link naar deze pagina

Raadsinformatiebrieven - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

97
Raadsinformatiebrief Tussentijdse evaluatie "Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022", d.d. 19-12-2019
98
Raadsinformatiebrief Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 17-12-2019
99
Raadsinformatiebrief Voortgang Citymarketing, d.d. 17-12-2019
100
Raafsinformatiebrief Bouwlocaties carnaval, d.d. 17-12-2019
101
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen AED's, d.d. 17-12-2019
102
Raadsinformatiebrief Voortgang Woonbeleid
103
Raadsinformatiebrief Locatie keuze zwembaden, d.d. 10-12-2019
104
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Wmo regresrecht in 2019, d.d. 10-12-2019
105
Raadsinformatiebrief Lokaal Educatieve Agenda en subsidieregeling onderwijsachterstanden Meierijstad 2020-2023, d.d. 10-12-2019
106
Raadsinformatiebrief Rapportage klachten 2018, d.d. 10-12-2019
107
Raadsinformatiebrief Registratie arbeidsmigranten in de Basisregistratie personen (BRP), d.d. 10-12-2019
108
Raadsinformatiebrief Herijking inzet VVV Noordoost-Brabant, d.d. 03-12-2019
109
Raadsinformatiebrief Lidmaatschap ODBN werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties, d.d. 26-11-2019
110
Raadinformatiebrief Regionale inkoop specialistische Wmo, d.d. 12-11-2019
111
Raadsinformatiebrief rapportage Clientervaringsonderzoek Jeugdhulp 2019 gemeenten regio Noordoost Brabant, d.d. 12-11-2019
112
Raadsinformatiebrief stand van zaken Transitievisie Warmte en samenhang met andere bestuursinstrumenten, 12-11-2019
113
Raadsinformatiebrief Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulusschool in Eerde, d.d. 05-11-2019
114
Raadsinformatiebrief motie 'De rattenvanger van Meierijstad', 29-10-2019
115
Raadsinformatiebrief Regeling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020
116
Raadsinformatiebrief Participatie in duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad, d.d. 29-10-2019
117
Raadsinformatiebrief Plannen voor toezicht op en handhaving van branchevervaging, d.d. 29-10-2019
118
Raadsinformatiebrief Droge Voeten, Sint-Oedenrode; uitbreiding oplossingsmogelijkheden (varianten) ter plaatse van de Neul, d.d. 29-10-2019
119
Raadsinformabrief Verbindingsweg N279 stand van zaken, d.d. 22-10-2019
120
Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2019, d.d. 15-10-2019
121
Raadsinformatiebrief stand van zaken Beeindiging Pilot Keldonk
122
Raadsinformatiebrief stand van zaken Wenkend Persectief Schijndel, d.d. 15-10-2019
123
Raadsinformatiebrief Toegankelijkheid gemeentelijke openbare gebouwen, d.d. 15-10-2019
124
Raadsinformatiebrief Deelname aan Van Gogh Nationaal Park i.o.
125
Raadsinformatiebrief Voortgang Regionale Energiestrategie, d.d. 01-10-2019
126
Raadsinformatiebrief stand van zaken inclusie, d.d. 01-10-2019
127
Raadsinformatiebrief Invoering Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang, d.d. 01-10-2019
128
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling samenwerking maatschappelijke partners, 24-09-2019
129
Raadsinformatiebrief Voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp, d.d. 16-09-2019
130
Raadsinformatiebrief Rapportage Clientervaringsonderzoek Wmo 2019, d.d. 16-09-2019
131
Raadsinformatiebrief over Regionaal Actieplan op Werk Regio Noordoost-Brabant
132
Raadsinformatiebrief Bestuurlijke opdracht Partnership gementen en IBN, d.d. 10-09-2019
133
Raadsinformatiebrief Verplaatsing AH Sint-Oedenrode, d.d. 10-09-2019
134
Raadsinformatiebrief Projectplan VSO Beschut Werk, d.d. 03-09-2019
135
Raadsinformatiebrief Vitaal Buitengebied, d.d. 03-09-2019
136
Raadsinformatiebrief Leefbaarheidsmonitor Meierijstad, d.d. 03-09-2019
137
Raadsinformatiebrief Proeftuin Veghel / Leefgoed Veghel, d.d. 03-09-2019
138
Raadsinformatiebrief Verkenning bestuurlijke vorm WSD/WVS NOB, d.d. 16-07-2019
139
Raadsinformatiebrief Urgente transformatieopgaven Jeugdhulp, d.d. 16-07-2019
140
Raadsinformatiebrief Stand van zaken en afronding invoering nieuw Grondstoffenbeleid 2019, d.d. 16-07-2019
141
Raadsinformatiebrief Pilot textiel in partnerschap met het sociaal domein, d.d. 16-07-2019
142
Raadsinformateibrief Gevolgen abonnementstarief sinds de invoering in 2019, d.d. 16-07-2019
143
Raadsinformatiebrief Bouwlocaties carnaval, d.d. 09-07-2019
144
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-2019, d.d. 01-07-2019
145
Raadsinformatiebrief Voortgang Woonbeleid en Woningbouwprogramma, d.d. 01-07-2019
146
Raadsinformatiebrief Toezicht archiefzorg, d.d. 01-07-2019
147
Raadsinformatiebrief over meicirculaire d.d. 01-07-2019
148
Raadsinformatiebrief Startbijeenkomst Raad van Verbeelding, d.d. 27-06-2019
149
Raadsinformatiebrief Herijking inzet VVV Noordoost Brabant voor Meierijstad, d.d. 27-06-2019
150
Raadsinformatiebrief Non-infill kunstgrasvelden, 25-06-2019
151
Raadsinformatiebrief Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant en deelname GGD HvB in cooperatie, d.d. 11-06-2019
152
Raadsinformatiebrief Richtlijn plattelandswoningen Meierijstad, 03-06-2019
153
Raadsinformatiebrief Jaarverantwoording kinderopvang 2018, d.d. 11-06-2019
154
Raadsinformatiebrief inkoop WMO, d.d. 03-06-2019
155
Raadsinformatiebrief Pilot huisvesting arbeidsmigranten, 3 juni 2019
156
Raadsinformatiebrief Programmabegroting 2020 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, 28-05-2019
157
Raadsinformatiebrief Vervolg bestemmingsplan Veghel-West, deelgebied Rembrandtlaan, d.d. 28-05-2019
158
Raadsinformatiebrief Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost, 28-05-2019
159
Raadsinformatiebrief Jaarstukken 2018 en begroting Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN, 28-05-2019
160
Raadsinformatiebrief Vitaal Buitengebied, d.d. 28-05-2019
161
Raadsinformatiebrief Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), d.d. 21-05-2019
162
Raadsinformatiebrief over jaarstukken Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), d.d. 14-05-2019
163
Raadsinformatiebrief concept-Jaarplan 2020 regio Noordoost Brabant, d.d. 07-05-2019
164
Raadsinformatiebrief gemeentevlag Meierijstad, d.d. 07-05-2019
165
Raadsinformatiebrief projectplan omgevingsvisie, d.d. 07-05-2019
166
Raadsinformatiebrief jaarstukken WSD, d.d. 07-05-2019
167
Raadsinformatiebrief Reactienota NRD Verbindingsweg N279 - bedrijventerreinen Veghel Zuid-West, d.d. 07-05-2019
168
Raadsinformatiebrief Realisatie 2019 en begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost, d.d. 07-05-2019
169
Raadsinformatiebrief Bijstelling budgettair kader 2019 en budgettair kader 2020 specialistische jeugdhulp, d.d. 07-05-2019
170
Raadsinformatiebrief Nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp, d.d. 07-05-2019
171
Raadsinformatiebrief VTH-Evaluatie Meierijstad 2018, d.d. 30-04-2019
172
Raadsinformatiebrief over jaarrapport 2018 Stichting Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel (SKOPOS), 30-04-2019
Omdat de definitieve versie van het jaarrapport nog vastgesteld moet worden door het college van bestuur van SKOPOS is dit rapport niet openbaar.
173
Raadsinformatiebrief collegeverklaring ENSIA 2018 en zelfevaluaties BIG, BAG, BGT en BRO, 23-04-2019
174
Raadsinformatiebrief jaarstukken Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, 23-04-2019
175
Raadsinformatiebrief Platform Gastvrij Meierijstad, d.d. 16-04-2019
176
Raadsinformatiebrief voortgang Woonbeleid en Inventarisatielijst Woningbouwplannen
177
Raadsinformatiebrief Commissie Participatie naar vermogen 2.0 - eindevaluatie prototype, 16-04-2019
178
Raadsinformatiebrief Bestuurlijk bezoek buitenland, d.d. 16-04-2019
179
Raadsinformatiebrief ODBN deelname aan inkoopbureau BIZOB, d.d. 19-03-2019
180
Raadsinformatiebrief Propositie bereikbaarheid Meierijstad "Een betekenisvol Brabant en een ondernemen Meierijstad', d.d. 26-02-2019
181
Raadsinformatiebrief Exploitatietekort Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp, d.d. 26-02-2019
182
Raadsinformatiebrief over evaluatie Food jaar 2018
183
Raadsinformatiebrief over programmaverantwoording 2018 en uitgangspunten kadernota 2020
184
Raadsinformatiebrief Beleidskader Sociaal Domein, d.d. 26-02-2019
185
Raadsinformatiebrief Kadernota 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), d.d. 12-02-2019
186
Raadsinformatiebrief Kadernota 2019 en beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant, d.d. 12-02-2019
187
Raadsinformatiebrief Nieuw beleid voor uitgifte gehandicaptenparkeerplaatsen, d.d. 12-02-2019
188
Raadsinformatiebrief Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Verbindingsweg N279
189
Raadsinformatiebrief Taakstelling huisvesting statushouders tweede helft van 2018, d.d. 05-02-2019
190
Raadsinformatiebrief Besteding gelden huisvesting statushouders, d.d. 05-02-2019
191
Raadsinformatiebrief Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer, d.d. 05-02-2019
192
Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2018, d.d. 05-02-2019
193
Raadsinformatiebrief instellen hoger beroep in verband met uitspraak Rechtbank weigering omgevingsvergunning oprichting varkenshouderij Lieshoutseweg te Nijnsel, d.d. 04-02-2019
194
Raadsinformatiebrief Implementatie aangepaste afvalinzameling Meierijstad, d.d. 05-02-2019
195
Raadsinformatiebrief VTH-uitvoeringsprogramma 2019 Meierijstad, d.d. 29-01-2019
196
Raadsinformatiebrief doorontwikkeling Three Sixty tot landelijk centrum tegen verspilling, d.d. 22-01-2019
197
Raadsinformatiebrief jaarstukken Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), d.d. 22-01-2019
198
Raadsinformatiebrief over Kadernota WSD 2020-2023
199
Raadsinformatiebrief over Kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, d.d. 15-01-2019
200
Raadsinformatiebrief over kadernota 2020 en Leerplichtjaarverslag 2018-2018 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO), d.d. 12-11-2019