12 december 2019 in de commissies behandeld.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van orde
5
Vaststelling besluitenlijst 7 november 2019
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1 RIB Ontwikkeling samenwerking maatschappelijke partners.pdf (345KB)
pdf B2 RIB Invoering Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang.pdf (251KB)
pdf B3 Raadsinformatiebrief stand van zaken inclusie.pdf (288KB)
pdf B3a Bijlage 1 Lokale inclusie agenda 2019-2020.pdf (3.9MB)
pdf B4 RIB Voortgang Regionale Energiestrategie.pdf (359KB)
pdf B4a bijlage 1 Informatiebrief RES NOB aan gemeenteraden.pdf (624KB)
pdf B4b bijlage 2 Tijdlijn RES NOB stakeholders.pdf (183KB)
pdf B4c bijlage 3 Memo invloed Raad op RES bod.pdf (50KB)
pdf B5 RIB Deelname aan Van Gogh NP i.o..pdf (273KB)
pdf B6a RIB Toegankelijkheid gemeentelijke openbare gebouwen.pdf (310KB)
pdf B6b Voortgang werkzaamheden Toegankelijkheid definitief 16 10 2019 Schijndel.pdf (158KB)
pdf B6c Voortgang werkzaamheden Toegankelijkheid definitief 16 10 2019 Sint Oedenrode.pdf (163KB)
pdf B6d Voortgang werkzaamheden Toegankelijkheid definitief 16 10 2019 Veghel.pdf (75KB)
pdf B6e Omvangrijke werkzaamheden.pdf (104KB)
pdf B6f Nog uit te voeren kleine werkzaamheden.pdf (98KB)
pdf B6g Werkzaamheden in aantallen en procenten.pdf (98KB)
pdf B7a RIB Beëindiging Pilot Keldonk.pdf (320KB)
pdf B7b Bijlage 1 inschrijfformulier.pdf (281KB)
pdf B7c Bijlage 2 Planning en procedure Pilot Keldonk.pdf (158KB)
pdf B7d Bijlage 3 randvoorwaarden en toetsingscriteria.pdf (647KB)
pdf B7e Bijlage 4 Spelregels Pilot Keldonk.pdf (325KB)
pdf B8 RIB Stand van zaken Wenkend Perspectief Schijndel.pdf (336KB)
pdf B9 Brief aan raad over Arbitrage Attero.pdf (998KB)
pdf B10 RIB Septembercirculaire 2019.pdf (433KB)
pdf B11a RIB Verbindingsweg N279 stand van zaken.pdf (252KB)
pdf B11b Advies commissie voor de m.e.r. verbindingsweg N279.pdf (781KB)
pdf B12 RIB Droge Voeten Sint-Oedenrode; uitbreiding oplossingsmogelijkheden (varianten) ter plaatse van de Neul.pdf (510KB)
pdf B13 RIB Plannen voor toezicht op en handhaving van branchevervaging.pdf (252KB)
pdf B14a RIB Participatie in duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad.pdf (293KB)
pdf B14b Startnotitie PARTICIPATIE MOBILITEITSVISIE.pdf (2.4MB)
pdf B14c Startgesprek raad participatie in duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad; uitkomsten en vervolg.pdf (1.6MB)
pdf B14d Participatie uitkomsten mentimeter startgesprek.pdf (1.8MB)
pdf B14e Presentatie startgesprek BVA 5 septmber 2019.pdf (902KB)
pdf B15a RIB Regeling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 (002).pdf (341KB)
pdf B15b Getekende regeling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Meierijstad 2020.pdf (5.4MB)
pdf B16 RIB motie rattenbestrijding.pdf (606KB)
pdf B17a RIB Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde.pdf (253KB)
pdf B17b 191104_DEF intentieovereenkomst.docx (53KB)
pdf B17c Bijlage 1 Demarcatielijst Onderhoudsverdeling SHAAK-SKIPOV.pdf (370KB)
pdf B17d Bijlage_2_Kwaliteitskader 29 maart 2018.pdf (11.1MB)
pdf B17e Bijlage_3_Schetsontwerp ruimtelijk.pdf (152KB)
pdf B17f Bijlage _4_Mogelijke woningbouwlocaties.pdf (295KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1a LTAT reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode-mail.pdf.docx (129KB)
pdf C1b LTAT reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode-brief.pdf (332KB)
pdf C2 Gemeente Wesstellingswerf-brief inzake kleine gasvelden.pdf (101KB)
pdf C3 Dorpsraad Mariaheide-verslag 2 september 2019.docx (66KB)
pdf C4 L-zorgen over gezondheid mbt uitrollen 5G.pdf (669KB)
pdf C5 Zwartenpietengilde.docx (15KB)
pdf C7 Stg echt scheiden zonder schade-jeugdzorg.docx (32KB)
pdf C8 Kastanjepark Schijndel.docx (14KB)
pdf C10 Dorpsraad Keldonk-verslag vergadering.docx (13KB)
pdf C11a Bouwend Nederland - begeleidende mail.docx (14KB)
pdf C11b Brief bouw en infra organisaties inzake oppakken vergunningverlening.pdf (116KB)
pdf C11c Rapportage acute gevolgen stikstofproblematiek landelijk.pdf (3MB)
pdf C11d 4. Stappenplan aanpak stikstof.pdf (60KB)
pdf C11e Factsheet stikstof en bouw.pdf (320KB)
pdf C12a Nationale Ombudsman-begeleidende mail.docx (23KB)
pdf C12b Brief aan gemeenteraden.pdf (61KB)
pdf C12c Brief aan gemeenten.pdf (107KB)
pdf C13 anoniem-bouwen varkens- en koeienstal Erpseweg.pdf (1.4MB)
pdf C14 KHN-standpunt verzoek SRM verruiming openingstijden sportkantines.pdf (226KB)
pdf C16 Dorpsraad Erp-notulen 8 oktober 2019.docx (78KB)
pdf C17 Eindhoven airport-ontwikkelingen op de luchthaven.pdf (711KB)
pdf C18 ZLTO-brief pachtgronden oktober 2019.pdf (72KB)
pdf C19a Skoso-strategisch kompas 2019-2023-begeleidend schrijven.pdf (41KB)
pdf C19b Skoso-Strategisch kompas 2019-2023.pdf (6.5MB)
pdf C20 Bomen aanplant.docx (107KB)
pdf C21a Straal-zelf-33 begeleidende mail.docx (15KB)
pdf C21b art 47 gevaren van 5G.pdf (46KB)
pdf C21c Petra Vlutters Pal groenlinks.pdf (89KB)
pdf C22 IBN Kwartaalinformatieset 3e kw 2019.pdf (866KB)
pdf C24 Herken ouderverstoting-ouderverstoting.pdf (2.6MB)
pdf C25 VRM-verordening toeristenbelasting.docx (132KB)
pdf C27 Durf gemeente Katwijk-klimaatakkoord en balv vng durf.pdf (1.5MB)
pdf C28Oogstfonds-opdracht oogstfonds mbt vergroening leefomgeving.pdf (154KB)
pdf C29a ZLTO Brief raadsleden CDA en VVD.pdf (54KB)
pdf C29b ZLTO Brief raadsleden CDA en VVD-aanvulling.pdf (57KB)
pdf C30 Dorpsraad Keldonk - vergadering 23 oktober.docx (13KB)
pdf C31 Gemeenteraad Boekel zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER locaties mestbewerking.pdf (185KB)
pdf C32a RC Erfgoed-bestuurscentrum Sint-Oedenrode-mail.docx (14KB)
pdf C32b Roois Cultureel erfgoed Kasteel Dommelrode - Open Brief.pdf (76KB)
6.d
Moties van andere overheden
7
Benoeming burgercommissieleden
Hoofdelijke stemming
Mevrouw Troeijen en de heer Soedamah zijn benoemd
8
Nemen van nieuw verzoekbesluit in kader van realisering Foodpark Veghel
Hamerstuk
8.a
Technische vragen onteigeningsbesluit BP Foodpark Veghel
9
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Geerstraat ongenummerd Sint-Oedenrode
Hamerstuk
9.a
Technische vragen BP De Geerstraat
10
Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Nijnsel
Hamerstuk
11
Reparatie bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
Hamerstuk
11.a
Technische vragen BP Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
12
Aanwijzing locatie Kasteellaan 6 Sint-Oedenrode als toekomstige herontwikkellocatie
Hamerstuk
12.a
Technische vragen aanwijzing locatie Kasteellaan 6
13
Vaststelling verzamelbundel “Belastingen Meierijstad 2020”
Hamerstuk
13.a
Verordening OZB Meierijstad 2020
13.b
Verordening rioolheffing Meierijstad 2020
13.c
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Meierijstad 2020
13.d
Legesverordening Meierijstad 2020
13.e
Verordening marktgelden Meierijstad 2020
13.f
Verordening begraafplaatsrechten Meierijstad 2020
13.h
Technische vragen belastingverordeningen Meierijstad 2020
14
Vaststelling regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang en Samenwerkingsovereenkomst 2020 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Hamerstuk
14.a
Technische vragen Regiovisie
15
Vaststelling Regionaal beleidsplan jeugdhulp
Hamerstuk
15.a
Technische vragen beleidsplan jeugdhulp
16
Beschikbaarstelling realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding openbare basisschool ‘De Uilenbrink’ te Veghel
Hamerstuk
16.a
Technische vragen krediet De Uilenbrink
17
Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet herinrichting Markt Sint-Oedenrode
Bespreekstuk
17.a
Technische vragen voorbereidingskrediet herinrichting Markt
17.b
Memo onderbouwing voorbereidingskrediet Markt Sint-Oedenrode
17.c
Amendement Hart en D66, invloed betrokkenen - ingetrokken
17.d
Motie Gemeentebelang - ingetrokken
18
Vaststelling verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 e.v.
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
18.a
Technische vragen wijziging verordening WMO
18.b
Amendementen
18.c
Moties
19
Uitwerking principescenario’s voor toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
19.a
Amendement
20
Motie vreemd aan de orde SP: Steun de woningbouwcorporaties
Motie is ingetrokken en zal in de 1e cyclus van het jaar in de commissie worden geagendeerd
21
Sluiting