link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 mei 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst 26 april 2018
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
pdf A1 ROB-advies.pdf (1.4MB)
pdf A1 ROB-brief.pdf (61KB)
pdf A5 WSD-behandeling financiele stukken 2018.pdf (19MB)
pdf A7 Factsheet Samen werken aan een sterk openbaar bestuur.pdf (174KB)
pdf A7 Provincie-Beleidskader IBT 2016-2019.pdf (374KB)
pdf A7 Provincie-Brief aan gemeenteraad.pdf (327KB)
pdf A7 Provincie-Jaarverslag IBT 2017.pdf (312KB)
pdf A7 Provincie-Resultaten systematisch toezicht 2017.pdf (4MB)
pdf A7 Provincie-Uitvoeringsprogramma IBT 2017.pdf (339KB)
pdf A7 Provincie-Uitvoeringsprogramma IBT 2018.pdf (328KB)
pdf A9 Inspectie Onderwijs-begeleidende mail.docx (127KB)
pdf A9 Inspectie Onderwijs-landelijke rapportage 2016 met nadere analyses.pdf (9.6MB)
pdf A9 Inspectie Onderwijs-landelijke rapportage 2016 met nadere analyses-print en toegankelijke versie.pdf (2.8MB)
pdf A9 Inspectie Onderwijs-verschillen GGD in kaart gebracht.pdf (19.6MB)
pdf A10 GS-begrotingscirculaire 2018.pdf (129KB)
pdf A11 WSD - Jaarverslag 2017.docx (677KB)
pdf A12 Veiligheidsregio-begeleidend schrijven.docx (333KB)
pdf A12 Veiligheidsregio-voorlopige Jaarrekening 2017.pdf (875KB)
pdf A13 BHIC Jaarrekening BHIC 2017-vs1maart2018.pdf (1.4MB)
pdf A13 BHIC Jaarverslag 2017 (2).pdf (2MB)
pdf A13 BHIC-begeleidend schrijven.docx (217KB)
pdf A13 BHIC-Begroting 2019 TOTAAL-vs 6april2018.pdf (1.3MB)
pdf A14 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (114KB)
pdf A14 bijlage 1 - Zienswijzen gemeenten op de kadernota 2019 GGD Hart voor Bra....pdf (74KB)
pdf A14 bijlage 2 - Samen sterk voor gezondheid - kadernota 2019 GGD Hart voor B....pdf (608KB)
pdf A14 bijlage 3 - Begroting 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (1.8MB)
pdf A14 bijlage 4 - Jaarrekening 2017 GGD Hart voor Brabant.pdf (320KB)
pdf A14 bijlage 5 - Accountantsverslag 2017 GGD Hart voor Brabant.pdf (675KB)
pdf A14 brief planning begroting 2019 - in 25-voud.pdf (290KB)
pdf A14 GGD-begeleidend schrijven.docx (328KB)
pdf A16 RAV-conceptbegroting 2019.pdf (917KB)
pdf A16 RAV-jaarstukken 2017 en begroting 2019-begeleidende mail.docx (218KB)
pdf A16 RAV-Jaarstukken 2017.pdf (2.4MB)
pdf A17 ODBN Presentatie vervolg review.ppt (306KB)
pdf A17 ODBN Voorlopige jaarstukken 2017 en bijgestelde planning Begroting- begeleidende brief.pdf (174KB)
pdf A17 ODBN-Jaarstukken versie 7 april na DB 5 april 2018.pdf (1.1MB)
pdf A18 ODBN- Kadernota 2019 - aanbiedingsbrief.pdf (149KB)
pdf A18 ODBN- Kadernota 2019 - reactienota.pdf (540KB)
pdf A18 ODBN- Kadernota 2019.pdf (495KB)
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1 Provincie NB- informatieblad interbestuurlijk toezicht voor raadsleden-begeleidende mail.docx (394KB)
pdf C1 Provincie NB- informatieblad interbestuurlijk toezicht voor raadsleden-Informatieblad.pdf (381KB)
pdf C2 Dorpsraad Erp-brief inzake glasvezel.docx (262KB)
pdf C3 Gezond in-investeren in gelijke gezondheidskansen-begeleidende mail.docx (466KB)
pdf C3 Gezond in-investeren in gelijke gezondheidskansen-bijlage.pdf (109KB)
pdf C4 Driestroomhuis bijklaver5- manifest jeugdwet 2018.docx (426KB)
pdf C5 POM-reactie POM bedrijventerrein ontsluiting N279-begeleidende mail.docx (503KB)
pdf C5 POM-reactie POM bedrijventerrein ontsluiting N279-bijlage 1.pdf (766KB)
pdf C5 POM-reactie POM bedrijventerrein ontsluiting N279-bijlage 2.pdf (3.6MB)
pdf C5 POM-reactie POM bedrijventerrein ontsluiting N279-bijlage 3.pdf (3.2MB)
pdf C7 Jeugdfonds cultuur Brabant-nieuwe naam en huisstijl.docx (542KB)
pdf C7 VPN-Recycling en de circulaire economie - begeleidende mail.docx (302KB)
pdf C7 VPN-Recycling en de Circulaire Economie - bijlage 1.pdf (161KB)
pdf C8 Harteraad-gemeentebrief Nib Nik.pdf (372KB)
pdf C8 Harteraad-preventiebeleid WMO en jeugdhulp-begeleidende mail.docx (328KB)
pdf C9 IVN Veghel-ballonnen.docx (277KB)
pdf C10 Stichting toegankelijkheid meierijstad-Jaarverslag 2017.pdf (645KB)
pdf C12 BriefKlimaatstroom.pdf (661KB)
pdf C12 Manifest Klimaatstroom Zuid_digitaal.pdf (1.3MB)
pdf C12 Oproep Klimaatstroom Zuid_digitaal.pdf (578KB)
pdf C13 Ministerie binnenlandse zaken-screening kandidaat-wethouders.pdf (46.2MB)
pdf C14 Stichting toegankleijkheid meierijstad-Jaarverslag 2017.pdf (645KB)
pdf C14 Veilig verkeer Nederland- verbeteren verkeersveiligheid.pdf (2.6MB)
pdf C15 Agrifood Capital- welkomstbrief gemeenteraadsleden begeleidende mail.docx (463KB)
pdf C15 Agrifood Capital- welkomstbrief gemeenteraadsleden.pdf (355KB)
pdf C17 Waterschap Aa en Maas-waterambitie nieuwe raadsperiode begeleidende mail.docx (221KB)
pdf C17 Waterschap Aa en Maas-waterambitie nieuwe raadsperiode.pdf (85KB)
pdf C20 Nationale ombudsman-brief aan gemeenteraadsleden.pdf (170KB)
pdf C21 KHN-advies dorp en gemeenschapshuizen paracommercieel beleid.pdf (210KB)
pdf C22 KHN Oost-Brabant 20181104 brief inzake toeristenbelasting.pdf (190KB)
pdf C23 KHN-20181204 brief inzake Gasthuishoeve Zorgboerderij Wiersma en de Knoptoren_.pdf (357KB)
pdf C27 Schakelteam-brief personen met verward gedrag.pdf (110KB)
pdf C29 Otto Work Force-huisvesting arbeidsmigranten.pdf (34.9MB)
7
Benoeming lid Rekenkamercommissie Meierijstad
Schriftelijke stemming
pdf raadsvoorstel (79KB)
8
Aanwijzing accountant gemeente Meierijstad voor de jaarrekeningen 2018 t/m 2021
Hamerstuk
9
Afgifte verklaring van geen bedenkingen Ritaplein 4, Boskant
Hamerstuk
10
Vaststelling bestemmingsplan Huisakkerweg 5 te Nijnsel
Hamerstuk
10.a
Technische vragen
11
Vaststelling Marktverordening Meierijstad
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Beschikbaarstelling krediet voor onderhoud wegen
Hamerstuk
12.a
Technische vragen
13
Vaststelling sportnota 'Sportief in beweging'
Bespreekstuk
13.a
Technische vragen
13.b
Amendementen
13.c
Motie
14
Scenariokeuze Wijkaccommodatie Boschweg in Schijndel
14.a
Technische vragen
14.b
Amendement
15
Vaststelling diverse belastingverordeningen (leges, begraafplaatsrechten, scheepvaartrechten en marktgelden)
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen
15.a
Technische vragen
15.b
Amendementen
15.c
Motie Team Meierijstad, Hart voor Schijndel en CDA vrijstelling leges non-profitinstellingen
16
Motie vreemd aan de orde D66, basisschool Veghels Buiten
Motie is ter vergadering ingetrokken
17
Sluiting