link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Afhankelijk van de duur van deze vergadering wordt deze evt. voortgezet op 12 november a.s.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 11 oktober 2018
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a RIB Veghel Win(t)d.pdf (260KB)
pdf B1b RIB Vegehl Win(t)d Bijlage 1 - Intentieverklaring d.d. 11 februari 2015.pdf (1MB)
pdf B1c RIB Veghel Win(t)d -Bijlage 2 - Procedurevoorstel Windpark Veghel Win(t)d.pdf (281KB)
pdf B2 RIB wijziging Erfgoedverordening kerkelijke gebouwen.pdf (335KB)
pdf B3 RIB toeristenbelasting.pdf (245KB)
pdf B4 RIB werkbezoek buitenland Brussel European Week of Regions and Cities.pdf (243KB)
pdf B5a RIB Wmo.pdf (253KB)
pdf B5b RIB Wmo - Rapportage CEO- Wmo Meierijstad.pdf (646KB)
pdf B5c RIB Wmo - Sessie consulenten en beleidsmedewerkers.pdf (426KB)
pdf B6a RIB Regionaal Veiligheidsbeleid 2019-2022.pdf (361KB)
pdf B6b RIB Regionaal Veiligheidsbeleid-Aanbiedingdbrief Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022.pdf (99KB)
pdf B6c RIB Regionaal Veiligheidsbeleid - Regionaal Veiligheidsplan 2010-2022.pdf (1.3MB)
pdf B7 RIB beroep Rechtbank varkenshouderij Lieshoutseweg_sept2018.pdf (998KB)
pdf B8a RIB jaarverslag 2017 welstandscommissie en uitvoering welstandstand.pdf (350KB)
pdf B8b RIB Jaarverslag 2017 Commissie Welstand en monumenten-bijlage.pdf (2.1MB)
pdf B9a RIB beleid inritten en paden.pdf (250KB)
pdf B9b RIB beleid inritten en paden-bijlage beleidsnotitie.pdf (4.1MB)
pdf B10a RIB Bedrijventerreinenvisie Meierijstad.pdf (258KB)
pdf B10b RIB bedrijventerreinenvisie Meierijstad- bijlage Deelrapport marktgerichte objectieve beoordeling bedrijventerreinen.pdf (3.2MB)
pdf B10c RIB bedrijventerreinenvisie Meierijstad-bijlage Functioneren en behoefte bedrijventerreinen Meierijstad.pdf (1.6MB)
pdf B11 RIB Uitwerking Nota grondbeleid.pdf (326KB)
pdf B12 RIB renovatie zwembad De Neul.pdf (251KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C2 FNVdeMeierij-reactieopGezondheidsbeleid.pdf (311KB)
pdf C4 Nederlandse Melkveehouders Vakbond met reactie op duurzaamheidsscan Telos.pdf (1.8MB)
pdf C5 Recron-Voorstel toeristenbelasting tarieven Meierijstad 2019.doc (411KB)
pdf C6a Sportraad-Brief aan College B&W en gemeenteraad inz Advies SRM mbt wijziging APV paracommercie dd 10 sept. 2018.docx (134KB)
pdf C6b Sportraad-Advies Sportraad Meierijstad inzake wijziging APV - paracommercie dd 10092018.docx (437KB)
pdf C6c Sportraad-Bijlage, behorend bij Advies Sportraad Meierijstad inzake paracommercie dd 10092018.docx (388KB)
pdf C7a Unicef-Begeleidend schrijven.docx (377KB)
pdf C7b Unicef-Voorbeeld Initiatiefvoorstel Gemeenteraad.doc (344KB)
pdf C8 Dorpsraad Boerdonk-huisvesting arbeidsmigranten.pdf (1.9MB)
pdf C8a SCMH-begeleidend schrijven.docx (118KB)
pdf C8b SCMH-Sportbeleid brief weth vd Pas voorstel vergoeding gebouw.doc (190KB)
pdf C9 Dorpsraad Erp notulen 2018-07-12.docx (344KB)
pdf C10a Vervuilende bronnen-houtrook-begeleidende mail.docx (109KB)
pdf C10b Vervuilende bronnen-houtrook.pdf (134KB)
pdf C12 Woonmey-100 tijdelijke woningen.pdf (108KB)
pdf C14 Wise-stroomtekort Belgie.pdf (139KB)
pdf C15 Platform gastouderopvang-verlagen van leges.pdf (123KB)
pdf C18 KHN-woord van dank.pdf (229KB)
pdf C20a Gemeente Veldhoven-Brief omliggende gemeenten EA 04-10-2018.docx (304KB)
pdf C20b Gemeente Veldhoven-bijlage-1-proefcasus-eindhoven-airport.pdf (217KB)
pdf C20c Gemeente Veldhoven-bijlage-2-startnotitie-en-aanpak-proefcasus-eindhoven-airport.pdf (674KB)
pdf C23 Wijkraad Veghel Zuid-overlast katten.docx (111KB)
pdf C25 Dorpsraad Mariaheide 249e verg. 3 sept 2018.docx (366KB)
6.d
Brieven ter besluitvorming door gemeenteraad
7
Benoeming burgercommissielid
Schriftelijke stemming
pdf Raadsvoorstel (81KB)
8
Instemming zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord
Hamerstuk
8.a
Technische vragen
9
Wijziging Financiele verordening gemeente Meierijstad 2017
Hamerstuk
10
Vaststelling bouwverordening gemeente Meierijstad
Hamerstuk
10.a
Technische vragen
11
Vaststelling bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart 'Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming'
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Vaststelling toeristisch-recreatieve visie Meierijstad
Hamerstuk
12.a
Onderliggend stuk
13
Vaststelling programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
13.a
Technische vragen
13.b
Conceptbesluitenlijst gezamenlijke commissievergadering 30 oktober 2018
13.c
Amendementen
14
Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
14.a
Technische vragen
14.b
Technische vraag reclamebelasting commissievergadering 1 november 2018
14.c
Amendement
15
Vaststelling duurzaamheidsvisie Meierijstad
Bespreekstuk
15.a
Technische vragen
15.b
Moties
16
Motie vreemd aan de orde, TEAM en D66 uitgangspunten Eindhoven Airport
Motie is aangehouden en niet in stemming gebracht
17
Sluiting