link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 september 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen op deze agenda zijn behandeld in de commissies op 13 september 2018.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden.
Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 5 juli 2018
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
pdf A1a Raad van State-beroep BP Buitengebied Veghel 3e Ontwikkelplan.pdf (523KB)
pdf A1b Raad van State-beroep BP Buitengebied Veghel 3e Ontwikkelplan-indienen stukken.pdf (1.5MB)
pdf A2 Raad van State-Voorlopige voorziening BP Buitengebied Veghel 3e Ontwikkelplan.pdf (524KB)
pdf A3 Ver van Contractanten-nieuwsbrief arbitrageprocedure naheffing Attero 2015.pdf (314KB)
pdf A6 Commissie rechtsbescherming Meierijstad-jaarverslag 2017.pdf (393KB)
pdf A7a Provincie Noord-Brabant-kosteneffectiviteit milieutaken-brief.pdf (54KB)
pdf A7b Provincie Noord-Brabant-kosteneffectiviteit milieutaken-rapport.pdf (2.5MB)
pdf A9 OR 2018-06-28 OR over gemeentefinancien.pdf (1.4MB)
pdf A11 WVS-Noordoost-Brabant-raadsinformatiebrief soc. econ. afspraken Wsw.pdf (1.1MB)
pdf A12a E&Y-accountantsverklaring-aanbiedingsbrief.pdf (997KB)
pdf A12b E&Y-accountantsverklaring-controleverklaring zh.pdf (2.4MB)
pdf A12c E&Y-accountantsverklaring-gewaarmerkt expl voorgelegd definitieve concept jaarrekening 2017.pdf (32.1MB)
pdf A12d E&Y-accountantsverklaring-rapportage uitkomsten controle.pdf (23.2MB)
pdf A14a GGD-brief Jaarstukken 2017 en -begroting 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (104KB)
pdf A14b GGD-Jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant - gewaarmerkt.pdf (1.1MB)
pdf A14c GGD-Begroting 2019 GGD Hart voor Brabant.pdf (1.8MB)
pdf A14d GGD-Begroting 2019 GGD Hart voor Brabant - zienswijzen gemeenten.pdf (71KB)
pdf A15 BHIC-vastgestelde begroting bhic 2019.pdf (1.4MB)
pdf A16 Stadsgewest-jaarrekening 2017.pdf (1022KB)
pdf A18 Ministerie SZW-motie gemeente Meierijstad loondispensatie.pdf (1.1MB)
pdf A20a KCV-begeleidend schrijven jaarrekening 2017 en begroting 2019.pdf (487KB)
pdf A20b KCV-begroting 2019.pdf (10.6MB)
pdf A20c KCV-jaarrekening 2017.pdf (12.1MB)
pdf A23a Veiligheidsregio-brief raden digitale verzending jaarverantw 2017 en programmabegroting 2019.pdf (42KB)
pdf A23b Veiligheidsregio-Vastgestelde Jaarverantwoording 2017 VRBN.pdf (1.9MB)
pdf A23c Veiligheidsregio-Vastgestelde Programmabegroting 2019 VRBN.pdf (1.3MB)
pdf A24a RAV-Antwoord RAV op zienswijzen Raden begroting 2019-begeleidende mail.docx (211KB)
pdf A24b RAV-bijlage-Overzicht zienswijzen en antwoorden begroting 2019.DOCX (260KB)
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio.pdf (344KB)
pdf B1b RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio - bijlage 1.pdf (182KB)
pdf B1c RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio - bijlage 2.pdf (865KB)
pdf B1d RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio - bijlage 3.pdf (400KB)
pdf B1e RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio - bijlage 4.pdf (1.3MB)
pdf B1f RIB Programmabegroting 2019 en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio - bijlage 5.pdf (579KB)
pdf B2a RIB Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.pdf (366KB)
pdf B2b RIB Kleinschalig Collectief Vervoer-Concept begroting 2019 GR-KCV-bijlage 1.pdf (1.3MB)
pdf B2c RIB Kleinschalig Collectief Vervoer-Concept jaarrekening 2017 GR-KCV-bijlage 2.pdf (822KB)
pdf B3a RIB BHIC.pdf (248KB)
pdf B3b RIB BHIC - Begroting 2019 BHIC - Bijlage 1.pdf (1.3MB)
pdf B3c RIB BHIC - Jaarrekening 2017 BHIC - Bijlage 2.pdf (1.4MB)
pdf B3d RIB BHIC - Jaarverslag 2017 BHIC - Bijlage 3.pdf (2MB)
pdf B4a RIB werkbezoek regio Catalunya.pdf (246KB)
pdf B4b RIB werkbezoek regio Catalunya-bijlage 1.doc (371KB)
pdf B5a RIB Stand van zaken sociale huisvesting.pdf (256KB)
pdf B5b RIB Stand van zaken sociale huisvesting-Memo.docx (241KB)
pdf B6 RIB Duurzaamheidsvisie.pdf (452KB)
pdf B7a RIB Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant-Begroting 2019 en jaarverslag 2017.pdf (303KB)
pdf B7b RIB Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant-Begroting 2019 en jaarverslag 2017-Bijlage 1 Begroting 2019.pdf (1.7MB)
pdf B7c RIB Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant-Begroting 2019 en jaarverslag 2017- Bijlage 2 aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2017.pdf (356KB)
pdf B7d RIB Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant-Begroting 2019 en jaarverslag 2017-Bijlage 3 concept jaarverslag 2017.pdf (2.9MB)
pdf B8a RIB-jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2017.pdf (248KB)
pdf B8b RIB-jaarverantwoording toezicht kinderopvang-Bijlage 1.pdf (192KB)
pdf B8c RIB-jaarverantwoording toezicht kinderopvang-Bijlage 2 Toelichting bij controlelijsten 2017.pdf (116KB)
pdf B9a RIB herontwikkelplan Eerschotsestraat.pdf (243KB)
pdf B9b RIB herontwikkelplan Eerschotsestraat presentatie.pptx (1.2MB)
pdf B10a RIB Beroep Varkenshouderij Lieshweg ong Nijnsel.pdf (274KB)
pdf B11 RIB meicirculaire 2018.pdf (1.4MB)
pdf B12 RIB Regelgeving paracommercie.pdf (270KB)
pdf B13a RIB Motie 8 februari 2018 Gasvrij bouwen.pdf (321KB)
pdf B13b RIB motie 8 februari gasvrij bouwen - afwegingskader bij gaswet.docx (323KB)
pdf B13c RIB motie 8 februari gasvrij bouwen - brief Projectontwbrief Projectontwikkelaars en particulieren n.a.v. de gewijzigde Gaswet .._.pdf (415KB)
pdf B14a RIB 't Hurkske.pdf (251KB)
pdf B14b RIB 't Hurkske - bijlage - Aankooptekening 't Hurkske.pdf (99KB)
pdf B14c RIB 't Hurkske - bijlage - Kaart bijzondere F&F bosrandzone Hurkske.pdf (4.8MB)
pdf B14d RIB t Hurkske - bijlage overzicht 't Hurkske.jpg (121KB)
pdf B15 RIB-periodieke informatie woningbouw.pdf (351KB)
pdf B16a RIB Inkoopkader specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling budgettair kader 2018.pdf (273KB)
pdf B16b RIB Inkoopkader specialistische hulp-bijlage- voorstel beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp.docx (1.8MB)
pdf B17 RIB haalbaarheidsonderzoek burgerinitiatief Omnipark 3 juli 2018.pdf (243KB)
pdf B18a RIB Verkenning Pastoor van Haarenstraat.pdf (258KB)
pdf B18b RIB Verkenning Pastoor van Haarenstraat - rapportage.docx (2.6MB)
pdf B19 RIB Proces implementatie Grondstoffenbeleid.pdf (433KB)
pdf B20 Gemeente Meierijstad-Jaarverslag klachten 2017.docx (546KB)
pdf B21 RIB Wmo regresrecht_.pdf (350KB)
pdf B22a GS-Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven.pdf (970KB)
pdf B22b GS-Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven-Bijlage 1 - brief provincie herindeling Eindhoven.pdf (315KB)
pdf B22c GS-Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven-Bijlage 2 - persbericht_g_s.pdf (45KB)
pdf B22d GS-Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven-Bijlage 3 - herindelingsontwerp.pdf (2MB)
pdf B22e GS-Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven-Bijlage 4 - verslag inwonersavonden.pdf (765KB)
pdf B23 RIB Nieuwe aanbesteding Regiovervoer GR- KCV Noordoost Brabant.pdf (247KB)
pdf B24a RIB Vervolgaanpak project ‘Vitaal buitengebied’.pdf (273KB)
pdf B24b RIB Vervolgaanpak project ‘Vitaal buitengebied’-bijlage 1 Vervolgaanpak Vitaal buitengebied.pdf (626KB)
pdf B24c RIB Vervolgaanpak project ‘Vitaal buitengebied’-bijlage 2 Trendverkenning.pdf (7.5MB)
pdf B27a Provincie Noord-Brabant-brochure analyse financien decentralisaties sociaal domein-brief.pdf (60KB)
pdf B27b Provincie Noord-Brabant-brochure analyse financien decentralisaties sociaal domein-brochure.pdf (289KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C2 VOW-financiele consequenties sportnota.docx (220KB)
pdf C3 Jaarverslag 2017 Provinciale Commissie NB Erfgoedver Heemschut.pdf (9.5MB)
pdf C4 Stg leven met de aarde-duurzaam inrichten BP - zaak 1948101005.docx (214KB)
pdf C4a Stg Leven met de Aarde-Wereldmilieudag 2018 en burgerschapslessen-zaak 194894494.docx (243KB)
pdf C4b Stg Leven met de Aarde-Wereldmilieudag 2018 en burgerschapslessen-zaak 194894494-overzicht activiteiten.doc (177KB)
pdf C5 CBS en Ministerie VWS en Justitie en Veiligheid-Benchmark jeugdzorg.docx (257KB)
pdf C8 Stg Visitatie woningcorporaties nederland-informatie visitatie woningcorporaties.docx (393KB)
pdf C9 Dorpsraad Erp-notulen 08 mei 2018.docx (431KB)
pdf C11 Gemeente Oss-afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Brabant Noord.pdf (3.8MB)
pdf C12 Continentie Stichting NL.pdf (727KB)
pdf C15 Jeugdbescherming Brabant-reactie brief client.pdf (600KB)
pdf C16 Hokazo-dierenopvang heeft uw hulp dringend nodig.docx (565KB)
pdf C17a Dorpsraad Eerde-mail overleg groot onderhoud N622.pdf (194KB)
pdf C17b Dorpsraad Eerde-memo overleg groot onderhoud N622.pdf (66KB)
pdf C19 FNV De Meierij -Gezondheidsbeleid FNV De Meierij.docx (349KB)
pdf C20 IBN-Memo transitie IBN tbv raadsleden.docx (182KB)
pdf C21 Notulen Dorpsraad Erp 2018-06-14 tbv griffie.docx (450KB)
pdf C26a raadopenbaarbestuur-signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie-begeleidende mail.docx (291KB)
pdf C26b raadopenbaarbestuur-signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie-bijlage.pdf (369KB)
pdf C29 KHN-reactie op voorstel regelgeving schenken van alcohol door paracommerciële instellingen.pdf (576KB)
pdf C30a IBN-Kwartaalinformatieset gemeente Meierijstad - Q2 2018.pdf (1.4MB)
pdf C30b IBN Infoset 2e kwartaal 2018 Begeleidend schrijven.docx (286KB)
pdf C34a Stg Qsupport-meerjarenbeleidsplan Q support-begeleidende mail.docx (222KB)
pdf C34b Stg Qsupport-meerjarenbeleidsplan Q support-meerjarenbeleidsplan.pdf (1.1MB)
pdf C37 ZLTO-reactie op rapport RKC.docx (127KB)
pdf C37 ZLTO-bijlage.docx (628KB)
6.d
Moties van andere overheden
7
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
Hamerstuk
7.a
Raadsinformatiebrief
7.b
Technische vragen
8
Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Veghel, herziening Voorbolst 18'
Hamerstuk
8.a
Technische vragen
9
Vaststelling bestemmingsplan 'Koolenkampen - Iepenlaan, reparatie Iepenlaan 16' te Veghel
Hamerstuk
10
Vaststelling Integrale Visie op de Openbare Ruimte
Hamerstuk
10.a
Technische vragen
11
Vaststelling nota grondbeleid
Hamerstuk
11.a
Technische vragen
12
Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
12.a
Technische vragen
13
Behandeling onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 'Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
13.a
Amendement
14
Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor realisatie KDV/BSO en PSZ kindcentrum Nijnsel
Bespreekstuk
15
Vaststelling Erfgoedverordening Meierijstad 2018
Bespreekstuk
15.a
Technische vragen
15.b
Motie
15.c
Raadsinformatiebrief
16
Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 'Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats in Wmo'
Bespreekstuk
Het initiatiefvoorstel is door de fracties SP en Hart voor Schijndel vervangen door een motie om de GPP en GPK kosteloos te maken via de legesverordening. Deze motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
16.a
Technische vragen
16.b
Motie
17
Sluiting