link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 januari 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: Alle voorstellen op deze agenda zijn behandeld in de commissievergaderingen van 11 januari 2018

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 7 en 14 december 2017
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven
6.d
Moties van andere overheden
7
Wijziging controleverordening 2017 gemeente Meierijstad
Hamerstuk
8
Vaststelling inschrijvingsleidraad aanbesteding accountantsdiensten Meierijstad
Hamerstuk
9
Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet renovatie sportpark De Neul, Sint-Oedenrode
Hamerstuk
10
Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht gemeente Meierijstad
Hamerstuk
11
Vaststelling wegsleepverordening Meierijstad
Hamerstuk
12
Vaststelling havenbeheersverordening Meierijstad
Hamerstuk
13
Vaststelling nota verbonden partijen Meierijstad
Hamerstuk
14
Vaststelling beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Meierijstad
Hamerstuk
15
Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (2e wijziging)
Bespreekstuk
In de wijziging is een nieuwe afdeling 10a ingevoegd met daarin een nieuw artikel 2.40a.
Daar artikel 2.40a al bestond wordt nu in de geconsolideerde tekst opgenomen dat het huidige artikel 2.40a (zoals opgenomen in afdeling 11) wordt vernummerd tot artikel 2.40b
16
Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2018
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
16.a
Bijlagen raadsvoorstel
16.b
Beantwoording technische vragen
16.c
Onderliggende stukken 2016
Onderliggende stukken n.a.v. commissiebehandeling 11 januari 2018 (Mens en Maatschappij)
16.d
Amendementen
17
Instemming herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021
Bespreekstukken
18
Motie vreemd aan de orde, SP uitwerking scenario’s nieuwbouw wijkgebouw Boschweg
19
Motie vreemd aan de orde, SP aanbod Woonmeij
20
Motie vreemd aan de orde, PvdA en HvS salaris voorzitter Raad van Bestuur BNG
Motie ingetrokken
21
Sluiting