link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 juli 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De start van de vergadering is iets vertraagd; de vergadering begint vermoedelijk rond 19.45 uur.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden.
Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst 31 mei en 2 juli 2018
6
Ingekomen stukken
6.A
Bestuurlijke stukken
6.B
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1. RIB beleidsharmonisaties.pdf (383KB)
pdf B2a. RIB transformatie jeugdhulp Noordoost-Brabant.pdf (277KB)
pdf B2b. RIB transformatie jeugdhulp Noordoost-Brabant-bijlage.pdf (581KB)
pdf B3. RIB Stavaza Jeugdbeleid.pdf (340KB)
pdf B4. RIB kindergemeenteraad.pdf (263KB)
pdf B5a. RIB Collegeverklaring ENSIA 2017 en zelfevaluaties BAG en BGT.pdf (319KB)
pdf B5b. RIB Collegeverklaring ENSIA-Assurance rapport Meierijstad ENSIA 2017.pdf (6.3MB)
pdf B5c. RIB Collegeverklaring ENSIA-Gewaarmerkte collegeverklaring ENSIA 2017.pdf (596KB)
pdf B6a. RIB interbestuurlijk toezicht-def ondertekende versie.pdf (337KB)
pdf B6b. RIB interbestuurlijk toezicht-Brief van Provincie mbt Interbestuurlijk Toezicht 2017 (1).pdf (1.7MB)
pdf B6c. RIB interbestuurlijk toezicht-Uitvoeringsprogramma IBT 2018 (2).pdf (348KB)
pdf B6d. RIB interbestuurlijk toezichtOverzicht irt criterium.pdf (263KB)
pdf B7a. RIB review odbn definitieve getekende versie.pdf.pdf (284KB)
pdf B7b. RIB ODBN bijlage-Rapportage review ODBN maart 2018.pdf (1.7MB)
pdf B7c. RIB ODBN bijlage-Persbericht ODBN nav review.pdf (279KB)
pdf B7d. RIB ODBN bijlage-Voorlopige jaarstukken 2017 versie 7 april na DB 5 april 2018.pdf (1.1MB)
pdf B7e. RIB ODBN bijlage-Aanbiedingsbrief 13-04-2018.pdf (174KB)
pdf B8a. RIB VTH-Jaarverslag Meierijstad 2017.pdf (245KB)
pdf B8b. RIB VTH bijlage-Jaarverslag Meierijstad 2017.pdf (564KB)
pdf B8c. RIB VTH bijlage-Jaarraportage Meierijstad van ODBN.pdf (1.6MB)
pdf B9. RIB Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018 en verder.pdf (287KB)
pdf B10. RIB Stand van zaken uitvoering beleid voorschoolse voorzieningen en ontwikkelachterstanden.pdf (349KB)
pdf B11. RIB Evaluatie proces bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek DEFINITIEF 01052018.pdf (343KB)
pdf B12. RIB N279 Veghel-Asten.pdf (332KB)
pdf B13a. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 RAV Brabant MWN.pdf (351KB)
pdf B13b. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 RAV Brabant MWN - bijlage 1.pdf (749KB)
pdf B13c. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 RAV Brabant MWN - bijlage 2.pdf (2.4MB)
pdf B13d. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 RAV Brabant MWN - bijlage 3.pdf (917KB)
pdf B14a. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (342KB)
pdf B14b. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant - bijlage 1.pdf (114KB)
pdf B14c. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant - bijlage 2.pdf (307KB)
pdf B14d. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant - bijlage 3.pdf (1.8MB)
pdf B14e. RIB jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant - bijlage 4.pdf (670KB)
pdf B15a. RIB Jaarplan en begroting 2019 regio Noordoost Brabant.pdf (258KB)
pdf B15b. RIB Jaarplan en begroting 2019 regio Noordoost Brabant - bijlage 1.pdf (309KB)
pdf B15c. RIB Jaarplan en begroting 2019 regio Noordoost Brabant - bijlage 2.pdf (761KB)
pdf B16a. RIB financiele stukken WSD.pdf (356KB)
pdf B16b. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 1 Jaarverslag 2017.pdf (2.3MB)
pdf B16c. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 2 Voorstel Resultaat bestemming.pdf (35KB)
pdf B16d. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 3 acountantsverslag WSD 2017.pdf (8.1MB)
pdf B16e. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 4 Meerjarenbegroting.pdf (176KB)
pdf B16e. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 5 notitie weerstandsvermogen.pdf (46KB)
pdf B16f. RIB financiele stukken WSD-Bijlage 6 Eindrapportage rechtmatigheid 2017.pdf (32KB)
pdf B17a. RIB instemming beleidsstukken tbv implementatie AVG.pdf (253KB)
pdf B17b. RIB instemming beleidsstukken tbv implementatie AVG-bijlage 1 beleid.pdf.docx (410KB)
pdf B17c. RIB instemming beleidsstukken tbv implementatie AVG-bijlage 2 regelement.docx (281KB)
pdf B17d. RIB instemming beleidsstukken tbv implementatie AVG-bijlage 3 verklaring.docx (241KB)
pdf B18. RIB maartcirculaire 2018.pdf (4.7MB)
pdf B19 RIB Spportnota 29052018.pdf (247KB)
pdf B20 RIB periodieke informatie woningbouw mei 2018.pdf (356KB)
pdf B20. RIB periodieke informatie woningbouw mei 2018.pdf (356KB)
6.C
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
6.D
Moties van andere overheden
6.E
Brieven ter besluitvorming door gemeenteraad
7
Benoeming burgercommissielid
8
Vaststelling bestemmingsplan Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 44
Hamerstuk
8.a
Technische vragen
9
Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Borne 1-1a, Schijndel
Hamerstuk
10
Vaststelling Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan Bernhoven 2018, Veghel
Hamerstuk
10.a
Technische vragen
11
Vaststelling integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Vaststelling speelautomatenhalverordening
Hamerstuk
13
Aanpassing gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant en WSD
Hamerstuk
14
Het nemen van een algemeenbelangbesluit wet Markt en Overheid
Hamerstuk
15
Vaststelling archiefverordening Meierijstad 2018
Hamerstuk
15.a
Technische vragen
16
Vaststelling informatiebeleidsplan 2018 - 2022 gemeente Meierijstad
Hamerstuk
16.a
Technische vragen
17
Vaststelling gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad' 2018-2021
Hamerstuk
17.a
Technische vragen
18
Vaststelling verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (3e wijziging)
Hamerstuk
18.a
Technische vragen
19
Vaststelling procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Meierijstad 2018
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
19.a
Technische vragen
19.b
Amendement GBM,CDA,TEAM,HvS, PvdA planschade verlaging bedrag aanvraag
20
Vaststelling welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
20.a
Technische vragen
20.b
Amendementen/motie
21
Vaststelling Woonvisie Meierijstad en beschikbaarstelling krediet voor herijking Woningbouwprogramma
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
21.a
Technische vragen
21.b
Moties/amendement
22
Sluiting